dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shinichi Yoshioka

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
4EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295
3EEFumio Arakawa, Tetsuya Yamada, Takashi Okada, Makoto Ishikawa, Yuki Kondo, Motokazu Ozawa, Tomoyuki Kodama, Osamu Nishii, Toshihiro Hattori, Tatsuya Kamei, Junichi Nishimoto, Shinichi Yoshioka: Development of processor cores for digital consumer appliances. Systems and Computers in Japan 37(3): 10-19 (2006)
2005
2EES. Kamae, Takahiro Irita, A. Tsukimori, S. Tarnaki, Toshihiro Hattori, Shinichi Yoshioka: SH-mobile - low power application processor for cellular [3G cellular phones]. ISCAS (5) 2005: 5349-5352
1EEMakoto Ishikawa, Tatsuya Kamei, Yuki Kondo, Masanao Yamaoka, Yasuhisa Shimazaki, Motokazu Ozawa, Saneaki Tamaki, Mikio Furuyama, Tadashi Hoshi, Fumio Arakawa, Osamu Nishii, Kenji Hirose, Shinichi Yoshioka, Toshihiro Hattori: A 4500 MIPS/W, 86 µA Resume-Standby, 11 µA Ultra-Standby Application Processor for 3G Cellular Phones. IEICE Transactions 88-C(4): 528-535 (2005)

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [4]
2Nobuto Arai [4]
3Fumio Arakawa [1] [3]
4Hiroyuki Asano [4]
5Mikio Furuyama [1]
6Toshihiro Hattori [1] [2] [3] [4]
7Izumi Hayashibara [4]
8Motoki Higashida [4]
9Kenji Hirose [1] [4]
10Tadashi Hoshi [1] [4]
11Naohiko Irie [4]
12Takahiro Irita [2] [4]
13Toshifumi Ishii [4]
14Makoto Ishikawa [1] [3]
15Masayuki Ito [4]
16S. Kamae [2]
17Tatsuya Kamei [1] [3]
18Yusuke Kanno [4]
19Hisashi Kato [4]
20Tomoyuki Kodama [3]
21Takao Koike [4]
22Yuki Kondo [1] [3]
23Yujiro Miyairi [4]
24Hiroyuki Mizuno [4]
25Naozumi Morino [4]
26Osamu Nishii [1] [3]
27Junichi Nishimoto [3]
28Kunihiko Nishiyama [4]
29Koji Ohno [4]
30Takashi Okada [3]
31Motokazu Ozawa [1] [3]
32Go Sado [4]
33Yasuhisa Shimazaki [1] [4]
34Saneaki Tamaki [1] [4]
35S. Tarnaki [2]
36Ken Tatezawa [4]
37Reiko Tsuchihashi [4]
38Yoshihiko Tsuchihashi [4]
39A. Tsukimori [2]
40Hiroshi Yagi [4]
41Tetsuhiro Yamada [4]
42Tetsuya Yamada [3] [4]
43Eiji Yamamoto [4]
44Masanao Yamaoka [1]
45Kazumasa Yanagisawa [4]
46Yoshihiko Yasu [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)