dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yasuhisa Shimazaki

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295
2005
1EEMakoto Ishikawa, Tatsuya Kamei, Yuki Kondo, Masanao Yamaoka, Yasuhisa Shimazaki, Motokazu Ozawa, Saneaki Tamaki, Mikio Furuyama, Tadashi Hoshi, Fumio Arakawa, Osamu Nishii, Kenji Hirose, Shinichi Yoshioka, Toshihiro Hattori: A 4500 MIPS/W, 86 µA Resume-Standby, 11 µA Ultra-Standby Application Processor for 3G Cellular Phones. IEICE Transactions 88-C(4): 528-535 (2005)

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [2]
2Nobuto Arai [2]
3Fumio Arakawa [1]
4Hiroyuki Asano [2]
5Mikio Furuyama [1]
6Toshihiro Hattori [1] [2]
7Izumi Hayashibara [2]
8Motoki Higashida [2]
9Kenji Hirose [1] [2]
10Tadashi Hoshi [1] [2]
11Naohiko Irie [2]
12Takahiro Irita [2]
13Toshifumi Ishii [2]
14Makoto Ishikawa [1]
15Masayuki Ito [2]
16Tatsuya Kamei [1]
17Yusuke Kanno [2]
18Hisashi Kato [2]
19Takao Koike [2]
20Yuki Kondo [1]
21Yujiro Miyairi [2]
22Hiroyuki Mizuno [2]
23Naozumi Morino [2]
24Osamu Nishii [1]
25Kunihiko Nishiyama [2]
26Koji Ohno [2]
27Motokazu Ozawa [1]
28Go Sado [2]
29Saneaki Tamaki [1] [2]
30Ken Tatezawa [2]
31Reiko Tsuchihashi [2]
32Yoshihiko Tsuchihashi [2]
33Hiroshi Yagi [2]
34Tetsuhiro Yamada [2]
35Tetsuya Yamada [2]
36Eiji Yamamoto [2]
37Masanao Yamaoka [1]
38Kazumasa Yanagisawa [2]
39Yoshihiko Yasu [2]
40Shinichi Yoshioka [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)