dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianhua Dai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
10EEJianhua Dai, Bo Dai, Kaili Kan: Economic Analysis and Application Practice of Outsourcing of Human Resources Management. CSSE (5) 2008: 349-353
9EEJianhua Dai: Rough 3-valued algebras. Inf. Sci. 178(8): 1986-1996 (2008)
8EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
7EEJianhua Dai: Study on the Axis Problem of Rough 3-Valued Algebras. GrC 2007: 217-220
2006
6EEJianhua Dai, Weidong Chen, Hongying Gu, Yunhe Pan: Particle Swarm Algorithm for Minimal Attribute Reduction of Decision Data Tables. IMSCCS (2) 2006: 572-575
5EEJianhua Dai, Hanfei Lv, Weidong Chen, Yunhe Pan: Two Kinds of Rough Algebras and Brouwer-Zadeh Lattices. RSCTC 2006: 99-106
4EEJianhua Dai, Weidong Chen, Yunhe Pan: Rough Sets and Brouwer-Zadeh Lattices. RSKT 2006: 200-207
2005
3EEJianhua Dai, Weidong Chen, Yunhe Pan: Sequent calculus system for rough sets based on rough Stone algebras. GrC 2005: 423-426
2EEJianhua Dai: Logic for Rough Sets with Rough Double Stone Algebraic Semantics. RSFDGrC (1) 2005: 141-148
2004
1EEJianhua Dai: Structure of Rough Approximations Based on Molecular Lattices. Rough Sets and Current Trends in Computing 2004: 69-77

Coauthor Index

1Liping An [8]
2Shanben Chen [8]
3Weidong Chen [3] [4] [5] [6]
4Bo Dai [10]
5Hongying Gu [6]
6Qinghua Hu [8]
7Xuegang Hu [8]
8Houkuan Huang [8]
9Kaili Kan [10]
10Yongli Li [8]
11Jiye Liang [8]
12Hanfei Lv [5]
13Duoqian Miao [8]
14Fan Min [8]
15Yunhe Pan [3] [4] [5] [6]
16Keyun Qin [8]
17Ying Sai [8]
18Lin Shang [8]
19Zhongzhi Shi [8]
20Guoyin Wang [8]
21Weizhi Wu [8]
22Zhaocong Wu [8]
23Keming Xie [8]
24Dongyi Ye [8]
25Huanglin Zeng [8]
26Qinghua Zhang [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)