dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

HongJiang Zhang

Hong-Jiang Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo
Home Page

2009
312EEDong Liu, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Hong-Jiang Zhang: Multiple-Instance Active Learning for Image Categorization. MMM 2009: 239-249
311EEWeihua Zhang, Lili Liu, Chen Zhang, HongJiang Zhang, Binyu Zang, Chuanqi Zhu: Optimizing techniques for saturated arithmetic with first-order linear recurrence. SAC 2009: 1883-1889
310EEDong Liu, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Meng Wang, Hong-Jiang Zhang: Tag ranking. WWW 2009: 351-360
2008
309EEChanghu Wang, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang: Scalable Markov model-based image annotation. CIVR 2008: 113-118
308EEGuo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Zheng-Jun Zha, Hong-Jiang Zhang: A joint appearance-spatial distance for kernel-based image categorization. CVPR 2008
307EEGuo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang: Two-Dimensional Active Learning for image classification. CVPR 2008
306EEYuanhao Chen, Long Zhu, Alan L. Yuille, HongJiang Zhang: Unsupervised learning of probabilistic object models (POMs) for object classification, segmentation and recognition. CVPR 2008
305EEHongJiang Zhang: Multimedia search: Past and current approaches. MMSP 2008
304EEChanghu Wang, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang: Graph-based multiple-instance learning for object-based image retrieval. Multimedia Information Retrieval 2008: 156-163
303EEChanghu Wang, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang: Learning to reduce the semantic gap in web image retrieval and annotation. SIGIR 2008: 355-362
302EEDong Xu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, Stephen Lin, Hong-Jiang Zhang, Thomas S. Huang: Reconstruction and Recognition of Tensor-Based Objects With Concurrent Subspaces Analysis. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 18(1): 36-47 (2008)
301EEChanghu Wang, Feng Jing, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang: Scalable search-based image annotation. Multimedia Syst. 14(4): 205-220 (2008)
300EETao Qin, Xu-Dong Zhang, Tie-Yan Liu, De-Sheng Wang, Wei-Ying Ma, Hong-Jiang Zhang: An active feedback framework for image retrieval. Pattern Recognition Letters 29(5): 637-646 (2008)
299EEXian-Sheng Hua, Hong-Jiang Zhang: Media Content Analysis. Scholarpedia 3(2): 3712 (2008)
298EEGuo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Tao Mei, Meng Wang, Hong-Jiang Zhang: Correlative multilabel video annotation with temporal kernels. TOMCCAP 5(1): (2008)
2007
297EEGuo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, Tao Mei, Hong-Jiang Zhang: Correlative multi-label video annotation. ACM Multimedia 2007: 17-26
296EEChanghu Wang, Feng Jing, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang: Learning query-biased web page summarization. CIKM 2007: 555-562
295EEGuo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Tao Mei, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang: Concurrent Multiple Instance Learning for Image Categorization. CVPR 2007
294EEChanghu Wang, Feng Jing, Lei Zhang, Hong-Jiang Zhang: Content-Based Image Annotation Refinement. CVPR 2007
293EEGuo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yan Song, Jinhui Tang, Hong-Jiang Zhang: Transductive Inference with Hierarchical Clustering for Video Annotation. ICME 2007: 643-646
292EEYuanhao Chen, Long Zhu, Chenxi Lin, Alan L. Yuille, HongJiang Zhang: Rapid Inference on a Novel AND/OR graph for Object Detection, Segmentation and Parsing. NIPS 2007
291EEShuicheng Yan, Yuxiao Hu, Dong Xu, Hong-Jiang Zhang, Benyu Zhang, QianSheng Cheng: Nonlinear Discriminant Analysis on Embedded Manifold. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 17(4): 468-477 (2007)
290EEShuicheng Yan, Dong Xu, Benyu Zhang, HongJiang Zhang, Qiang Yang, Stephen Lin: Graph Embedding and Extensions: A General Framework for Dimensionality Reduction. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 29(1): 40-51 (2007)
289EEShuicheng Yan, Dong Xu, Qiang Yang, Lei Zhang, Xiaoou Tang, HongJiang Zhang: Multilinear Discriminant Analysis for Face Recognition. IEEE Transactions on Image Processing 16(1): 212-220 (2007)
288EEDong Xu, Shuicheng Yan, Dacheng Tao, Stephen Lin, Hong-Jiang Zhang: Marginal Fisher Analysis and Its Variants for Human Gait Recognition and Content- Based Image Retrieval. IEEE Transactions on Image Processing 16(11): 2811-2821 (2007)
287EEXiaofei He, Deng Cai, Ji-Rong Wen, Wei-Ying Ma, Hong-Jiang Zhang: Clustering and searching WWW images using link and page layout analysis. TOMCCAP 3(2): (2007)
2006
286EEChanghu Wang, Feng Jing, Lei Zhang, HongJiang Zhang: Image annotation refinement using random walk with restarts. ACM Multimedia 2006: 647-650
285EEMeng Wang, Yan Song, Xun Yuan, HongJiang Zhang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li: Automatic video annotation by semi-supervised learning with kernel density estimation. ACM Multimedia 2006: 967-976
284EEMeng Wang, Xian-Sheng Hua, Yan Song, Li-Rong Dai, HongJiang Zhang: Semi-Supervised Kernel Regression. ICDM 2006: 1130-1135
283EEChanghu Wang, Feng Jing, Lei Zhang, HongJiang Zhang: Scalable search-based image annotation of personal images. Multimedia Information Retrieval 2006: 269-278
282EEYan Song, Xian-Sheng Hua, Guo-Jun Qi, Li-Rong Dai, Meng Wang, HongJiang Zhang: Efficient semantic annotation method for indexing large personal video database. Multimedia Information Retrieval 2006: 289-296
281EEJunwei Han, King Ngi Ngan, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Unsupervised extraction of visual attention objects in color images. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 16(1): 141-145 (2006)
280EEDong Xu, Shuicheng Yan, Dacheng Tao, Lei Zhang, Xuelong Li, HongJiang Zhang: Human Gait Recognition With Matrix Representation. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 16(7): 896-903 (2006)
279EELie Lu, D. Liu, HongJiang Zhang: Automatic mood detection and tracking of music audio signals. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing 14(1): 5-18 (2006)
278EERui Cai, Lie Lu, Alan Hanjalic, HongJiang Zhang, Lian-Hong Cai: A flexible framework for key audio effects detection and auditory context inference. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing 14(3): 1026-1039 (2006)
277EEJingrui He, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Hanghang Tong, Changshui Zhang: Generalized Manifold-Ranking-Based Image Retrieval. IEEE Transactions on Image Processing 15(10): 3170-3177 (2006)
276EEXing Xie, Hao Liu, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Browsing Large Pictures Under Limited Display Sizes. IEEE Transactions on Multimedia 8(4): 707-715 (2006)
275EERuofei Zhang, Zhongfei (Mark) Zhang, Mingjing Li, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: A probabilistic semantic model for image annotation and multi-modal image retrieval. Multimedia Syst. 12(1): 27-33 (2006)
2005
274 HongJiang Zhang, Tat-Seng Chua, Ralf Steinmetz, Mohan S. Kankanhalli, Lynn Wilcox: Proceedings of the 13th ACM International Conference on Multimedia, November 6-11, 2005, Singapore ACM 2005
273 HongJiang Zhang, John R. Smith, Qi Tian: Proceedings of the 7th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, MIR 2005, November 10-11, 2005, Singapore ACM 2005
272 Sung-Hyon Myaeng, Ming Zhou, Kam-Fai Wong, HongJiang Zhang: Information Retrieval Technology, Asia Information Retrieval Symposium, AIRS 2004, Beijing, China, October 18-20, 2004, Revised Selected Papers Springer 2005
271EEYong Rui, Ramesh Jain, Nicolas D. Georganas, HongJiang Zhang, Klara Nahrstedt, John R. Smith, Mohan S. Kankanhalli: What is the state of our community? ACM Multimedia 2005: 666-668
270EEShuicheng Yan, Dong Xu, Qiang Yang, Lei Zhang, Xiaoou Tang, HongJiang Zhang: Discriminant Analysis with Tensor Representation. CVPR (1) 2005: 526-532
269EEShuicheng Yan, Dong Xu, Lei Zhang, Benyu Zhang, HongJiang Zhang: Coupled Kernel-Based Subspace Learning. CVPR (1) 2005: 645-650
268EEDong Xu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, HongJiang Zhang, Zhengkai Liu, Heung-Yeung Shum: Concurrent Subspaces Analysis. CVPR (2) 2005: 203-208
267EEHanghang Tong, Jingrui He, Mingjing Li, Wei-Ying Ma, Changshui Zhang, HongJiang Zhang: A Unified Optimization Based Learning Method for Image Retrieval. CVPR (2) 2005: 230-235
266EEWei Jiang, Kap Luk Chan, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Mapping Low-Level Features to High-Level Semantic Concepts in Region-Based Image Retrieval. CVPR (2) 2005: 244-249
265EEShuicheng Yan, Dong Xu, Benyu Zhang, HongJiang Zhang: Graph Embedding: A General Framework for Dimensionality Reduction. CVPR (2) 2005: 830-837
264EEXiaofei He, Deng Cai, Shuicheng Yan, HongJiang Zhang: Neighborhood Preserving Embedding. ICCV 2005: 1208-1213
263EERuofei Zhang, Zhongfei (Mark) Zhang, Mingjing Li, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: A Probabilistic Semantic Model for Image Annotation and Multi-Modal Image Retrieva. ICCV 2005: 846-851
262EETao Mei, Xian-Sheng Hua, He-Qin Zhou, Shipeng Li, HongJiang Zhang: Efficient video mosaicing based on motion analysis. ICIP (1) 2005: 861-864
261EEHao-Da Huang, Xian-Sheng Hua, Shipeng Li, Hong-Jiang Zhang: Online End Detection for Live-Broadcast Sports TV Programs. ICME 2005: 1322-1325
260EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, Hong-Jiang Zhang: Robust learning-based TV commercial detection. ICME 2005: 149-152
259EEXian-Sheng Hua, Shipeng Li, Hong-Jiang Zhang: Video booklet. ICME 2005: 189-192
258EESi Wu, Yu-Fei Ma, Hong-Jiang Zhang: Video quality classification based home video segmentation. ICME 2005: 217-220
257EEXian-Sheng Hua, Shipeng Li, Hong-Jiang Zhang: Camera notes. ICME 2005: 666-669
256EETao Mei, Yu-Fei Ma, He-Qin Zhou, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Sports Video Mining with Mosaic. MMM 2005: 107-114
255EEFei Wang, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang, Jin-Tao Li: A Generic Framework for Semantic Sports Video Analysis Using Dynamic Bayesian Networks. MMM 2005: 115-122
254EEChanghu Wang, Shuicheng Yan, HongJiang Zhang, Wei-Ying Ma: Realistic 3D Face Modeling by Fusing Multiple 2D Images. MMM 2005: 139-146
253EETie-Yan Liu, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Effective Feature Extraction for Play Detection in American Football Video. MMM 2005: 164-171
252EETao Qin, Tie-Yan Liu, Xu-Dong Zhang, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Subspace Clustering and Label Propagation for Active Feedback in Image Retrieval. MMM 2005: 172-179
251EEDong Xu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, Mingjing Li, Wei-Ying Ma, Zhengkai Liu, HongJiang Zhang: Parallel Image Matrix Compression for Face Recognition. MMM 2005: 232-238
250EEHanghang Tong, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Changshui Zhang, Jingrui He, Wei-Ying Ma: Learning No-Reference Quality Metric by Examples. MMM 2005: 247-254
249EEZhiwei Li, Gu Xu, Mingjing Li, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Grouping WWW Image Search Results by Novel Inhomogeneous Clustering Method. MMM 2005: 255-261
248EEYu-Fei Ma, HongJiang Zhang: Video Snapshot: A Bird View of Video Sequence. MMM 2005: 94-101
247EEYu Chen, Xing Xie, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Adapting Web Pages for Small-Screen Devices. IEEE Internet Computing 9(1): 50-56 (2005)
246EEGu Xu, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang, Shi-Qiang Yang: An HMM-based framework for video semantic analysis. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 15(11): 1422-1433 (2005)
245EEChong-Wah Ngo, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang: Video summarization and scene detection by graph modeling. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 15(2): 296-305 (2005)
244EEXiaofei He, Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, Partha Niyogi, HongJiang Zhang: Face Recognition Using Laplacianfaces. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 27(3): 328-340 (2005)
243EEJunwei Han, King N. Ngan, Mingjing Li, HongJiang Zhang: A memory learning framework for effective image retrieval. IEEE Transactions on Image Processing 14(4): 511-524 (2005)
242EEFeng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: A unified framework for image retrieval using keyword and visual features. IEEE Transactions on Image Processing 14(7): 979-989 (2005)
241EEYu-Fei Ma, Xian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: A generic framework of user attention model and its application in video summarization. IEEE Transactions on Multimedia 7(5): 907-919 (2005)
240EELie Lu, HongJiang Zhang: Unsupervised speaker segmentation and tracking in real-time audio content analysis. Multimedia Syst. 10(4): 332-343 (2005)
239EEJiebo Luo, Thomas S. Huang, John R. Smith, HongJiang Zhang: Special Issue on Image Understanding for Digital Photographs. Pattern Recognition 38(6): 781-785 (2005)
238EEDalong Jiang, Yuxiao Hu, Shuicheng Yan, Lei Zhang, HongJiang Zhang, Wen Gao: Efficient 3D reconstruction for face recognition. Pattern Recognition 38(6): 787-798 (2005)
237EEXuezheng Liu, Lei Zhang, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Dingxing Wang: Boosting image classification with LDA-based feature combination for digital photograph management. Pattern Recognition 38(6): 887-901 (2005)
2004
236EEXiaofei He, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Learning an image manifold for retrieval. ACM Multimedia 2004: 17-23
235EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: P-Karaoke: personalized karaoke system. ACM Multimedia 2004: 172-173
234EEJun Wu, Xian-Sheng Hua, HongJiang Zhang, Bo Zhang: An online-optimized incremental learning framework for video semantic classification. ACM Multimedia 2004: 320-323
233EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: Automatic music video generation based on temporal pattern analysis. ACM Multimedia 2004: 472-475
232EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: Automatically converting otograic series into video. ACM Multimedia 2004: 708-715
231EELei Zhang, Yuxiao Hu, Mingjing Li, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Efficient propagation for face annotation in family albums. ACM Multimedia 2004: 716-723
230EEJingrui He, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Hanghang Tong, Changshui Zhang: Manifold-ranking based image retrieval. ACM Multimedia 2004: 9-16
229EEFeng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Relevance Feedback for Keyword and Visual Feature-Based Image Retrieval. CIVR 2004: 438-447
228EEShuicheng Yan, HongJiang Zhang, Yuxiao Hu, Benyu Zhang, QianSheng Cheng: Discriminant Analysis on Embedded Manifold. ECCV (1) 2004: 121-132
227EELongbin Chen, Lei Zhang, HongJiang Zhang, Mohamed Abdel-Mottaleb: 3D Shape Constraint for Facial Feature Localization Using Probabilistic-like Output. FGR 2004: 302-307
226EEYuxiao Hu, Longbin Chen, Yi Zhou, HongJiang Zhang: Estimating Face Pose by Facial Asymmetry and Geometry. FGR 2004: 651-656
225EEYuxiao Hu, Dalong Jiang, Shuicheng Yan, Lei Zhang, HongJiang Zhang: Automatic 3D Reconstruction for Face Recognition. FGR 2004: 843-850
224 Xian-Sheng Hua, HongJiang Zhang: Content and transformation effect matching for automated home video editing. ICIP 2004: 1613-1616
223 Tie-Yan Liu, Tao Qin, HongJiang Zhang: Time-constraint boost for tv commercials detection. ICIP 2004: 1617-1620
222 Wei Lai, Xiaodong Gu, Ren-Hua Wang, Li-Rong Dai, HongJiang Zhang: A region based multiple frame-rate tradeoff of video streaming. ICIP 2004: 2067-2070
221EELei Zhang, Yanfeng Sun, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Automated red-eye detection and correction in digital photographs. ICIP 2004: 2363-2366
220 Hanghang Tong, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Changshui Zhang: No-reference quality assessment for JPEG2000 compressed images. ICIP 2004: 3539-3542
219EEJingrui He, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Changshui Zhang: Symmetry feature in content-based image retrieval. ICIP 2004: 417-420
218EEFei Wang, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang, Jin-Tao Li: Dynamic bayesian network based event detection for soccer highlight extraction. ICIP 2004: 633-636
217EEXian-Sheng Hua, Xian Chen, HongJiang Zhang: Robust video signature based on ordinal measure. ICIP 2004: 685-688
216EEJunwei Han, King N. Ngan, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Towards unsupervised attention object extraction by integrating visual attention and object growing. ICIP 2004: 941-944
215 Deng Cai, Xiaofei He, Wei-Ying Ma, Ji-Rong Wen, HongJiang Zhang: Organizing WWW images based on the analysis of page layout and Web link structure. ICME 2004: 113-116
214 Wei Lai, Xiaodong Gu, Ren-Hua Wang, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: A content-based bit allocation model for video streaming. ICME 2004: 1315-1318
213 Hanghang Tong, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Changshui Zhang: Blur detection for digital images using wavelet transform. ICME 2004: 17-20
212 Wei Jiang, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Jinwei Gu: Online feature selection based on generalized feature contrast model. ICME 2004: 1995-1998
211 Muyuan Wang, Lie Lu, HongJiang Zhang: Repeating pattern discovery from acoustic musical signals. ICME 2004: 2019-2022
210 Xing Xie, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Maximizing information throughput for multimedia browsing on small displays. ICME 2004: 2143-2146
209 Qiang Zhu, Kwang-Ting Cheng, HongJiang Zhang: SSD tracking using dynamic template and log-polar transformation. ICME 2004: 723-726
208 Feng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Entropy-based active learning with support vector machines for content-based image retrieval. ICME 2004: 85-88
207 Junwei Han, King N. Ngan, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Learning semantic concepts from user feedback log for image retrieval. ICME 2004: 995-998
206EEJingrui He, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Changshui Zhang: W-Boost and Its Application to Web Image Classification. ICPR (1) 2004: 148-151
205EEFeng Jing, Bo Zhang, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Jianwei Zhang: Learning in Hidden Annotation-Based Image Retrieval. ICPR (2) 2004: 1001-1004
204EEDong-Jun Lan, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang: Multi-level Anchorperson Detection Using Multimodal Association. ICPR (3) 2004: 890-893
203 Wei Jiang, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Jie Zhou: Relevance feedback using random subspace method. ISCAS (2) 2004: 41-44
202 Feng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Keyword propagation for image retrieval. ISCAS (2) 2004: 53-56
201EEBin Wang, Xiaodong Gu, HongJiang Zhang: An improvement to fine granularity scalability based on H.26L. ISCAS (3) 2004: 833-836
200EEJiahua Zhu, HongJiang Zhang, Hui Shi, Binyu Zang, Chuanqi Zhu: Overflow Controlled SIMD Arithmetic. LCPC 2004: 424-438
199EEHongJiang Zhang, Wei-Ying Ma: Adaptive Content Delivery on Mobile Internet across Multiple Form Factor. MMM 2004: 8-
198EEJingrui He, Hanghang Tong, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Changshui Zhang: Mean version space: a new active learning method for content-based image retrieval. Multimedia Information Retrieval 2004: 15-22
197EELie Lu, Muyuan Wang, HongJiang Zhang: Repeating pattern discovery and structure analysis from acoustic music data. Multimedia Information Retrieval 2004: 275-282
196EEHanghang Tong, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Jingrui He, Changshui Zhang: Classification of Digital Photos Taken by Photographers or Home Users. PCM (1) 2004: 198-205
195EEBi Song, Mingjing Li, Zhiwei Li, HongJiang Zhang, Zhengkai Liu: Face Appeal Model Based on Statistics. PCM (1) 2004: 344-351
194EEXian-Sheng Hua, HongJiang Zhang: An Attention-Based Decision Fusion Scheme for Multimedia Information Retrieval. PCM (2) 2004: 1001
193EEJingrui He, Mingjing Li, Zhiwei Li, HongJiang Zhang, Hanghang Tong, Changshui Zhang: Pseudo Relevance Feedback Based on Iterative Probabilistic One-Class SVMs in Web Image Retrieval. PCM (2) 2004: 213-220
192EEJun Wu, Xian-Sheng Hua, Jianmin Li, Bo Zhang, HongJiang Zhang: An Online Learning Framework for Sports Video View Classification. PCM (2) 2004: 289-297
191EEDong-Jun Lan, Yu-Fei Ma, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Spatio-temporal Pattern Mining in Sports Video. PCM (2) 2004: 306-313
190EEWei Lai, Xiaodong Gu, Ren-Hua Wang, Li-Rong Dai, HongJiang Zhang: Perceptual Video Streaming by Adaptive Spatial-temporal Scalability. PCM (2) 2004: 431-438
189EEChanghu Wang, Shuicheng Yan, Hua Li, HongJiang Zhang, Mingjing Li: Automatic, Effective, and Efficient 3D Face Reconstruction from Arbitrary View Image. PCM (2) 2004: 553-560
188EEHua Li, Rong Xiao, HongJiang Zhang, Li-Zhong Peng: A Hierarchical Dynamic Bayesian Network Approach to Visual Tracking. PCM (2) 2004: 617-624
187EEJing Gu, Lie Lu, Rui Cai, HongJiang Zhang, Jian Yang: Dominant Feature Vectors Based Audio Similarity Measure. PCM (2) 2004: 890-897
186EEJingrui He, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Hanghang Tong, Changshui Zhang: Automatic Peak Number Detection in Image Symmetry Analysis. PCM (3) 2004: 111-118
185 Fang Qian, Mingjing Li, Lei Zhang, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Dynamic Feature Space Selection in Relevance Feedback Using Support Vector Machines. PRIS 2004: 186-195
184EEWei-Ying Ma, HongJiang Zhang, Hsiao-Wuen Hon: Towards Next Generation Web Information Retrieval. WISE 2004: 17
183EEYongmei Michelle Wang, HongJiang Zhang: Detecting image orientation based on low-level visual content. Computer Vision and Image Understanding 93(3): 328-346 (2004)
182 Shuicheng Yan, Xiaofei He, Yuxiao Hu, HongJiang Zhang, Mingjing Li, QianSheng Cheng: Bayesian shape localization for face recognition using global and local textures. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(1): 102-113 (2004)
181 Rong Xiao, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Robust multipose face detection in images. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(1): 31-41 (2004)
180EEXian-Sheng Hua, Liu Wenyin, HongJiang Zhang: An automatic performance evaluation protocol for video text detection algorithms. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(4): 498-507 (2004)
179EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: Optimization-based automated home video editing system. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(5): 572-583 (2004)
178EEFeng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Relevance feedback in region-based image retrieval. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(5): 672-681 (2004)
177EEFeng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: An efficient and effective region-based image retrieval framework. IEEE Transactions on Image Processing 13(5): 699-709 (2004)
2003
176EEMing-Yu Wang, Xing Xie, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: MobiPicture: browsing pictures on mobile devices. ACM Multimedia 2003: 106-107
175EELie Lu, HongJiang Zhang: Automated extraction of music snippets. ACM Multimedia 2003: 140-147
174EEHao Liu, Xing Xie, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Automatic browsing of large pictures on mobile devices. ACM Multimedia 2003: 148-155
173EERui Cai, Lie Lu, HongJiang Zhang: Using structure patterns of temporal and spectral feature in audio similarity measure. ACM Multimedia 2003: 219-222
172EELei Zhang, Longbin Chen, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Automated annotation of human faces in family albums. ACM Multimedia 2003: 355-358
171EEYu-Fei Ma, HongJiang Zhang: Contrast-based image attention analysis by using fuzzy growing. ACM Multimedia 2003: 374-381
170EEBin Yu, Wei-Ying Ma, Klara Nahrstedt, HongJiang Zhang: Video summarization based on user log enhanced link analysis. ACM Multimedia 2003: 382-391
169EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: AVE: automated home video editing. ACM Multimedia 2003: 490-497
168EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: Photo2Video. ACM Multimedia 2003: 592-593
167EEKai Yu, Wei-Ying Ma, Volker Tresp, Zhao Xu, Xiaofei He, HongJiang Zhang, Hans-Peter Kriegel: Knowing a tree from the forest: art image retrieval using a society of profiles. ACM Multimedia 2003: 622-631
166EELongbin Chen, Lei Zhang, Yuxiao Hu, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Head Pose Estimation using Fisher Manifold Learning. AMFG 2003: 203-207
165EEFeng Jing, Mingjing Li, Lei Zhang, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Learning in Region-Based Image Retrieval. CIVR 2003: 206-215
164EEYi Zhou, Lie Gu, HongJiang Zhang: Bayesian Tangent Shape Model: Estimating Shape and Pose Parameters via Bayesian Inference. CVPR (1) 2003: 109-118
163EEChong-Wah Ngo, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang: Automatic Video Summarization by Graph Modeling. ICCV 2003: 104-109
162EEXiaofei He, Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, HongJiang Zhang: Learning a Locality Preserving Subspace for Visual Recognition. ICCV 2003: 385-393
161EEShuicheng Yan, Mingjing Li, HongJiang Zhang, QianSheng Cheng: Ranking Prior Likelihood Distributions for Bayesian Shape Localization Framework. ICCV 2003: 51-58
160EERong Xiao, Long Zhu, HongJiang Zhang: Boosting Chain Learning for Object Detection. ICCV 2003: 709-715
159EEXiang-Rong Chen, HongJiang Zhang: Photo time-stamp detection and recognition. ICDAR 2003: 319-322
158 Gu Xu, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang, Shiqiang Yang: A HMM based semantic analysis framework for sports game event detection. ICIP (1) 2003: 25-28
157 Dong-Jun Lan, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang: A systemic framework of camera motion analysis for home video. ICIP (1) 2003: 289-292
156 Bo Luo, Xiaoou Tang, Jianzhuang Liu, HongJiang Zhang: Video caption detection and extraction using temporal information. ICIP (1) 2003: 297-300
155 Junwei Han, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Lei Guo: Automatic attention object extraction from images. ICIP (2) 2003: 403-406
154 Xuezheng Liu, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Dingxing Wang: Bayesian motion blur identification using blur priori. ICIP (2) 2003: 957-960
153 Junwei Han, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Lei Guo: A memorization learning model for image retrieval. ICIP (3) 2003: 605-608
152EEFeng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Unsupervised image segmentation using local homogeneity analysis. ISCAS (2) 2003: 456-459
151EEXian-Sheng Hua, Lie Lu, HongJiang Zhang: Content based photograph slide show with incidental music. ISCAS (2) 2003: 648-651
150EEXiaoxin Yin, Mingjing Li, Lei Zhang, HongJiang Zhang: Semantic image clustering using relevance feedback. ISCAS (2) 2003: 904-907
149EEDan Liu, Lie Lu, HongJiang Zhang: Automatic mood detection from acoustic music data. ISMIR 2003
148 Ting-Yao Wu, Lie Lu, Ke Chen, HongJiang Zhang: Universal Background Models for Real-time Speaker Change Detection. MMM 2003: 135-149
147 Li-Qun Chen, Xing Xie, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, He-Qin Zhou: Image Adaptation Based on Attention Model for Small-Form-Factor Device. MMM 2003: 421-
146EEGui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, Chao-Jun Lu: Implicit link analysis for small web search. SIGIR 2003: 56-63
145 Kai Yu, Anton Schwaighofer, Volker Tresp, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Collaborative Ensemble Learning: Combining Collaborative and Content-Based Information Filtering via Hierarchical Bayes. UAI 2003: 616-623
144EEYu Chen, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Detecting web page structure for adaptive viewing on small form factor devices. WWW 2003: 225-233
143EELi-Qun Chen, Xing Xie, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, He-Qin Zhou, Huanqing Feng: DRESS: A Slicing Tree Based Web Page Representation for Various Display Sizes. WWW (Posters) 2003
142EEWei-Ying Ma, Xing Xie, Chun Yuan, Yu Chen, Zheng Zhang, HongJiang Zhang: Media Companion: Delivering Content-oriented Web Services to Internet Media. WWW (Posters) 2003
141EEGui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, Chao-Jun Lu: User Access Pattern Enhanced Small Web Search. WWW (Posters) 2003
140 Ji-Rong Wen, HongJiang Zhang: Query Clustering in the Web Context. Clustering and Information Retrieval 2003: 195-226
139 Xiaofei He, Oliver King, Wei-Ying Ma, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Learning a semantic space from user's relevance feedback for image retrieval. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 13(1): 39-48 (2003)
138 Tianming Liu, HongJiang Zhang, Feihu Qi: A novel video key-frame-extraction algorithm based on perceived motion energy model. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 13(10): 1006-1013 (2003)
137EEChong-Wah Ngo, Ting-Chuen Pong, HongJiang Zhang: Motion analysis and segmentation through spatio-temporal slices processing. IEEE Transactions on Image Processing 12(3): 341-355 (2003)
136EEZhong Su, HongJiang Zhang, Stan Z. Li, Shaoping Ma: Relevance feedback in content-based image retrieval: Bayesian framework, feature subspaces, and progressive learning. IEEE Transactions on Image Processing 12(8): 924-937 (2003)
135EEYe Lu, HongJiang Zhang, Liu Wenyin, Chunhui Hu: Joint semantics and feature based image retrieval using relevance feedback. IEEE Transactions on Multimedia 5(3): 339-347 (2003)
134EEShuicheng Yan, Ce Liu, Stan Z. Li, HongJiang Zhang, Heung-Yeung Shum, QianSheng Cheng: Face alignment using texture-constrained active shape models. Image Vision Comput. 21(1): 69-75 (2003)
133EELongbin Chen, Bao-Gang Hu, Lei Zhang, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Face Annotation for Family Photo Album Management. Int. J. Image Graphics 3(1): 81-94 (2003)
132EELie Lu, HongJiang Zhang, Stan Z. Li: Content-based audio classification and segmentation by using support vector machines. Multimedia Syst. 8(6): 482-492 (2003)
131EEAidong Zhang, HongJiang Zhang: Introduction to the Special Issue on Content-Based Image Retrieval (CBIR) Guest Editors. Multimedia Syst. 8(6): 493-494 (2003)
130EELiu Wenyin, Zheng Chen, Fan Lin, HongJiang Zhang, Wei-Ying Ma: Ubiquitous media agents: a framework for managing personally accumulated multimedia files. Multimedia Syst. 9(2): 144-156 (2003)
129EELi-Qun Chen, Xing Xie, Xin Fan, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang, He-Qin Zhou: A visual attention model for adapting images on small displays. Multimedia Syst. 9(4): 353-364 (2003)
128EEFang Qian, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Wei-Ying Ma, Bo Zhang: Alternating Feature Spaces in Relevance Feedback. Multimedia Tools Appl. 21(1): 35-54 (2003)
127EEJi-Rong Wen, Qing Li, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: A Multi-paradigm Querying Approach for a Generic Multimedia Database Management System. SIGMOD Record 32(1): 26-34 (2003)
126 HongJiang Zhang, Zheng Chen, Mingjing Li, Zhong Su: Relevance Feedback and Learning in Content-Based Image Search. World Wide Web 6(2): 131-155 (2003)
2002
125EEXiaofei He, Wei-Ying Ma, Oliver King, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Learning and inferring a semantic space from user's relevance feedback for image retrieval. ACM Multimedia 2002: 343-346
124EEYijin Wang, Peng Zhao, Dong Zhang, Mingjing Li, HongJiang Zhang: MyVideos: a system for home video management. ACM Multimedia 2002: 412-413
123EEFeng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: An effective region-based image retrieval framework. ACM Multimedia 2002: 456-465
122EEYu-Fei Ma, Lie Lu, HongJiang Zhang, Mingjing Li: A user attention model for video summarization. ACM Multimedia 2002: 533-542
121EELie Lu, HongJiang Zhang: Speaker change detection and tracking in real-time news broadcasting analysis. ACM Multimedia 2002: 602-610
120EEYanfeng Sun, HongJiang Zhang, Lei Zhang, Mingjing Li: MyPhotos: a system for home photo management and processing. ACM Multimedia 2002: 81-82
119EEStan Z. Li, Long Zhu, ZhenQiu Zhang, Andrew Blake, HongJiang Zhang, Harry Shum: Statistical Learning of Multi-view Face Detection. ECCV (4) 2002: 67-81
118EEStan Z. Li, HongJiang Zhang, Xianhuan Peng, XinWen Hou, QianSheng Cheng: Multi-View Face Pose Estimation Based on Supervised ISA Learning. FGR 2002: 107-112
117EEZhenQiu Zhang, Long Zhu, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Real-Time Multi-View Face Detection. FGR 2002: 149-154
116EEStan Z. Li, HongJiang Zhang, Shuicheng Yan, QianSheng Cheng: Multi-View Face Alignment Using Direct Appearance Models. FGR 2002: 324-329
115 Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang: A model of motion attention for video skimming. ICIP (1) 2002: 129-132
114 Xian-Sheng Hua, Pei Yin, HongJiang Zhang: Efficient video text recognition using multiple frame integration. ICIP (2) 2002: 397-400
113 Hui Yu, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Jufu Feng: Color texture moments for content-based image retrieval. ICIP (3) 2002: 929-932
112EELie Lu, HongJiang Zhang: Real-Time Unsupervised Speaker Change Detection. ICPR (2) 2002: 358-361
111EEYu-Fei Ma, HongJiang Zhang: Motion Texture: A New Motion Based Video Representation. ICPR (2) 2002: 548-551
110EEGu Xu, Yu-Fei Ma, HongJiang Zhang, Shiqiang Yang: Motion Based Event Recognition Using HMM. ICPR (2) 2002: 831-834
109EEChong-Wah Ngo, Ting-Chuen Pong, HongJiang Zhang: Motion Retrieval by Temporal Slices Analysis. ICPR (4) 2002: 64-67
108EEFeng Jing, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Bo Zhang: Region-based relevance feedback in image retrieval. ISCAS (4) 2002: 145-148
107EEStan Z. Li, ZhenQiu Zhang, Heung-Yeung Shum, HongJiang Zhang: FloatBoost Learning for Classification. NIPS 2002: 993-1000
106 HongJiang Zhang, Zhong Su: Relevance Feedback in CBIR. VDB 2002: 21-35
105 Hong Wu, Mingjing Li, HongJiang Zhang, Wei-Ying Ma: Improving Image Retrieval with Semantic Classification Using Relevance Feedback. VDB 2002: 327-339
104EEZhenQiu Zhang, Mingjing Li, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Multi-View Face Detection with FloatBoost. WACV 2002: 184-
103EELei Zhang, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Boosting Image Orientation Detection with Indoor vs. Outdoor Classification. WACV 2002: 95-99
102EEJi-Rong Wen, Jian-Yun Nie, HongJiang Zhang: Query clustering using user logs. ACM Trans. Inf. Syst. 20(1): 59-81 (2002)
101EENevenka Dimitrova, HongJiang Zhang, Behzad Shahraray, M. Ibrahim Sezan, Thomas S. Huang, Avideh Zakhor: Applications of Video-Content Analysis and Retrieval. IEEE MultiMedia 9(3): 42-55 (2002)
100EEAditya Vailaya, HongJiang Zhang, Changjiang Yang, Feng-I Liu, Anil K. Jain: Automatic image orientation detection. IEEE Transactions on Image Processing 11(7): 746-755 (2002)
99EESankar Basu, Alberto Del Bimbo, Ahmed H. Tewfik, HongJiang Zhang: Introduction to the special issue on multimedia database. IEEE Transactions on Multimedia 4(2): 141-145 (2002)
98EEChong-Wah Ngo, Ting-Chuen Pong, HongJiang Zhang: On clustering and retrieval of video shots through temporal slices analysis. IEEE Transactions on Multimedia 4(4): 446-458 (2002)
97EECharles X. Ling, Jianfeng Gao, Huajie Zhang, Weining Qian, HongJiang Zhang: Improving Encarta Search Engine Performance by Mining User Logs. IJPRAI 16(8): 1101-1116 (2002)
96 Chong-Wah Ngo, Ting-Chuen Pong, HongJiang Zhang: Motion-Based Video Representation for Scene Change Detection. International Journal of Computer Vision 50(2): 127-142 (2002)
95EEZhong Su, Qiang Yang, HongJiang Zhang, Xiaowei Xu, Yu Hen Hu, Shaoping Ma: Correlation-Based Web Document Clustering for Adaptive Web Interface Design. Knowl. Inf. Syst. 4(2): 151-167 (2002)
94EETianming Liu, HongJiang Zhang, Wei Qi, Feihu Qi: A systematic rate controller for MPEG-4 FGS video streaming. Multimedia Syst. 8(5): 369-379 (2002)
93EEMingjing Li, Zheng Chen, HongJiang Zhang: Statistical correlation analysis in image retrieval. Pattern Recognition 35(12): 2687-2693 (2002)
92EEKe Chen, Ting-Yao Wu, HongJiang Zhang: On the use of nearest feature line for speaker identification. Pattern Recognition Letters 23(14): 1735-1746 (2002)
2001
91EELie Lu, Hao Jiang, HongJiang Zhang: A robust audio classification and segmentation method. ACM Multimedia 2001: 203-211
90EEChong-Wah Ngo, Ting-Chuen Pong, HongJiang Zhang: On clustering and retrieval of video shots. ACM Multimedia 2001: 51-60
89EELiu Wenyin, Zheng Chen, Fan Lin, Rui Yang, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Ubiquitous media agents for managing personal multimedia files. ACM Multimedia 2001: 519-521
88EEZhong Su, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Extraction of feature subspaces for content-based retrieval using relevance feedback. ACM Multimedia 2001: 98-106
87EEXiangrong Chen, Lie Gu, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Learning Representative Local Features for Face Detection. CVPR (1) 2001: 1126-1131
86EEStan Z. Li, XinWen Hou, HongJiang Zhang, QianSheng Cheng: Learning Spatially Localized, Parts-Based Representation. CVPR (1) 2001: 207-212
85EEGuodong Guo, Anil K. Jain, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Learning Similarity Measure for Natural Image Retrieval with Relevance Feedback. CVPR (1) 2001: 731-736
84EEXinWen Hou, Stan Z. Li, HongJiang Zhang, QianSheng Cheng: Direct Appearance Models. CVPR (1) 2001: 828-833
83EELie Gu, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Learning Probabilistic Distribution Model for Multi-View Face Detection. CVPR (2) 2001: 116-122
82EEZhong Su, Qiang Yang, HongJiang Zhang, Xiaowei Xu, Yuhen Hu: Correlation-based Document Clustering using Web Logs. HICSS 2001
81EECharles X. Ling, Jianfeng Gao, Huajie Zhang, Weining Qian, HongJiang Zhang: Mining Generalized Query Patterns from Web Logs. HICSS 2001
80EEBaoyao Zhou, Jinlin Chen, Jin Shi, HongJiang Zhang, Qiufeng Wu: Website link structure evaluation and improvement based on user visiting patterns. Hypertext 2001: 241-244
79 Guodong Guo, HongJiang Zhang, Stan Z. Li: Pairwise Face Recognition. ICCV 2001: 282-287
78 Stan Z. Li, XiaoGuang Lv, HongJiang Zhang: View-Based Clustering of Object Appearances Based on Independent Subspace Analysis. ICCV 2001: 295-300
77 Stan Z. Li, Jie Yan, XinWen Hou, ZeYu Li, HongJiang Zhang: Learning Low Dimensional Invariant Signature of 3-D Object under Varying View and Illumination from 2-D Appearances. ICCV 2001: 635-640
76 Stan Z. Li, QingDong Fu, Lie Gu, Bernhard Schölkopf, Yimin Cheng, HongJiang Zhang: Kernel Machine Based Learning for Multi-View Face Detection and Pose Estimation. ICCV 2001: 674-679
75EEXian-Sheng Hua, Liu Wenyin, HongJiang Zhang: Automatic Performance Evaluation for Video Text Detection. ICDAR 2001: 545-550
74EEYudong Yang, HongJiang Zhang: HTML Page Analysis Based on Visual Cues. ICDAR 2001: 859-864
73EETianming Liu, HongJiang Zhang, Wei Qi, Feihu Qi: Systematic rate controller for MPEG-4 FGS video streaming. ICIP (2) 2001: 985-988
72EEYu-Fei Ma, HongJiang Zhang: A new perceived motion based shot content representation. ICIP (3) 2001: 426-429
71EETong Lin, Chong-Wah Ngo, HongJiang Zhang, Qing-Yun Shi: Integrating color and spatial features for content-based video retrieval. ICIP (3) 2001: 592-595
70EETianming Liu, Wei Qi, HongJiang Zhang, Feihu Qi: A Content-Aware Rate Controller For Streamed Delivery Of MPEG-4 Fgs Video. ICME 2001
69EELie Lu, Hong You, HongJiang Zhang: A Newapproach To Query By Humming In Music Retrieval. ICME 2001
68EEJie Xi, Xian-Sheng Hua, Xiang-Rong Chen, Liu Wenyin, HongJiang Zhang: A Video Text Detection And Recognition System. ICME 2001
67EEGuodong Guo, HongJiang Zhang, Stan Z. Li: Boosting For Content-Based Audio Classification And Retrieval: An Evaluation. ICME 2001
66EELie Lu, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Content-Based Audio Segmentation Content-Based Audio Segmentation. ICME 2001
65EEYu-Fei Ma, HongJiang Zhang: Detecting Motion Object By Spatio-Temporal Entropy. ICME 2001
64EEJun Yang, Wenyin Liu, HongJiang Zhang, Yueting Zhuang: Thesaurus-Aided Approach For Image Browsing And Retrieval. ICME 2001
63EETong Lin, HongJiang Zhang, Qing-Yun Shi: Video Scene Extraction by Force Competition. ICME 2001
62EEZhenyun Peng, Wei Hong, Luhong Liang, Guangyou Xu, HongJiang Zhang: Detecting Facial Features on Image Sequences Using Cross-Verification Mechanism. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001: 1060-1065
61EEFan Lin, Liu Wenyin, Zheng Chen, HongJiang Zhang, Long Tang: User Modeling for Efficient Use of Multimedia Files. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001: 182-189
60EEXiang-Rong Chen, HongJiang Zhang: Text Area Detection from Video Frames. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001: 222-228
59EEDong Zhang, Wei Qi, HongJiang Zhang: A New Shot Boundary Detection Algorithm. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001: 63-70
58 HongJiang Zhang: Relevance Feedback in Content-based Image Search. PRIS 2001: 1
57 Ji-Rong Wen, HongJiang Zhang, Jian-Yun Nie: Query Clustering Using Content Words and User Feedback. SIGIR 2001: 442-443
56 Zheng Chen, Liu Wenyin, Chunhui Hu, Mingjing Li, HongJiang Zhang: IFind: A Web Image Search Engine. SIGIR 2001: 450-450
55EEYu-Fei Ma, Jia Sheng, Yuan Chen, HongJiang Zhang: MSR-Asia at TREC-10 Video Track: Shot Boundary Detection Task. TREC 2001
54EEJi-Rong Wen, Jian-Yun Nie, HongJiang Zhang: Clustering user queries of a search engine. WWW 2001: 162-168
53EEJinlin Chen, Baoyao Zhou, Jin Shi, HongJiang Zhang, Qiu Fengwu: Function-based object model towards website adaptation. WWW 2001: 587-596
52EEZheng Chen, Liu Wenyin, Rui Yang, Mingjing Li, HongJiang Zhang: A Web Media Agent. WWW Posters 2001
51 Shih-Fu Chang, Atul Puri, Thomas Sikora, HongJiang Zhang: Introduction to the special issue on MPEG-7. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 11(6): 685-687 (2001)
50EEAditya Vailaya, Mário A. T. Figueiredo, Anil K. Jain, HongJiang Zhang: Image classification for content-based indexing. IEEE Transactions on Image Processing 10(1): 117-130 (2001)
49 Chong-Wah Ngo, Ting-Chuen Pong, HongJiang Zhang: Recent Advances in Content-Based Video Analysis. Int. J. Image Graphics 1(3): 445-468 (2001)
48 Tong Lin, HongJiang Zhang, Qing-Yun Shi: Video Content Representation for Shot Retrieval and Scene Extraction. Int. J. Image Graphics 1(3): 507-526 (2001)
47 Zheng Chen, Liu Wenyin, Feng Zhang, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Web mining for Web image retrieval. JASIST 52(10): 831-839 (2001)
46 Liu Wenyin, Zheng Chen, Mingjing Li, HongJiang Zhang: A media agent for automatically building a personalized semantic index of Web media objects. JASIST 52(10): 853-855 (2001)
2000
45EEZhong Su, Qiang Yang, HongJiang Zhang: A prediction system for multimedia pre-fetching in Internet. ACM Multimedia 2000: 3-11
44EEYe Lu, Chunhui Hu, Xingquan Zhu, HongJiang Zhang, Qiang Yang: A unified framework for semantics and feature based relevance feedback in image retrieval systems. ACM Multimedia 2000: 31-37
43EEHongJiang Zhang, Liu Wenyin, Chunhui Hu: ***Find - a system for semantics and feature based image retrieval over Internet. ACM Multimedia 2000: 477-478
42EELi Zhao, Wei Qi, Stan Z. Li, Shi-Qiang Yang, HongJiang Zhang: Key-frame extraction and shot retrieval using nearest feature line (NFL). ACM Multimedia Workshops 2000: 217-220
41EEJinlin Chen, Yudong Yang, HongJiang Zhang: An Adaptive Web Content Delivery System. AH 2000: 284-288
40EEFu Jie Huang, Tsuhan Chen, Zhi-Hua Zhou, Hong-Jiang Zhang: Pose Invariant Face Recognition. FG 2000: 245-250
39 Liu Wenyin, Tao Wang, HongJiang Zhang: A Hierarchical Characterization Scheme for Image Retrieval. ICIP 2000
38 Wei Qi, Lie Gu, Hao Jiang, Xiang-Rong Chen, HongJiang Zhang: Integrating Visual, Audio and Text Analysis for News Video. ICIP 2000
37EEZhenyun Peng, Linmi Tao, Guangyou Xu, HongJiang Zhang: Detecting Facial Features on Images with Multiple Faces. ICMI 2000: 191-198
36EEChong-Wah Ngo, Ting-Chuen Pong, Roland T. Chin, HongJiang Zhang: Motion-Based Video Representation for Scene Change Detection. ICPR 2000: 1827-1830
35EETong Lin, HongJiang Zhang: Automatic Video Scene Extraction by Shot Grouping. ICPR 2000: 4039-4042
34EEZhong Su, HongJiang Zhang, Shaoping Ma: Using Bayesian classifier in relevant feedback of image retrieval. ICTAI 2000: 258-261
33 Hao Jiang, Tong Lin, HongJiang Zhang: Video Segmentation with the Assistance of Audio Content Analysis. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (III) 2000: 1507-1510
32EEJie Yan, HongJiang Zhang: Realistic Virtual Face and Body Synthesis. MVA 2000: 91-94
31 Qiang Yang, Hai-Feng Wang, Ji-Rong Wen, Gao Zhang, Ye Lu, Kai-Fu Lee, HongJiang Zhang: Towards a Next-Generation Search Engine. PRICAI 2000: 5-15
30EEYu Zhong, HongJiang Zhang, Anil K. Jain: Automatic Caption Localization in Compressed Video. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 22(4): 385-392 (2000)
29EEB. S. Manjunath, Thomas S. Huang, A. Murat Tekalp, HongJiang Zhang: Guest editorial introduction to the special issue on image and video processing for digital libraries. IEEE Transactions on Image Processing 9(1): 1-2 (2000)
1999
28EEShih-Fu Chang, Gwendal Auffret, Jonathan Foote, Chung-Sheng Li, Behzad Shahraray, Tanveer Fathima Syeda-Mahmood, HongJiang Zhang: Multimedia access and retrieval: the state of the art and future directions (panel session). ACM Multimedia (1) 1999: 443-445
27 Xavier Marichal, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Blur Determination in the Compressed Domain Using DTC Information. ICIP (2) 1999: 386-390
26 Aditya Vailaya, HongJiang Zhang, Anil K. Jain: Automatic Image Orientation Detection. ICIP (2) 1999: 600-604
25 Wei Qi, HongJiang Zhang, Yuzhuo Zhong: A Pre-Analysis Method for Robust Global Motion Estimation. ICIP (2) 1999: 625-628
24 Yu Zhong, HongJiang Zhang, Anil K. Jain: Automatic Caption Localization in Compressed Video. ICIP (2) 1999: 96-100
23EEAditya Vailaya, Mário A. T. Figueiredo, Anil K. Jain, HongJiang Zhang: Content-Based Hierarchical Classification of Vacation Images. ICMCS, Vol. 1 1999: 518-523
22EEAlan Hanjalic, HongJiang Zhang: Optimal Shot Boundary Detection Based on Robust Statistical Models. ICMCS, Vol. 2 1999: 710-714
21EEShih-Fu Chang, HongJiang Zhang: Editorial: Content-Processing for Video Browsing, Retrieval, and Editing. Multimedia Syst. 7(4): 255 (1999)
1998
20EEAditya Vailaya, Anil K. Jain, HongJiang Zhang: On image classification: city images vs. landscapes. Pattern Recognition 31(12): 1921-1935 (1998)
1997
19EEHongJiang Zhang, John Y. A. Wang, Yucel Altunbasak: Content-Based Video Retrieval and Compression: A Unified Solution. ICIP (1) 1997: 13-16
18 Wei Qi, HongJiang Zhang, Yuzhuo Zhong: Robust Approach to Video Segmentation Using Compressed Data. Storage and Retrieval for Image and Video Databases (SPIE) 1997: 448-456
17EEHongJiang Zhang, Jianhua Wu, Di Zhong, Stephen W. Smoliar: An integrated system for content-based video retrieval and browsing. Pattern Recognition 30(4): 643-658 (1997)
1996
16 Di Zhong, HongJiang Zhang, Shih-Fu Chang: Clustering Methods for Video Browsing and Annotation. Storage and Retrieval for Image and Video Databases (SPIE) 1996: 239-246
15 Philippe Aigrain, HongJiang Zhang, Dragutin Petkovic: Content-Based Representation and Retrieval of Visual Media: A State-of-the-Art Review. Multimedia Tools Appl. 3(3): 179-202 (1996)
1995
14 HongJiang Zhang: SWIM: A Prototype Environment for Visual Media Retrieval. ACCV 1995: 531-540
13EEHongJiang Zhang, Chien Yong Low, Stephen W. Smoliar, Di Zhong: Video Parsing, Retrieval and Browsing: An Integrated and Content-Based Solution. ACM Multimedia 1995: 15-24
12EEHongJiang Zhang, Jianhua Wu, Chien Yong Low, Stephen W. Smoliar: A Video Parsing, Indexing and Retrieval System. ACM Multimedia 1995: 359-360
11 Yihong Gong, L. T. Sin, Chua Hock Chuan, HongJiang Zhang, Masao Sakauchi: Automatic Parsing of TV Soccer Programs. ICMCS 1995: 167-174
10 HongJiang Zhang, Di Zhong: Scheme for Visual Feature-Based Image Indexing. Storage and Retrieval for Image and Video Databases (SPIE) 1995: 36-46
9 HongJiang Zhang, Qi Tian: Digital Video Analysis and Recognition for Content-Based Access. ACM Comput. Surv. 27(4): 643-644 (1995)
8 HongJiang Zhang, Shuang Yeo Tan, Stephen W. Smoliar, Yihong Gong: Automatic Parsing and Indexing of News Video. Multimedia Syst. 2(6): 256-266 (1995)
7 HongJiang Zhang, Chien Yong Low, Stephen W. Smoliar: Video Parsing and Browsing Using Compressed Data. Multimedia Tools Appl. 1(1): 89-111 (1995)
1994
6 HongJiang Zhang, Stephen W. Smoliar, Jianhua Wu, Chien Yong Low, Atreyi Kankanhalli: A Video Database System for Digital Libraries. DL 1994: 253-264
5 Yihong Gong, HongJiang Zhang, H. C. Chuan, Masao Sakauchi: An Image Database System with Contents Capturing and Fast Image Indexing Abilities. ICMCS 1994: 121-130
4 HongJiang Zhang, Yihong Gong, Stephen W. Smoliar, Shuang Yeo Tan: Automatic Parsing of News Video. ICMCS 1994: 45-54
3 HongJiang Zhang, Stephen W. Smoliar: Developing Power Tools for Video Indexing and Retrieval. Storage and Retrieval for Image and Video Databases (SPIE) 1994: 140-149
2 Stephen W. Smoliar, HongJiang Zhang: Content-Based Video Indexing and Retrieval. IEEE MultiMedia 1(2): 62-72 (1994)
1993
1 HongJiang Zhang, Atreyi Kankanhalli, Stephen W. Smoliar: Automatic Partitioning of Full-Motion Video. Multimedia Syst. 1(1): 10-28 (1993)

Coauthor Index

1Mohamed Abdel-Mottaleb [227]
2Philippe Aigrain [15]
3Yucel Altunbasak [19]
4Gwendal Auffret [28]
5Sankar Basu [99]
6Alberto Del Bimbo [99]
7Andrew Blake [119]
8Deng Cai [215] [264] [287]
9Lian-Hong Cai [278]
10Rui Cai [173] [187] [278]
11Kap Luk Chan [266]
12Shih-Fu Chang [16] [21] [28] [51]
13Jinlin Chen [41] [53] [80]
14Ke Chen [92] [148]
15Li-Qun Chen [129] [143] [147]
16Longbin Chen [133] [166] [172] [226] [227]
17Tsuhan Chen [40]
18Xian Chen [217]
19Xiang-Rong Chen [38] [60] [68] [159]
20Xiangrong Chen [87]
21Yu Chen [142] [144] [247]
22Yuan Chen [55]
23Yuanhao Chen [292] [306]
24Zheng Chen [46] [47] [52] [56] [61] [89] [93] [126] [130] [141] [146]
25Kwang-Ting Cheng (Kwang-Ting (Tim) Cheng) [209]
26QianSheng Cheng [84] [86] [116] [118] [134] [161] [182] [228] [291]
27Yimin Cheng [76]
28Roland T. Chin [36]
29Tat-Seng Chua [274]
30Chua Hock Chuan [11]
31H. C. Chuan [5]
32Li-Rong Dai [190] [222] [282] [284]
33Nevenka Dimitrova [101]
34Xin Fan [129]
35Huanqing Feng [143]
36Jufu Feng [113]
37Qiu Fengwu [53]
38Mário A. T. Figueiredo [23] [50]
39Jonathan Foote [28]
40QingDong Fu [76]
41Jianfeng Gao [81] [97]
42Wen Gao [238]
43Nicolas D. Georganas [271]
44Yihong Gong [4] [5] [8] [11]
45Jing Gu [187]
46Jinwei Gu [212]
47Lie Gu [38] [76] [83] [87] [164]
48Xiaodong Gu [190] [201] [214] [222]
49Guodong Guo [67] [79] [85]
50Lei Guo [153] [155]
51Junwei Han [153] [155] [207] [216] [243] [281]
52Alan Hanjalic [22] [278]
53Jingrui He [186] [193] [196] [198] [206] [219] [230] [250] [267] [277]
54Xiaofei He [125] [139] [162] [167] [182] [215] [236] [244] [264] [287]
55Hsiao-Wuen Hon [184]
56Wei Hong [62]
57XinWen Hou [77] [84] [86] [118]
58Bao-Gang Hu [133]
59Chunhui Hu [43] [44] [56] [135]
60Yu Hen Hu [95]
61Yuhen Hu [82]
62Yuxiao Hu [162] [166] [182] [225] [226] [228] [231] [238] [244] [291]
63Xian-Sheng Hua [68] [75] [114] [151] [168] [169] [179] [180] [192] [194] [217] [224] [232] [233] [234] [235] [241] [257] [259] [260] [261] [262] [282] [284] [285] [293] [295] [297] [298] [299] [307] [308] [310] [312]
64Fu Jie Huang [40]
65Hao-Da Huang [261]
66Thomas S. Huang [29] [101] [239] [302]
67Anil K. Jain [20] [23] [24] [26] [30] [50] [85] [100]
68Ramesh Jain [271]
69Dalong Jiang [225] [238]
70Hao Jiang [33] [38] [91]
71Wei Jiang [203] [212] [266]
72Feng Jing [108] [123] [152] [165] [177] [178] [202] [205] [208] [229] [242] [283] [286] [294] [296] [301]
73Atreyi Kankanhalli [1] [6]
74Mohan S. Kankanhalli [271] [274]
75Oliver King [125] [139]
76Hans-Peter Kriegel [167]
77Wei Lai [190] [214] [222]
78Dong-Jun Lan [157] [191] [204]
79Kai-Fu Lee [31]
80Chung-Sheng Li [28]
81Hua Li [188] [189]
82Jianmin Li [192]
83Jintao Li (Jin-Tao Li) [218] [255]
84Mingjing Li [46] [47] [52] [56] [89] [93] [103] [104] [105] [108] [113] [120] [122] [123] [124] [125] [126] [128] [133] [139] [150] [152] [153] [154] [155] [161] [165] [166] [172] [177] [178] [181] [182] [185] [186] [189] [193] [195] [196] [198] [202] [203] [205] [206] [207] [208] [212] [213] [216] [219] [220] [221] [229] [230] [231] [237] [242] [243] [249] [250] [251] [263] [266] [267] [275] [277] [281]
85Qing Li [127]
86Shipeng Li [257] [259] [261] [262] [285]
87Stan Z. Li [42] [66] [67] [76] [77] [78] [79] [83] [84] [86] [87] [88] [104] [107] [116] [117] [118] [119] [132] [134] [136]
88Xuelong Li [280]
89ZeYu Li [77]
90Zhiwei Li [193] [195] [249]
91Luhong Liang [62]
92Chenxi Lin [292]
93Fan Lin [61] [89] [130]
94Stephen Lin [288] [290] [302]
95Tong Lin [33] [35] [48] [63] [71]
96Charles X. Ling [81] [97]
97Ce Liu [134]
98D. Liu [279]
99Dan Liu [149]
100Dong Liu [310] [312]
101Feng-I Liu [100]
102Hao Liu [174] [276]
103Jianzhuang Liu [156]
104Lili Liu [311]
105Tianming Liu [70] [73] [94] [138]
106Tie-Yan Liu [223] [252] [253] [300]
107Wenyin Liu (Liu Wenyin) [39] [43] [46] [47] [52] [56] [61] [64] [68] [75] [89] [130] [135] [180]
108Xuezheng Liu [154] [237]
109Zhengkai Liu [195] [251] [268]
110Chien Yong Low [6] [7] [12] [13]
111Chao-Jun Lu [141] [146]
112Lie Lu [66] [69] [91] [112] [121] [122] [132] [148] [149] [151] [168] [169] [173] [175] [179] [187] [197] [211] [232] [233] [235] [240] [241] [260] [278] [279]
113Ye Lu [31] [44] [135]
114Bo Luo [156]
115Jiebo Luo [239]
116XiaoGuang Lv [78]
117Shaoping Ma [34] [95] [136]
118Wei-Ying Ma [27] [85] [105] [125] [127] [128] [129] [130] [139] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [167] [170] [174] [176] [184] [191] [199] [210] [214] [215] [231] [236] [247] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [256] [263] [267] [275] [276] [287] [300]
119Yu-Fei Ma [55] [65] [72] [110] [111] [115] [122] [157] [158] [163] [171] [191] [204] [218] [241] [245] [246] [248] [255] [256] [258]
120B. S. Manjunath [29]
121Xavier Marichal [27]
122Tao Mei [256] [262] [295] [297] [298]
123Sung-Hyon Myaeng [272]
124Klara Nahrstedt [170] [271]
125King Ngi Ngan (King N. Ngan) [207] [216] [243] [281]
126Chong-Wah Ngo [36] [49] [71] [90] [96] [98] [109] [137] [163] [245]
127Jian-Yun Nie [54] [57] [102]
128Partha Niyogi [244]
129Li-Zhong Peng [188]
130Xianhuan Peng [118]
131Zhenyun Peng [37] [62]
132Dragutin Petkovic [15]
133Ting-Chuen Pong [36] [49] [90] [96] [98] [109] [137]
134Atul Puri [51]
135Feihu Qi [70] [73] [94] [138]
136Guo-Jun Qi [282] [293] [295] [297] [298] [307] [308]
137Wei Qi [18] [25] [38] [42] [59] [70] [73] [94]
138Fang Qian [128] [185]
139Weining Qian [81] [97]
140Tao Qin [223] [252] [300]
141Yong Rui [271] [295] [297] [298] [307] [308]
142Masao Sakauchi [5] [11]
143Bernhard Schölkopf [76]
144Anton Schwaighofer [145]
145M. Ibrahim Sezan [101]
146Behzad Shahraray [28] [101]
147Jia Sheng [55]
148Hui Shi [200]
149Jin Shi [53] [80]
150Qing-Yun Shi [48] [63] [71]
151Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [107] [119] [134] [268]
152Thomas Sikora [51]
153L. T. Sin [11]
154John R. Smith [239] [271] [273]
155Stephen W. Smoliar [1] [2] [3] [4] [6] [7] [8] [12] [13] [17]
156Bi Song [195]
157Yan Song [282] [284] [285] [293]
158Ralf Steinmetz [274]
159Zhong Su [34] [45] [82] [88] [95] [106] [126] [136]
160Yanfeng Sun [120] [221]
161Tanveer Fathima Syeda-Mahmood [28]
162Shuang Yeo Tan [4] [8]
163Jinhui Tang [293] [295] [297] [298] [307] [308]
164Long Tang [61]
165Xiaoou Tang [156] [270] [289]
166Dacheng Tao [280] [288]
167Linmi Tao [37]
168A. Murat Tekalp [29]
169Ahmed H. Tewfik [99]
170Qi Tian [9] [273]
171Hanghang Tong [186] [193] [196] [198] [213] [220] [230] [250] [267] [277]
172Volker Tresp [145] [167]
173Aditya Vailaya [20] [23] [26] [50] [100]
174Bin Wang [201]
175Changhu Wang [189] [254] [283] [286] [294] [296] [301] [303] [304] [309]
176De-Sheng Wang [300]
177Dingxing Wang [154] [237]
178Fei Wang [218] [255]
179Hai-Feng Wang [31]
180John Y. A. Wang [19]
181Meng Wang [282] [284] [285] [298] [310]
182Ming-Yu Wang [176]
183Muyuan Wang [197] [211]
184Ren-Hua Wang [190] [214] [222]
185Tao Wang [39]
186Yijin Wang [124]
187Yongmei Michelle Wang (Yongmei Wang) [183]
188Ji-Rong Wen [31] [54] [57] [102] [127] [140] [215] [287]
189Lynn Wilcox [274]
190Kam-Fai Wong [272]
191Hong Wu [105]
192Jianhua Wu [6] [12] [17]
193Jun Wu [192] [234]
194Qiufeng Wu [80]
195Si Wu [258]
196Ting-Yao Wu [92] [148]
197Jie Xi [68]
198Rong Xiao [160] [181] [188]
199Xing Xie [129] [142] [143] [147] [174] [176] [210] [247] [276]
200Dong Xu [251] [265] [268] [269] [270] [280] [288] [289] [290] [291] [302]
201Gu Xu [110] [158] [246] [249]
202Guangyou Xu [37] [62]
203Xiaowei Xu [82] [95]
204Zhao Xu [167]
205Gui-Rong Xue [141] [146]
206Jie Yan [32] [77]
207Shuicheng Yan [116] [134] [161] [162] [182] [189] [225] [228] [238] [244] [251] [254] [264] [265] [268] [269] [270] [280] [288] [289] [290] [291] [302]
208Changjiang Yang [100]
209Jian Yang [187]
210Jun Yang [64]
211Linjun Yang [310] [312]
212Qiang Yang [31] [44] [45] [82] [95] [270] [289] [290]
213Rui Yang [52] [89]
214Shiqiang Yang (Shi-Qiang Yang) [42] [110] [158] [246]
215Yudong Yang [41] [74]
216Pei Yin [114]
217Xiaoxin Yin [150]
218Hong You [69]
219Bin Yu [170]
220Hui Yu [113]
221Kai Yu [145] [167]
222Chun Yuan [142]
223Xun Yuan [285]
224Alan L. Yuille [292] [306]
225Avideh Zakhor [101]
226Binyu Zang [200] [311]
227Hua-Jun Zeng [141] [146]
228Zheng-Jun Zha [308]
229Aidong Zhang [131]
230Benyu Zhang [228] [265] [269] [290] [291]
231Bo Zhang [108] [123] [128] [152] [165] [177] [178] [185] [192] [202] [205] [208] [229] [234] [242]
232Changshui Zhang (Chang-shui Zhang) [186] [193] [196] [198] [206] [213] [219] [220] [230] [250] [267] [277]
233Chen Zhang [311]
234Dong Zhang [59] [124]
235Feng Zhang [47]
236Gao Zhang [31]
237Huajie Zhang [81] [97]
238Jianwei Zhang [205]
239Lei Zhang [103] [120] [133] [150] [165] [166] [172] [185] [221] [225] [227] [231] [237] [238] [251] [268] [269] [270] [280] [283] [286] [289] [294] [296] [301] [302] [303] [304] [309]
240Ruofei Zhang [263] [275]
241Weihua Zhang [311]
242Xu-Dong Zhang [252] [300]
243ZhenQiu Zhang [104] [107] [117] [119]
244Zheng Zhang [142]
245Zhongfei (Mark) Zhang (Zhongfei Zhang) [263] [275]
246Li Zhao [42]
247Peng Zhao [124]
248Di Zhong [10] [13] [16] [17]
249Yu Zhong [24] [30]
250Yuzhuo Zhong [18] [25]
251Baoyao Zhou [53] [80]
252He-Qin Zhou [129] [143] [147] [256] [262]
253Jie Zhou [203]
254Ming Zhou [272]
255Yi Zhou [164] [226]
256Zhi-Hua Zhou [40]
257Chuanqi Zhu (Chuan-Qi Zhu) [200] [311]
258Jiahua Zhu [200]
259Long Zhu (Leo Zhu) [117] [119] [160] [292] [306]
260Qiang Zhu [209]
261Xingquan Zhu [44]
262Yueting Zhuang [64]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)