dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Liping An

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EELiping An, Lingyun Tong: A Dominance-Based Rough Set Approach to Multi-criteria Sorting Decision Analysis. FSKD (4) 2008: 361-365
2EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2005
1EELiping An, Jianyuan Yan, Lingyun Tong: An Integrated Rule-based and Case-based Reasoning System for Customer Service Management. ICEBE 2005: 266-273

Coauthor Index

1Shanben Chen [2]
2Jianhua Dai [2]
3Qinghua Hu [2]
4Xuegang Hu [2]
5Houkuan Huang [2]
6Yongli Li [2]
7Jiye Liang [2]
8Duoqian Miao [2]
9Fan Min [2]
10Keyun Qin [2]
11Ying Sai [2]
12Lin Shang [2]
13Zhongzhi Shi [2]
14Lingyun Tong [1] [3]
15Guoyin Wang [2]
16Weizhi Wu [2]
17Zhaocong Wu [2]
18Keming Xie [2]
19Jianyuan Yan [1]
20Dongyi Ye [2]
21Huanglin Zeng [2]
22Qinghua Zhang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)