dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tetsuhiro Yamada

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [1]
2Nobuto Arai [1]
3Hiroyuki Asano [1]
4Toshihiro Hattori [1]
5Izumi Hayashibara [1]
6Motoki Higashida [1]
7Kenji Hirose [1]
8Tadashi Hoshi [1]
9Naohiko Irie [1]
10Takahiro Irita [1]
11Toshifumi Ishii [1]
12Masayuki Ito [1]
13Yusuke Kanno [1]
14Hisashi Kato [1]
15Takao Koike [1]
16Yujiro Miyairi [1]
17Hiroyuki Mizuno [1]
18Naozumi Morino [1]
19Kunihiko Nishiyama [1]
20Koji Ohno [1]
21Go Sado [1]
22Yasuhisa Shimazaki [1]
23Saneaki Tamaki [1]
24Ken Tatezawa [1]
25Reiko Tsuchihashi [1]
26Yoshihiko Tsuchihashi [1]
27Hiroshi Yagi [1]
28Tetsuya Yamada [1]
29Eiji Yamamoto [1]
30Kazumasa Yanagisawa [1]
31Yoshihiko Yasu [1]
32Shinichi Yoshioka [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)