dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Takahiro Irita

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
6EETetsuya Yamada, Naohiko Irie, Takanobu Tsunoda, Takahiro Irita, Kenji Kitagawa, Ryohei Yoshida, Keisuke Toyama, Motoaki Satoyama: A Hardware Accelerator for JavaTM Platforms on a 130-nm Embedded Processor Core. IEICE Transactions 90-C(2): 523-530 (2007)
2006
5EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295
2005
4EES. Kamae, Takahiro Irita, A. Tsukimori, S. Tarnaki, Toshihiro Hattori, Shinichi Yoshioka: SH-mobile - low power application processor for cellular [3G cellular phones]. ISCAS (5) 2005: 5349-5352
1999
3EETakahiro Irita, Takayuki Ogura, Minoru Fujishima, Koichiro Hoh: Microprocessor architecture utilizing redundant-binary operation. Systems and Computers in Japan 30(13): 106-115 (1999)
1998
2EETeppei Tsujita, Takahiro Irita, Minoru Fujishima, Koichiro Hoh: Self-oscillating chaos generator using CMOS multivibrator. KES (1) 1998: 213-217
1EEKoichiro Hoh, Takahiro Irita, Teppei Tsujita, Minoru Fujishima: Generation of chaos with simple sets of semiconductor devices. KES (3) 1998: 250-259

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [5]
2Nobuto Arai [5]
3Hiroyuki Asano [5]
4Minoru Fujishima [1] [2] [3]
5Toshihiro Hattori [4] [5]
6Izumi Hayashibara [5]
7Motoki Higashida [5]
8Kenji Hirose [5]
9Koichiro Hoh [1] [2] [3]
10Tadashi Hoshi [5]
11Naohiko Irie [5] [6]
12Toshifumi Ishii [5]
13Masayuki Ito [5]
14S. Kamae [4]
15Yusuke Kanno [5]
16Hisashi Kato [5]
17Kenji Kitagawa [6]
18Takao Koike [5]
19Yujiro Miyairi [5]
20Hiroyuki Mizuno [5]
21Naozumi Morino [5]
22Kunihiko Nishiyama [5]
23Takayuki Ogura [3]
24Koji Ohno [5]
25Go Sado [5]
26Motoaki Satoyama [6]
27Yasuhisa Shimazaki [5]
28Saneaki Tamaki [5]
29S. Tarnaki [4]
30Ken Tatezawa [5]
31Keisuke Toyama [6]
32Reiko Tsuchihashi [5]
33Yoshihiko Tsuchihashi [5]
34Teppei Tsujita [1] [2]
35A. Tsukimori [4]
36Takanobu Tsunoda [6]
37Hiroshi Yagi [5]
38Tetsuhiro Yamada [5]
39Tetsuya Yamada [5] [6]
40Eiji Yamamoto [5]
41Kazumasa Yanagisawa [5]
42Yoshihiko Yasu [5]
43Ryohei Yoshida [6]
44Shinichi Yoshioka [4] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)