dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Duoqian Miao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
29 Guoyin Wang, Tian-rui Li, Jerzy W. Grzymala-Busse, Duoqian Miao, Andrzej Skowron, Yiyu Yao: Rough Sets and Knowledge Technology, Third International Conference, RSKT 2008, Chengdu, China, May 17-19, 2008. Proceedings Springer 2008
28EEChunmei Liu, Duoqian Miao, Chunheng Wang: Card Images Binarization Based on Dual-Thresholding Identification. ICIC (2) 2008: 1158-1165
27EEFeifei Xu, Yiyu Yao, Duoqian Miao: Rough Set Approximations in Formal Concept Analysis and Knowledge Spaces. ISMIS 2008: 319-328
26EEYuming Chen, Duoqian Miao, Ruizhi Wang: Outlier Detection Based on Granular Computing. RSCTC 2008: 283-292
25EEPawan Lingras, Min Chen, Duoqian Miao: Precision of Rough Set Clustering. RSCTC 2008: 369-378
24EELijun Sun, Duoqian Miao, Hongyun Zhang: Efficient Gene Selection with Rough Sets from Gene Expression Data. RSKT 2008: 164-171
23EEZhihua Wei, Duoqian Miao, Jean-Hugues Chauchat, Caiming Zhong: Feature Selection on Chinese Text Classification Using Character N-Grams. RSKT 2008: 500-507
22EEPawan Lingras, Min Chen, Duoqian Miao: Rough Multi-category Decision Theoretic Framework. RSKT 2008: 676-683
21EECaiming Zhong, Duoqian Miao, Ruizhi Wang, Xinmin Zhou: DIVFRP: An automatic divisive hierarchical clustering method based on the furthest reference points. Pattern Recognition Letters 29(16): 2067-2077 (2008)
20EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
19EERuizhi Wang, Duoqian Miao, Gang Li, Hongyun Zhang: Rough Overlapping Biclustering of Gene Expression Data. BIBE 2007: 828-834
18EEFeifei Xu, Duoqian Miao, Lai Wei: An Approach for Fuzzy-Rough Sets Attributes Reduction via Mutual Information. FSKD (3) 2007: 107-112
17EELijun Sun, Duoqian Miao, Hongyun Zhang: Gene Selection with Rough Sets for Cancer Classification. FSKD (3) 2007: 167-172
16EEYi Cheng, Duoqian Miao, Qinrong Feng: A Novel Approach to Generating fuzzy Rules Based on Dynamic Fuzzy Rough Sets. GrC 2007: 133-
15EEChunmei Liu, Duoqian Miao, Chunheng Wang: Multi-resolution Character Recognition by Adaptive Classification. ICIC (1) 2007: 1182-1191
14EEQiguo Duan, Duoqian Miao, Kaimin Jin: A Rough Set Approach to Classifying Web Page Without Negative Examples. PAKDD 2007: 481-488
13EEQiguo Duan, Duoqian Miao, Min Chen: Web Document Classification Based on Rough Set. RSFDGrC 2007: 240-247
12EEQiguo Duan, Duoqian Miao, Ruizhi Wang, Min Chen: An Approach to Web Page Classification based on Granules. Web Intelligence 2007: 279-282
11EEDuoqian Miao, Qingshi Tang, Wenjie Fu: Fingerprint minutiae extraction based on principal curves. Pattern Recognition Letters 28(16): 2184-2189 (2007)
2006
10EERuizhi Wang, Duoqian Miao, Guirong Hu: Discernibility Matrix Based Algorithm for Reduction of Attributes. IAT Workshops 2006: 477-480
9EEHao Zhang, Duoqian Miao, Ruizhi Wang: A Modified Chi2 Algorithm Based on the Significance of Attribute. IAT Workshops 2006: 490-493
8EELai Wei, Duoqian Miao: Application of Granular Computing in Knowledge Reduction. RSKT 2006: 357-362
7EEDuoqian Miao, Min Chen, Zhihua Wei, Qiguo Duan: A Reasonable Rough Approximation for Clustering Web Users. WImBI 2006: 428-442
2005
6EEDuoqian Miao, Daoguo Li, Shidong Fan: Fuzzy rough set and its improvement. GrC 2005: 217-220
5EEDaowu Pei, Duoqian Miao: From soft sets to information systems. GrC 2005: 617-621
4EEDuoqian Miao, Suqing Han, Daoguo Li, Lijun Sun: Rough Group, Rough Subgroup and Their Properties. RSFDGrC (1) 2005: 104-113
2004
3EEQingshi Tang, Duoqian Miao, Wenjie Fu: A New Approach for Fingerprint Minutiae Extraction. SINOBIOMETRICS 2004: 432-438
2EEDuoqian Miao, Lishan Hou: A Comparison of Rough Set Methods and Representative Inductive Learning Algorithms. Fundam. Inform. 59(2-3): 203-219 (2004)
2003
1EEDuoqian Miao, Lishan Hou: An Application of Rough Sets to Monk's Problems Solving. RSFDGrC 2003: 138-145

Coauthor Index

1Liping An [20]
2Jean-Hugues Chauchat [23]
3Min Chen [7] [12] [13] [22] [25]
4Shanben Chen [20]
5Yuming Chen [26]
6Yi Cheng [16]
7Jianhua Dai [20]
8Qiguo Duan [7] [12] [13] [14]
9Shidong Fan [6]
10Qinrong Feng [16]
11Wenjie Fu [3] [11]
12Jerzy W. Grzymala-Busse [29]
13Suqing Han [4]
14Lishan Hou [1] [2]
15Guirong Hu [10]
16Qinghua Hu [20]
17Xuegang Hu [20]
18Houkuan Huang [20]
19Kaimin Jin [14]
20Daoguo Li [4] [6]
21Gang Li [19]
22Tian-rui Li [29]
23Yongli Li [20]
24Jiye Liang [20]
25Pawan Lingras [22] [25]
26Chunmei Liu [15] [28]
27Fan Min [20]
28Daowu Pei [5]
29Keyun Qin [20]
30Ying Sai [20]
31Lin Shang [20]
32Zhongzhi Shi [20]
33Andrzej Skowron [29]
34Lijun Sun [4] [17] [24]
35Qingshi Tang [3] [11]
36Chunheng Wang [15] [28]
37Guoyin Wang [20] [29]
38Ruizhi Wang [9] [10] [12] [19] [21] [26]
39Lai Wei [8] [18]
40Zhihua Wei [7] [23]
41Weizhi Wu [20]
42Zhaocong Wu [20]
43Keming Xie [20]
44Feifei Xu [18] [27]
45Yiyu Yao (Y. Y. Yao) [27] [29]
46Dongyi Ye [20]
47Huanglin Zeng [20]
48Hao Zhang [9]
49Hongyun Zhang [17] [19] [24]
50Qinghua Zhang [20]
51Caiming Zhong [21] [23]
52Xinmin Zhou [21]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)