dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhong Su

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
19EEShenghua Bao, Bohai Yang, Ben Fei, Shengliang Xu, Zhong Su, Yong Yu: Boosting social annotations using propagation. CIKM 2008: 1507-1508
18EEJie Tang, Jing Zhang, Limin Yao, Juanzi Li, Li Zhang, Zhong Su: ArnetMiner: extraction and mining of academic social networks. KDD 2008: 990-998
17EEShengliang Xu, Shenghua Bao, Ben Fei, Zhong Su, Yong Yu: Exploring folksonomy for personalized search. SIGIR 2008: 155-162
16EEXiaoxun Zhang, Xueying Wang, Honglei Guo, Zhili Guo, Xian Wu, Zhong Su: Floatcascade learning for fast imbalanced web mining. WWW 2008: 71-80
15EEQi Su, Xinying Xu, Honglei Guo, Zhili Guo, Xian Wu, Xiaoxun Zhang, Bin Swen, Zhong Su: Hidden sentiment association in chinese web opinion mining. WWW 2008: 959-968
2007
14EEShenghua Bao, Gui-Rong Xue, Xiaoyuan Wu, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su: Optimizing web search using social annotations. WWW 2007: 501-510
13EERui Li, Shenghua Bao, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su: Towards effective browsing of large scale social annotations. WWW 2007: 943-952
2004
12EELi Ma, Zhong Su, Yue Pan, Li Zhang, Tao Liu: RStar: an RDF storage and query system for enterprise resource management. CIKM 2004: 484-491
11EELei Zhang, Yong Yu, Jing Lu, Chenxi Lin, Kewei Tu, MingChuan Guo, Zhuo Zhang, Guo Tong Xie, Zhong Su, Yue Pan: ORIENT: Integrate Ontology Engineering into Industry Tooling Environment. International Semantic Web Conference 2004: 823-838
10EEZhong Su, Jianmin Jiang, Tao Liu, Guo Tong Xie, Yue Pan: Market Intelligence Portal: An entity-based system for managing market intelligence. IBM Systems Journal 43(3): 534-545 (2004)
2003
9EEZhong Su, Li Zhang, Yue Pan: Document Clustering Based on Vector Quantization and Growing-Cell Structure. IEA/AIE 2003: 326-336
8EEZhong Su, HongJiang Zhang, Stan Z. Li, Shaoping Ma: Relevance feedback in content-based image retrieval: Bayesian framework, feature subspaces, and progressive learning. IEEE Transactions on Image Processing 12(8): 924-937 (2003)
7 HongJiang Zhang, Zheng Chen, Mingjing Li, Zhong Su: Relevance Feedback and Learning in Content-Based Image Search. World Wide Web 6(2): 131-155 (2003)
2002
6 HongJiang Zhang, Zhong Su: Relevance Feedback in CBIR. VDB 2002: 21-35
5EEZhong Su, Qiang Yang, HongJiang Zhang, Xiaowei Xu, Yu Hen Hu, Shaoping Ma: Correlation-Based Web Document Clustering for Adaptive Web Interface Design. Knowl. Inf. Syst. 4(2): 151-167 (2002)
2001
4EEZhong Su, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Extraction of feature subspaces for content-based retrieval using relevance feedback. ACM Multimedia 2001: 98-106
3EEZhong Su, Qiang Yang, HongJiang Zhang, Xiaowei Xu, Yuhen Hu: Correlation-based Document Clustering using Web Logs. HICSS 2001
2000
2EEZhong Su, Qiang Yang, HongJiang Zhang: A prediction system for multimedia pre-fetching in Internet. ACM Multimedia 2000: 3-11
1EEZhong Su, HongJiang Zhang, Shaoping Ma: Using Bayesian classifier in relevant feedback of image retrieval. ICTAI 2000: 258-261

Coauthor Index

1Shenghua Bao [13] [14] [17] [19]
2Zheng Chen [7]
3Ben Fei [13] [14] [17] [19]
4Honglei Guo [15] [16]
5MingChuan Guo [11]
6Zhili Guo [15] [16]
7Yu Hen Hu [5]
8Yuhen Hu [3]
9Jianmin Jiang [10]
10Juan-Zi Li (Juanzi Li) [18]
11Mingjing Li [7]
12Rui Li [13]
13Stan Z. Li [4] [8]
14Chenxi Lin [11]
15Tao Liu [10] [12]
16Jing Lu [11]
17Li Ma [12]
18Shaoping Ma [1] [5] [8]
19Yue Pan [9] [10] [11] [12]
20Qi Su [15]
21Bin Swen [15]
22Jie Tang [18]
23Kewei Tu [11]
24Xueying Wang [16]
25Xian Wu [15] [16]
26Xiaoyuan Wu [14]
27Guo Tong Xie [10] [11]
28Shengliang Xu [17] [19]
29Xiaowei Xu [3] [5]
30Xinying Xu [15]
31Gui-Rong Xue [14]
32Bohai Yang [19]
33Qiang Yang [2] [3] [5]
34Limin Yao [18]
35Yong Yu [11] [13] [14] [17] [19]
36HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
37Jing Zhang [18]
38Lei Zhang [11]
39Li Zhang [9] [12] [18]
40Xiaoxun Zhang [15] [16]
41Zhuo Zhang [11]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)