dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiangrong Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEYi Li, Wei Hua, Chengen Guo, Haisong Gu, Jinman Kang, Xiangrong Chen: Waterfront surveillance and trackability. Mach. Vis. Appl. 19(5-6): 291-300 (2008)
2006
5EEZhuowen Tu, Xiangrong Chen, Alan L. Yuille, Song Chun Zhu: Image Parsing: Unifying Segmentation, Detection, and Recognition. Toward Category-Level Object Recognition 2006: 545-576
2005
4EEZhuowen Tu, Xiangrong Chen, Alan L. Yuille, Song Chun Zhu: Image Parsing: Unifying Segmentation, Detection, and Recognition. International Journal of Computer Vision 63(2): 113-140 (2005)
2004
3EEXiangrong Chen, Alan L. Yuille: Detecting and Reading Text in Natural Scenes. CVPR (2) 2004: 366-373
2003
2EEZhuowen Tu, Xiangrong Chen, Alan L. Yuille, Song Chun Zhu: Image Parsing: Unifying Segmentation, Detection, and Recognition. ICCV 2003: 18-25
2001
1EEXiangrong Chen, Lie Gu, Stan Z. Li, HongJiang Zhang: Learning Representative Local Features for Face Detection. CVPR (1) 2001: 1126-1131

Coauthor Index

1Haisong Gu [6]
2Lie Gu [1]
3Chengen Guo [6]
4Wei Hua [6]
5Jinman Kang [6]
6Stan Z. Li [1]
7Yi Li [6]
8Zhuowen Tu [2] [4] [5]
9Alan L. Yuille [2] [3] [4] [5]
10HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [1]
11Song Chun Zhu [2] [4] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)