dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Keyun Qin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
13EEYutian Zhong, Keyun Qin, Zhengjiang Wu: An Approach for Constructing Concept Lattices. RSKT 2008: 460-466
12EEKeyun Qin, Jilin Yang, Zheng Pei: Generalized rough sets based on reflexive and transitive relations. Inf. Sci. 178(21): 4138-4141 (2008)
11EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
10EEJiajun Lai, Shuwei Chen, Yang Xu, Keyun Qin, Li Chen: On Relationships of Filters in Lattice Implication Algebra. ICFIE 2007: 1000-1008
9EEKeyun Qin, Yan Gao, Zheng Pei: On Covering Rough Sets. RSKT 2007: 34-41
8EEBaoqing Jiang, Keyun Qin, Zheng Pei: On Transitive Uncertainty Mappings. RSKT 2007: 42-49
7EEZheng Pei, Keyun Qin: Topological Space for Attributes Set of a Formal Context. RSKT 2007: 460-467
2006
6EEJingyu Jin, Keyun Qin, Zheng Pei: Reduction-Based Approaches Towards Constructing Galois (Concept) Lattices. RSKT 2006: 107-113
5EEZheng Pei, Germano Resconi, Ariën J. van der Wal, Keyun Qin, Yang Xu: Interpreting and extracting fuzzy decision rules from fuzzy information systems and their inference. Inf. Sci. 176(13): 1869-1897 (2006)
2005
4EEKeyun Qin, Zheng Pei, Weifeng Du: The Relationship Among Several Knowledge Reduction Approaches. FSKD (1) 2005: 1232-1241
3EEGao Yan, Shibao Sun, Keyun Qin: Knowledge reduction approach via quadratic entropy. GrC 2005: 322-325
2EEKeyun Qin, Zheng Pei: On the topological properties of fuzzy rough sets. Fuzzy Sets and Systems 151(3): 601-613 (2005)
2003
1EEYong Lin Liu, San Yang Liu, Yang Xu, Keyun Qin: ILI-ideals and prime LI-ideals in lattice implication algebras. Inf. Sci. 155(1-2): 157-175 (2003)

Coauthor Index

1Liping An [11]
2Li Chen [10]
3Shanben Chen [11]
4Shuwei Chen [10]
5Jianhua Dai [11]
6Weifeng Du [4]
7Yan Gao [9]
8Qinghua Hu [11]
9Xuegang Hu [11]
10Houkuan Huang [11]
11Baoqing Jiang [8]
12Jingyu Jin [6]
13Jiajun Lai [10]
14Yongli Li [11]
15Jiye Liang [11]
16San Yang Liu [1]
17Yong Lin Liu [1]
18Duoqian Miao [11]
19Fan Min [11]
20Zheng Pei [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [12]
21Germano Resconi [5]
22Ying Sai [11]
23Lin Shang [11]
24Zhongzhi Shi [11]
25Shibao Sun [3]
26Ariën J. van der Wal [5]
27Guoyin Wang [11]
28Weizhi Wu [11]
29Zhaocong Wu [11]
30Zhengjiang Wu [13]
31Keming Xie [11]
32Yang Xu [1] [5] [10]
33Gao Yan [3]
34Jilin Yang [12]
35Dongyi Ye [11]
36Huanglin Zeng [11]
37Qinghua Zhang [11]
38Yutian Zhong [13]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)