dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Rong Xiao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
15EEYueming Wang, Xiaoou Tang, Jianzhuang Liu, Gang Pan, Rong Xiao: 3D Face Recognition by Local Shape Difference Boosting. ECCV (1) 2008: 603-616
14EELin Liang, Rong Xiao, Fang Wen, Jian Sun: Face Alignment Via Component-Based Discriminative Search. ECCV (2) 2008: 72-85
2007
13EEJingyu Cui, Fang Wen, Rong Xiao, Yuandong Tian, Xiaoou Tang: EasyAlbum: an interactive photo annotation system based on face clustering and re-ranking. CHI 2007: 367-376
12EEYuandong Tian, Wei Liu, Rong Xiao, Fang Wen, Xiaoou Tang: A Face Annotation Framework with Partial Clustering and Interactive Labeling. CVPR 2007
11EEDeli Zhao, Zhouchen Lin, Rong Xiao, Xiaoou Tang: Linear Laplacian Discrimination for Feature Extraction. CVPR 2007
10EERong Xiao, Huaiyi Zhu, He Sun, Xiaoou Tang: Dynamic Cascades for Face Detection. ICCV 2007: 1-8
9EEXiaoyue Jiang, Yinglei Cheng, Rong Xiao, Ying Li, Rongchun Zhao: Spherical harmonic based linear face de-lighting and compensation. Applied Mathematics and Computation 185(2): 857-868 (2007)
2006
8EEXiaoyue Jiang, Pei Sun, Rong Xiao, Rongchun Zhao: Perception Based Lighting Balance for Face Detection. ACCV (2) 2006: 531-540
7EERong Xiao, Wu-Jun Li, Yuandong Tian, Xiaoou Tang: Joint Boosting Feature Selection for Robust Face Recognition. CVPR (2) 2006: 1415-1422
2005
6EEXiaoyue Jiang, Tuo Zhao, Rong Xiao, Rongchun Zhao: Re-lighting and Compensation for Face Images. CAIP 2005: 288-295
2004
5EEHua Li, Rong Xiao, HongJiang Zhang, Li-Zhong Peng: A Hierarchical Dynamic Bayesian Network Approach to Visual Tracking. PCM (2) 2004: 617-624
4 Rong Xiao, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Robust multipose face detection in images. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(1): 31-41 (2004)
2003
3EERong Xiao, Long Zhu, HongJiang Zhang: Boosting Chain Learning for Object Detection. ICCV 2003: 709-715
2001
2EELiu Wenyin, Wenjie Qian, Rong Xiao, Xiangyu Jin: Smart Sketchpad - An On-line Graphics Recognition System. ICDAR 2001: 1050-1054
2000
1EERong Xiao, Jicheng Wang, Fuyan Zhang: An approach to incremental SVM learning algorithm. ICTAI 2000: 268-273

Coauthor Index

1Yinglei Cheng [9]
2Jingyu Cui [13]
3Xiaoyue Jiang [6] [8] [9]
4Xiangyu Jin [2]
5Hua Li [5]
6Mingjing Li [4]
7Wu-Jun Li [7]
8Ying Li [9]
9Lin Liang [14]
10Zhouchen Lin [11]
11Jianzhuang Liu [15]
12Wei Liu [12]
13Wenyin Liu (Liu Wenyin) [2]
14Gang Pan [15]
15Li-Zhong Peng [5]
16Wenjie Qian [2]
17He Sun [10]
18Jian Sun [14]
19Pei Sun [8]
20Xiaoou Tang [7] [10] [11] [12] [13] [15]
21Yuandong Tian [7] [12] [13]
22Jicheng Wang [1]
23Yueming Wang [15]
24Fang Wen [12] [13] [14]
25Fuyan Zhang [1]
26HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [3] [4] [5]
27Deli Zhao [11]
28Rongchun Zhao [6] [8] [9]
29Tuo Zhao [6]
30Huaiyi Zhu [10]
31Long Zhu (Leo Zhu) [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)