dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Fan Min

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
13EEFan Zhujun, Fan Min: Convergence of Completely Connected Recursive Neural Networks. CSSE (4) 2008: 767-768
12EEFan Li, Fan Min, Qihe Liu: Intra-cluster Similarity Index Based on Fuzzy Rough Sets for Fuzzy C-Means Algorithm. RSKT 2008: 316-323
11EEFan Min, Qihe Liu, Chunlan Fang: Rough sets approach to symbolic value partition. Int. J. Approx. Reasoning 49(3): 689-700 (2008)
10EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
9EEFan Min, Xianghui Du, Hang Qiu, Qihe Liu: Minimal Attribute Space Bias for Attribute Reduction. RSKT 2007: 379-386
2006
8EEQihe Liu, Leiting Chen, Jianzhong Zhang, Fan Min: Knowledge Reduction in Inconsistent Decision Tables. ADMA 2006: 626-635
7EEChangzhi Xu, Fan Min: Weighted Reduction for Decision Tables. FSKD 2006: 246-255
6EEFan Min, Qihe Liu, Chunlan Fang, Jianzhong Zhang: Reduction Based Symbolic Value Partition. ICHIT 2006: 20-30
5EEFan Min, Qihe Liu, Hao Tan, Leiting Chen: The M-Relative Reduct Problem. RSKT 2006: 170-175
2005
4EEFan Min, Lijun Xie, Qihe Liu, Hongbin Cai: A Divide-and-Conquer Discretization Algorithm. FSKD (1) 2005: 1277-1286
3EEFan Li, Qihe Liu, Fan Min, Guo-Wei Yang: A New Adaptive Crossover Operator for the Preservation of Useful Schemata. ICMLC 2005: 507-516
2003
2EEFan Min, Jun-yan Zhang, Guo-wie Yang: An IP Traceback Scheme Integrating DPM and PPM. ACNS 2003: 76-85
1EEJun-yan Zhang, Fan Min, Guo-Wei Yang: Integrating New Cost Model into HMA-Based Grid Resource Scheduling. GCC (2) 2003: 652-659

Coauthor Index

1Liping An [10]
2Hongbin Cai [4]
3Leiting Chen [5] [8]
4Shanben Chen [10]
5Jianhua Dai [10]
6Xianghui Du [9]
7Chunlan Fang [6] [11]
8Qinghua Hu [10]
9Xuegang Hu [10]
10Houkuan Huang [10]
11Fan Li [3] [12]
12Yongli Li [10]
13Jiye Liang [10]
14Qihe Liu [3] [4] [5] [6] [8] [9] [11] [12]
15Duoqian Miao [10]
16Keyun Qin [10]
17Hang Qiu [9]
18Ying Sai [10]
19Lin Shang [10]
20Zhongzhi Shi [10]
21Hao Tan [5]
22Guoyin Wang [10]
23Weizhi Wu [10]
24Zhaocong Wu [10]
25Keming Xie [10]
26Lijun Xie [4]
27Changzhi Xu [7]
28Guo-Wei Yang [1] [3]
29Guo-wie Yang [2]
30Dongyi Ye [10]
31Huanglin Zeng [10]
32Jianzhong Zhang [6] [8]
33Jun-yan Zhang [1] [2]
34Qinghua Zhang [10]
35Fan Zhujun [13]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)