dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiye Liang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
20EEJiye Liang, Junhong Wang, Yuhua Qian: A new measure of uncertainty based on knowledge granulation for rough sets. Inf. Sci. 179(4): 458-470 (2009)
19EEYuhua Qian, Jiye Liang, Chuangyin Dang: Knowledge structure, knowledge granulation and knowledge distance in a knowledge base. Int. J. Approx. Reasoning 50(1): 174-188 (2009)
18EEChuangyin Dang, Wei Ma, Jiye Liang: A deterministic annealing algorithm for approximating a solution of the min-bisection problem. Neural Networks 22(1): 58-66 (2009)
2008
17EEYuhua Qian, Jiye Liang, Wei Wei, Feng Wang: Consistency and Fuzziness in Ordered Decision Tables. RSKT 2008: 63-71
16EEYuhua Qian, Chuangyin Dang, Jiye Liang, Haiyun Zhang, Jianmin Ma: On the evaluation of the decision performance of an incomplete decision table. Data Knowl. Eng. 65(3): 373-400 (2008)
15EEYuhua Qian, Jiye Liang, Chuangyin Dang: Consistency measure, inclusion degree and fuzzy measure in decision tables. Fuzzy Sets and Systems 159(18): 2353-2377 (2008)
14EEYuhua Qian, Jiye Liang, Deyu Li, Haiyun Zhang, Chuangyin Dang: Measures for evaluating the decision performance of a decision table in rough set theory. Inf. Sci. 178(1): 181-202 (2008)
13EEYuhua Qian, Jiye Liang: Combination Entropy and Combination Granulation in Rough Set Theory. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 16(2): 179-193 (2008)
12EEJunhong Wang, Jiye Liang, Yuhua Qian, Chuangyin Dang: Uncertainty Measure of Rough Sets Based on a Knowledge Granulation for Incomplete Information Systems. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 16(2): 233-244 (2008)
11EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
10EEYuhua Qian, Jiye Liang, Chuangyin Dang: MGRS in Incomplete Information Systems. GrC 2007: 163-168
9EEYuhua Qian, Jiye Liang: Evaluation Method for Decision Rule Sets. RSFDGrC 2007: 272-279
2006
8EEJiye Liang, Yuhua Qian: Axiomatic Approach of Knowledge Granulation in Information System. Australian Conference on Artificial Intelligence 2006: 1074-1078
7EEJiye Liang, Jifang Pang: A Measure Method for Indiscernibility in Imperfect Information System. JCIS 2006
6EEYuhua Qian, Jiye Liang: Combination Entropy and Combination Granulation in Incomplete Information System. RSKT 2006: 184-190
2005
5EEJiye Liang, Yuhua Qian, Chengyuan Chu, Deyu Li, Junhong Wang: Rough Set Approximation Based on Dynamic Granulation. RSFDGrC (1) 2005: 701-708
2004
4EEJiye Liang, Zhongzhi Shi: The Information Entropy, Rough Entropy And Knowledge Granulation In Rough Set Theory. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 12(1): 37-46 (2004)
2003
3EEK. S. Chin, Jiye Liang, Chuangyin Dang: Rough Set Data Analysis Algorithms for Incomplete Information Systems. RSFDGrC 2003: 264-268
2002
2EEZong-Ben Xu, Jiye Liang, Chuangyin Dang, K. S. Chin: Inclusion degree: a perspective on measures for rough set data analysis. Inf. Sci. 141(3-4): 227-236 (2002)
1EEJiye Liang, Zong-Ben Xu: The Algorithm on Knowledge Reduction in Incomplete Information Systems. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 10(1): 95-103 (2002)

Coauthor Index

1Liping An [11]
2Shanben Chen [11]
3K. S. Chin [2] [3]
4Chengyuan Chu [5]
5Jianhua Dai [11]
6Chuangyin Dang [2] [3] [10] [12] [14] [15] [16] [18] [19]
7Qinghua Hu [11]
8Xuegang Hu [11]
9Houkuan Huang [11]
10Deyu Li [5] [14]
11Yongli Li [11]
12Jianmin Ma [16]
13Wei Ma [18]
14Duoqian Miao [11]
15Fan Min [11]
16Jifang Pang [7]
17Yuhua Qian [5] [6] [8] [9] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20]
18Keyun Qin [11]
19Ying Sai [11]
20Lin Shang [11]
21Zhongzhi Shi [4] [11]
22Feng Wang [17]
23Guoyin Wang [11]
24Junhong Wang [5] [12] [20]
25Wei Wei [17]
26Weizhi Wu [11]
27Zhaocong Wu [11]
28Keming Xie [11]
29Zong-Ben Xu [1] [2]
30Dongyi Ye [11]
31Huanglin Zeng [11]
32Haiyun Zhang [14] [16]
33Qinghua Zhang [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)