dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaofei He

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo
Home Page

2009
51EEJunfeng Wang, Xiaofei He, Can Wang, Jian Pei, Jiajun Bu, Chun Chen, Ziyu Guan, Gang Lu: News article extraction with template-independent wrapper. WWW 2009: 1085-1086
50EEHao Wu, Guang Qiu, Xiaofei He, Yuan Shi, Mingcheng Qu, Jing Shen, Jiajun Bu, Chun Chen: Advertising keyword generation using active learning. WWW 2009: 1095-1096
49EEJunyan Zhu, Can Wang, Xiaofei He, Jiajun Bu, Chun Chen, Shujie Shang, Mingcheng Qu, Gang Lu: Tag-oriented document summarization. WWW 2009: 1195-1196
48EEMingcheng Qu, Guang Qiu, Xiaofei He, Cheng Zhang, Hao Wu, Jiajun Bu, Chun Chen: Probabilistic question recommendation for question answering communities. WWW 2009: 1229-1230
2008
47 Deng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Sparse Projections over Graph. AAAI 2008: 610-615
46EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Training Linear Discriminant Analysis in Linear Time. ICDE 2008: 209-217
45EEDeng Cai, Xiaofei He, Xiaoyun Wu, Jiawei Han: Non-negative Matrix Factorization on Manifold. ICDM 2008: 63-72
44EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: SRDA: An Efficient Algorithm for Large-Scale Discriminant Analysis. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 20(1): 1-12 (2008)
43EEXiaofei He, Deng Cai, Jiawei Han: Learning a Maximum Margin Subspace for Image Retrieval. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 20(2): 189-201 (2008)
42EEJidong Zhao, Ke Lu, Xiaofei He: Locality sensitive semi-supervised feature selection. Neurocomputing 71(10-12): 1842-1849 (2008)
41EEXiaofei He, Pradhuman Jhala: Regularized query classification using search click information. Pattern Recognition 41(7): 2283-2288 (2008)
2007
40 Deng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Isometric Projection. AAAI 2007: 528-533
39EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Spectral regression: a unified subspace learning framework for content-based image retrieval. ACM Multimedia 2007: 403-412
38EEDeng Cai, Xiaofei He, Wei Vivian Zhang, Jiawei Han: Regularized locality preserving indexing via spectral regression. CIKM 2007: 741-750
37EEDeng Cai, Xiaofei He, Yuxiao Hu, Jiawei Han, Thomas S. Huang: Learning a Spatially Smooth Subspace for Face Recognition. CVPR 2007
36EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Semi-supervised Discriminant Analysis. ICCV 2007: 1-7
35EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Spectral Regression for Efficient Regularized Subspace Learning. ICCV 2007: 1-8
34EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Efficient Kernel Discriminant Analysis via Spectral Regression. ICDM 2007: 427-432
33EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Spectral Regression: A Unified Approach for Sparse Subspace Learning. ICDM 2007: 73-82
32EEDeng Cai, Xiaofei He, Kun Zhou, Jiawei Han, Hujun Bao: Locality Sensitive Discriminant Analysis. IJCAI 2007: 708-713
31EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Regularized regression on image manifold for retrieval. Multimedia Information Retrieval 2007: 11-20
30EEXiaofei He, Wanli Min, Deng Cai, Kun Zhou: Laplacian optimal design for image retrieval. SIGIR 2007: 119-126
29EEWei Vivian Zhang, Xiaofei He, Benjamin Rey, Rosie Jones: Query rewriting using active learning for sponsored search. SIGIR 2007: 853-854
28EEXiaofei He, Deng Cai, Ji-Rong Wen, Wei-Ying Ma, Hong-Jiang Zhang: Clustering and searching WWW images using link and page layout analysis. TOMCCAP 3(2): (2007)
2006
27EEKe Lu, Xiaofei He, Jidong Zhao: Semi-supervised Support Vector Learning for Face Recognition. ISNN (2) 2006: 104-109
26EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Tensor space model for document analysis. SIGIR 2006: 625-626
2005
25EEXiaofei He, Deng Cai, Haifeng Liu, Jiawei Han: Image clustering with tensor representation. ACM Multimedia 2005: 132-140
24EEXiaofei He, Deng Cai, Shuicheng Yan, HongJiang Zhang: Neighborhood Preserving Embedding. ICCV 2005: 1208-1213
23EEXiaofei He, Deng Cai, Wanli Min: Statistical and computational analysis of locality preserving projection. ICML 2005: 281-288
22EEXiaofei He, Deng Cai, Partha Niyogi: Laplacian Score for Feature Selection. NIPS 2005
21EEXiaofei He, Deng Cai, Partha Niyogi: Tensor Subspace Analysis. NIPS 2005
20EEDeng Cai, Zheng Shao, Xiaofei He, Xifeng Yan, Jiawei Han: Community Mining from Multi-relational Networks. PKDD 2005: 445-452
19EEDeng Cai, Xiaofei He: Orthogonal locality preserving indexing. SIGIR 2005: 3-10
18EEDeng Cai, Xiaofei He, Jiawei Han: Document Clustering Using Locality Preserving Indexing. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 17(12): 1624-1637 (2005)
17EEXiaofei He, Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, Partha Niyogi, HongJiang Zhang: Face Recognition Using Laplacianfaces. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 27(3): 328-340 (2005)
16EEKe Lu, Xiaofei He: Image retrieval based on incremental subspace learning. Pattern Recognition 38(11): 2047-2054 (2005)
2004
15EEXiaofei He, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: Learning an image manifold for retrieval. ACM Multimedia 2004: 17-23
14EEXiaofei He: Incremental semi-supervised subspace learning for image retrieval. ACM Multimedia 2004: 2-8
13EEXin Zheng, Deng Cai, Xiaofei He, Wei-Ying Ma, Xueyin Lin: Locality preserving clustering for image database. ACM Multimedia 2004: 885-891
12EEDeng Cai, Xiaofei He, Zhiwei Li, Wei-Ying Ma, Ji-Rong Wen: Hierarchical clustering of WWW image search results using visual, textual and link information. ACM Multimedia 2004: 952-959
11EEKe Lu, Xiaofei He, Jiazhi Zeng: Image Retrieval Using Dimensionality Reduction. CIS 2004: 775-781
10 Deng Cai, Xiaofei He, Wei-Ying Ma, Ji-Rong Wen, HongJiang Zhang: Organizing WWW images based on the analysis of page layout and Web link structure. ICME 2004: 113-116
9EEDeng Cai, Xiaofei He, Ji-Rong Wen, Wei-Ying Ma: Block-level link analysis. SIGIR 2004: 440-447
8EEXiaofei He, Deng Cai, Haifeng Liu, Wei-Ying Ma: Locality preserving indexing for document representation. SIGIR 2004: 96-103
7 Shuicheng Yan, Xiaofei He, Yuxiao Hu, HongJiang Zhang, Mingjing Li, QianSheng Cheng: Bayesian shape localization for face recognition using global and local textures. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(1): 102-113 (2004)
6EEWanli Min, Ke Lu, Xiaofei He: Locality pursuit embedding. Pattern Recognition 37(4): 781-788 (2004)
2003
5EEKai Yu, Wei-Ying Ma, Volker Tresp, Zhao Xu, Xiaofei He, HongJiang Zhang, Hans-Peter Kriegel: Knowing a tree from the forest: art image retrieval using a society of profiles. ACM Multimedia 2003: 622-631
4EEXiaofei He, Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, HongJiang Zhang: Learning a Locality Preserving Subspace for Visual Recognition. ICCV 2003: 385-393
3EEXiaofei He, Partha Niyogi: Locality Preserving Projections. NIPS 2003
2 Xiaofei He, Oliver King, Wei-Ying Ma, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Learning a semantic space from user's relevance feedback for image retrieval. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 13(1): 39-48 (2003)
2002
1EEXiaofei He, Wei-Ying Ma, Oliver King, Mingjing Li, HongJiang Zhang: Learning and inferring a semantic space from user's relevance feedback for image retrieval. ACM Multimedia 2002: 343-346

Coauthor Index

1Hujun Bao [32]
2Jiajun Bu [48] [49] [50] [51]
3Deng Cai [8] [9] [10] [12] [13] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [28] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [43] [44] [45] [46] [47]
4Chun Chen [48] [49] [50] [51]
5QianSheng Cheng [7]
6Ziyu Guan [51]
7Jiawei Han [18] [20] [25] [26] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [43] [44] [45] [46] [47]
8Yuxiao Hu [4] [7] [17] [37]
9Thomas S. Huang [37]
10Pradhuman Jhala [41]
11Rosie Jones [29]
12Oliver King [1] [2]
13Hans-Peter Kriegel [5]
14Mingjing Li [1] [2] [7]
15Zhiwei Li [12]
16Xueyin Lin [13]
17Haifeng Liu [8] [25]
18Gang Lu [49] [51]
19Ke Lu [6] [11] [16] [27] [42]
20Wei-Ying Ma [1] [2] [5] [8] [9] [10] [12] [13] [15] [28]
21Wanli Min [6] [23] [30]
22Partha Niyogi [3] [17] [21] [22]
23Jian Pei [51]
24Guang Qiu [48] [50]
25Mingcheng Qu [48] [49] [50]
26Benjamin Rey [29]
27Shujie Shang [49]
28Zheng Shao [20]
29Jing Shen [50]
30Yuan Shi [50]
31Volker Tresp [5]
32Can Wang [49] [51]
33Junfeng Wang [51]
34Ji-Rong Wen [9] [10] [12] [28]
35Hao Wu [48] [50]
36Xiaoyun Wu [45]
37Zhao Xu [5]
38Shuicheng Yan [4] [7] [17] [24]
39Xifeng Yan [20]
40Kai Yu [5]
41Jiazhi Zeng [11]
42Cheng Zhang [48]
43HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [1] [2] [4] [5] [7] [10] [15] [17] [24] [28]
44Wei Vivian Zhang [29] [38]
45Jidong Zhao [27] [42]
46Xin Zheng [13]
47Kun Zhou [30] [32]
48Junyan Zhu [49]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)