dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhaocong Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)

Coauthor Index

1Liping An [1]
2Shanben Chen [1]
3Jianhua Dai [1]
4Qinghua Hu [1]
5Xuegang Hu [1]
6Houkuan Huang [1]
7Yongli Li [1]
8Jiye Liang [1]
9Duoqian Miao [1]
10Fan Min [1]
11Keyun Qin [1]
12Ying Sai [1]
13Lin Shang [1]
14Zhongzhi Shi [1]
15Guoyin Wang [1]
16Weizhi Wu [1]
17Keming Xie [1]
18Dongyi Ye [1]
19Huanglin Zeng [1]
20Qinghua Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)