dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kenji Hirose

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEMitsuru Endo, Kenji Hirose, Yasuhisa Hirata, Kazuhiro Kosuge, Takashi Kanbayashi, Mitsukazu Oomoto, Kei Akune, Hiroyuki Arai, Hiroyuki Shinoduka, Kouki Suzuki: A car transportation system by multiple mobile robots - iCART -. IROS 2008: 2795-2801
2006
3EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295
2005
2EEMakoto Ishikawa, Tatsuya Kamei, Yuki Kondo, Masanao Yamaoka, Yasuhisa Shimazaki, Motokazu Ozawa, Saneaki Tamaki, Mikio Furuyama, Tadashi Hoshi, Fumio Arakawa, Osamu Nishii, Kenji Hirose, Shinichi Yoshioka, Toshihiro Hattori: A 4500 MIPS/W, 86 µA Resume-Standby, 11 µA Ultra-Standby Application Processor for 3G Cellular Phones. IEICE Transactions 88-C(4): 528-535 (2005)
1998
1 Shoji Muramatsu, Yoshiki Kobayashi, Manabu Araoka, Shigeru Naoi, Takahito Kaneta, Kenji Hirose, Susumu Onizawa: Image Processing LSI "ISP-IV" based on Local Parallel Architecture and its Applications. ICIP (3) 1998: 1000-1004

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [3]
2Kei Akune [4]
3Hiroyuki Arai [4]
4Nobuto Arai [3]
5Fumio Arakawa [2]
6Manabu Araoka [1]
7Hiroyuki Asano [3]
8Mitsuru Endo [4]
9Mikio Furuyama [2]
10Toshihiro Hattori [2] [3]
11Izumi Hayashibara [3]
12Motoki Higashida [3]
13Yasuhisa Hirata [4]
14Tadashi Hoshi [2] [3]
15Naohiko Irie [3]
16Takahiro Irita [3]
17Toshifumi Ishii [3]
18Makoto Ishikawa [2]
19Masayuki Ito [3]
20Tatsuya Kamei [2]
21Takashi Kanbayashi [4]
22Takahito Kaneta [1]
23Yusuke Kanno [3]
24Hisashi Kato [3]
25Yoshiki Kobayashi [1]
26Takao Koike [3]
27Yuki Kondo [2]
28Kazuhiro Kosuge [4]
29Yujiro Miyairi [3]
30Hiroyuki Mizuno [3]
31Naozumi Morino [3]
32Shoji Muramatsu [1]
33Shigeru Naoi [1]
34Osamu Nishii [2]
35Kunihiko Nishiyama [3]
36Koji Ohno [3]
37Susumu Onizawa [1]
38Mitsukazu Oomoto [4]
39Motokazu Ozawa [2]
40Go Sado [3]
41Yasuhisa Shimazaki [2] [3]
42Hiroyuki Shinoduka [4]
43Kouki Suzuki [4]
44Saneaki Tamaki [2] [3]
45Ken Tatezawa [3]
46Reiko Tsuchihashi [3]
47Yoshihiko Tsuchihashi [3]
48Hiroshi Yagi [3]
49Tetsuhiro Yamada [3]
50Tetsuya Yamada [3]
51Eiji Yamamoto [3]
52Masanao Yamaoka [2]
53Kazumasa Yanagisawa [3]
54Yoshihiko Yasu [3]
55Shinichi Yoshioka [2] [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)