dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ren-Hua Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
16EELong Qin, Yi-Jian Wu, Zhen-Hua Ling, Ren-Hua Wang: Model Adaptation for HMM-Based Speech Synthesis under Minimum Generation Error Criterion. ISM 2008: 539-544
2007
15EEWu Guo, Pan Lei, Ren-Hua Wang, Li-Rong Dai: Angle of Models Distance as Test Algorithm in Speaker Verification. FSKD (4) 2007: 231-234
14EEMeng Wang, Xian-Sheng Hua, Yan Song, Wei Lai, Li-Rong Dai, Ren-Hua Wang: An Efficient Automatic Video Shot Size Annotation Scheme. MMM (1) 2007: 649-658
13EEGuoping Hu, Dan Liu, Qingfeng Liu, Ren-Hua Wang: Supervised Learning Approach to Optimize Ranking Function for Chinese FAQ-Finder. PAKDD 2007: 531-538
2006
12EEYan Song, Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Li-Rong Dai, Ren-Hua Wang: Video Annotation by Active Learning and Semi-Supervised Ensembling. ICME 2006: 933-936
11EELong Qin, Zhen-Hua Ling, Yi-Jian Wu, Bu-Fan Zhang, Ren-Hua Wang: HMM-Based Emotional Speech Synthesis Using Average Emotion Model. ISCSLP 2006: 233-240
10EEZhi-Jie Yan, Jian-Lai Zhou, Frank K. Soong, Ren-Hua Wang: Signal Trajectory Based Noise Compensation for Robust Speech Recognition. ISCSLP 2006: 335-345
9EEJun Du, Peng Liu, Frank K. Soong, Jian-Lai Zhou, Ren-Hua Wang: Noisy Speech Recognition Performance of Discriminative HMMs. ISCSLP 2006: 358-369
2005
8EEYu-Ping Wang, Zhen-Hua Ling, Ren-Hua Wang: Emotional Speech Synthesis Based on Improved Codebook Mapping Voice Conversion. ACII 2005: 374-381
7EEZhen-Hua Ling, Yu Hu, Ren-Hua Wang: A Novel Source Analysis Method by Matching Spectral Characters of LF Model with STRAIGHT Spectrum. ACII 2005: 441-448
6EEDonglai Zhu, Satoshi Nakamura, Kuldip K. Paliwal, Ren-Hua Wang: Maximum likelihood sub-band adaptation for robust speech recognition. Speech Communication 47(3): 243-264 (2005)
5EEYi-Jian Wu, Hisashi Kawai, Jinfu Ni, Ren-Hua Wang: Discriminative training and explicit duration modeling for HMM-based automatic segmentation. Speech Communication 47(4): 397-410 (2005)
2004
4 Wei Lai, Xiaodong Gu, Ren-Hua Wang, Li-Rong Dai, HongJiang Zhang: A region based multiple frame-rate tradeoff of video streaming. ICIP 2004: 2067-2070
3 Wei Lai, Xiaodong Gu, Ren-Hua Wang, Wei-Ying Ma, HongJiang Zhang: A content-based bit allocation model for video streaming. ICME 2004: 1315-1318
2EEWei Lai, Xiaodong Gu, Ren-Hua Wang, Li-Rong Dai, HongJiang Zhang: Perceptual Video Streaming by Adaptive Spatial-temporal Scalability. PCM (2) 2004: 431-438
2000
1EERen-Hua Wang, Qingfeng Liu, Yu Hu, Bo Yin, Xiaoru Wu: KD2000 Chinese Text-To-Speech System. ICMI 2000: 300-307

Coauthor Index

1Li-Rong Dai [2] [4] [12] [14] [15]
2Jun Du [9]
3Xiaodong Gu [2] [3] [4]
4Wu Guo [15]
5Guoping Hu [13]
6Yu Hu [1] [7]
7Xian-Sheng Hua [12] [14]
8Hisashi Kawai [5]
9Wei Lai [2] [3] [4] [14]
10Pan Lei [15]
11Zhen-Hua Ling [7] [8] [11] [16]
12Dan Liu [13]
13Peng Liu [9]
14Qingfeng Liu [1] [13]
15Wei-Ying Ma [3]
16Satoshi Nakamura [6]
17Jinfu Ni [5]
18Kuldip K. Paliwal [6]
19Guo-Jun Qi [12]
20Long Qin [11] [16]
21Yan Song [12] [14]
22Frank K. Soong [9] [10]
23Meng Wang [14]
24Yu-Ping Wang [8]
25Xiaoru Wu [1]
26Yi-Jian Wu [5] [11] [16]
27Zhi-Jie Yan [10]
28Bo Yin [1]
29Bu-Fan Zhang [11]
30HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [2] [3] [4]
31Jian-Lai Zhou [9] [10]
32Donglai Zhu [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)