dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

SINOBIOMETRICS 2004: Guangzhou, China

Stan Z. Li, Jian-Huang Lai, Tieniu Tan, Guo-Can Feng, Yangsheng Wang (Eds.): Advances in Biometric Person Authentication, 5th Chinese Conference on Biometric Recognition, SINOBIOMETRICS 2004, Guangzhou, China, December 13-14, 2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3338 Springer 2004, ISBN 3-540-24029-2 BibTeX

Copyright © Sat May 16 23:41:27 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)