dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huanglin Zeng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEXingbo Sun, Xiuhua Tang, Huanglin Zeng, Shunyong Zhou: A Heuristic Algorithm Based on Attribute Importance for Feature Selection. RSKT 2008: 189-196
5EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2006
4EEHuanglin Zeng, Hengyou Lan, Xiaohui Zeng: Redundant Data Processing Based on Rough-Fuzzy Approach. RSKT 2006: 156-161
2005
3 Huanglin Zeng, Roman W. Swiniarski: A Neuro-Fuzzy Classifier Based on Rough Sets. Intelligent Information Systems 2005: 541-550
2003
2EEHuanglin Zeng, Yao Yi: Image Recognition Using Adaptive Fuzzy Neural Network and Wavelet Transform. RSFDGrC 2003: 635-639
1995
1 Huanglin Zeng, Roman W. Swiniarski: On Dynamics of a Learning Associative Memory. ISCAS 1995: 1144-1147

Coauthor Index

1Liping An [5]
2Shanben Chen [5]
3Jianhua Dai [5]
4Qinghua Hu [5]
5Xuegang Hu [5]
6Houkuan Huang [5]
7Hengyou Lan [4]
8Yongli Li [5]
9Jiye Liang [5]
10Duoqian Miao [5]
11Fan Min [5]
12Keyun Qin [5]
13Ying Sai [5]
14Lin Shang [5]
15Zhongzhi Shi [5]
16Xingbo Sun [6]
17Roman W. Swiniarski [1] [3]
18Xiuhua Tang [6]
19Guoyin Wang [5]
20Weizhi Wu [5]
21Zhaocong Wu [5]
22Keming Xie [5]
23Dongyi Ye [5]
24Yao Yi [2]
25Xiaohui Zeng [4]
26Qinghua Zhang [5]
27Shunyong Zhou [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)