dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Nobuto Arai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [1]
2Hiroyuki Asano [1]
3Toshihiro Hattori [1]
4Izumi Hayashibara [1]
5Motoki Higashida [1]
6Kenji Hirose [1]
7Tadashi Hoshi [1]
8Naohiko Irie [1]
9Takahiro Irita [1]
10Toshifumi Ishii [1]
11Masayuki Ito [1]
12Yusuke Kanno [1]
13Hisashi Kato [1]
14Takao Koike [1]
15Yujiro Miyairi [1]
16Hiroyuki Mizuno [1]
17Naozumi Morino [1]
18Kunihiko Nishiyama [1]
19Koji Ohno [1]
20Go Sado [1]
21Yasuhisa Shimazaki [1]
22Saneaki Tamaki [1]
23Ken Tatezawa [1]
24Reiko Tsuchihashi [1]
25Yoshihiko Tsuchihashi [1]
26Hiroshi Yagi [1]
27Tetsuhiro Yamada [1]
28Tetsuya Yamada [1]
29Eiji Yamamoto [1]
30Kazumasa Yanagisawa [1]
31Yoshihiko Yasu [1]
32Shinichi Yoshioka [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)