dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Masayuki Ito

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEHideyuki Tsukagoshi, Ato Kitagawa, Masayuki Ito, Kuniaki Ooe, Ichiro Kiryu, T. Kochiya: Bari-bari-II: Jack-up rescue robot with debris opening function. ICRA 2008: 2209-2210
2006
4EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295
2003
3EEMasayuki Ito, David G. Chinnery, Kurt Keutzer: Low Power Multiplication Algorithm for Switching Activity Reduction through Operand Decomposition. ICCD 2003: 21-
1996
2EEMasayuki Ito, Naofumi Takagi, Shuzo Yajima: Square Rooting by Iterative Multiply-Additions. Inf. Process. Lett. 60(5): 267-269 (1996)
1995
1EEMasayuki Ito, Naofumi Takagi, Shuzo Yajima: Efficient Initial Approximation and Fast Converging Methods for Division and Square Root. IEEE Symposium on Computer Arithmetic 1995: 2-8

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [4]
2Nobuto Arai [4]
3Hiroyuki Asano [4]
4David G. Chinnery [3]
5Toshihiro Hattori [4]
6Izumi Hayashibara [4]
7Motoki Higashida [4]
8Kenji Hirose [4]
9Tadashi Hoshi [4]
10Naohiko Irie [4]
11Takahiro Irita [4]
12Toshifumi Ishii [4]
13Yusuke Kanno [4]
14Hisashi Kato [4]
15Kurt Keutzer [3]
16Ichiro Kiryu [5]
17Ato Kitagawa [5]
18T. Kochiya [5]
19Takao Koike [4]
20Yujiro Miyairi [4]
21Hiroyuki Mizuno [4]
22Naozumi Morino [4]
23Kunihiko Nishiyama [4]
24Koji Ohno [4]
25Kuniaki Ooe [5]
26Go Sado [4]
27Yasuhisa Shimazaki [4]
28Naofumi Takagi [1] [2]
29Saneaki Tamaki [4]
30Ken Tatezawa [4]
31Reiko Tsuchihashi [4]
32Yoshihiko Tsuchihashi [4]
33Hideyuki Tsukagoshi [5]
34Hiroshi Yagi [4]
35Shuzo Yajima [1] [2]
36Tetsuhiro Yamada [4]
37Tetsuya Yamada [4]
38Eiji Yamamoto [4]
39Kazumasa Yanagisawa [4]
40Yoshihiko Yasu [4]
41Shinichi Yoshioka [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)