dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tomohiro Akiyama

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EETomohiro Akiyama, Nobuyasu Takemura, Hideyuki Oh-Hashi, Syuhei Yamamoto, Masahito Sato, Tsutomu Nagatsuka, Yoshihito Hirano, Shusou Wadaka: Fourier Transform Optical Beamformer Employing Spatial Light Modulator. IEICE Transactions 90-C(2): 465-473 (2007)
2006
1EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295

Coauthor Index

1Nobuto Arai [1]
2Hiroyuki Asano [1]
3Toshihiro Hattori [1]
4Izumi Hayashibara [1]
5Motoki Higashida [1]
6Yoshihito Hirano [2]
7Kenji Hirose [1]
8Tadashi Hoshi [1]
9Naohiko Irie [1]
10Takahiro Irita [1]
11Toshifumi Ishii [1]
12Masayuki Ito [1]
13Yusuke Kanno [1]
14Hisashi Kato [1]
15Takao Koike [1]
16Yujiro Miyairi [1]
17Hiroyuki Mizuno [1]
18Naozumi Morino [1]
19Tsutomu Nagatsuka [2]
20Kunihiko Nishiyama [1]
21Hideyuki Oh-Hashi [2]
22Koji Ohno [1]
23Go Sado [1]
24Masahito Sato [2]
25Yasuhisa Shimazaki [1]
26Nobuyasu Takemura [2]
27Saneaki Tamaki [1]
28Ken Tatezawa [1]
29Reiko Tsuchihashi [1]
30Yoshihiko Tsuchihashi [1]
31Shusou Wadaka [2]
32Hiroshi Yagi [1]
33Tetsuhiro Yamada [1]
34Tetsuya Yamada [1]
35Eiji Yamamoto [1]
36Syuhei Yamamoto [2]
37Kazumasa Yanagisawa [1]
38Yoshihiko Yasu [1]
39Shinichi Yoshioka [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)