dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ying Sai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
10EEGuilong Liu, Ying Sai: A comparison of two types of rough sets induced by coverings. Int. J. Approx. Reasoning 50(3): 521-528 (2009)
2008
9EEXiaobin Wang, Wansheng Tang, Ying Sai, Kangkang Zhang: Fuzzy Random EOQ Model with Defective Items and Shortages. ICNSC 2008: 107-110
8EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
7EEYing Sai, Zheng Yuan, Kanglin Gao: Mining Stock Market Tendency by RS-Based Support Vector Machines. GrC 2007: 659-664
2005
6EERu-Zhi Xu, Pei-Yao Nie, Ying Sai, Le-Hong Qu, Yun-Ting Lee: Optimizing Software Process Based On Risk Assessment and Control. CIT 2005: 896-900
5EEYing Sai, Pei-Yao Nie, Dongsheng Chu: A model of granular computing based on rough set theory. GrC 2005: 233-236
4 Ru-Zhi Xu, Pei-Yao Nie, Ying Sai, Yun-Ting Lee: Reuse-based Software Process Improvement and Contro. SEKE 2005: 121-126
2003
3EEYing Sai, Yiyu Yao: Analyzing and Mining Ordered Information Tables. J. Comput. Sci. Technol. 18(6): 771-779 (2003)
2001
2EEYing Sai, Yiyu Yao, Ning Zhong: Data Analysis and Mining in Ordered Information Tables. ICDM 2001: 497-504
1EEY. Y. Yao, Ying Sai: On Mining Ordering Rules. JSAI Workshops 2001: 316-321

Coauthor Index

1Liping An [8]
2Shanben Chen [8]
3Dongsheng Chu [5]
4Jianhua Dai [8]
5Kanglin Gao [7]
6Qinghua Hu [8]
7Xuegang Hu [8]
8Houkuan Huang [8]
9Yun-Ting Lee [4] [6]
10Yongli Li [8]
11Jiye Liang [8]
12Guilong Liu [10]
13Duoqian Miao [8]
14Fan Min [8]
15Pei-Yao Nie [4] [5] [6]
16Keyun Qin [8]
17Le-Hong Qu [6]
18Lin Shang [8]
19Zhongzhi Shi [8]
20Wansheng Tang [9]
21Guoyin Wang [8]
22Xiaobin Wang [9]
23Weizhi Wu [8]
24Zhaocong Wu [8]
25Keming Xie [8]
26Ru-Zhi Xu [4] [6]
27Yiyu Yao (Y. Y. Yao) [1] [2] [3]
28Dongyi Ye [8]
29Zheng Yuan [7]
30Huanglin Zeng [8]
31Kangkang Zhang [9]
32Qinghua Zhang [8]
33Ning Zhong [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)