dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lin Shang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
9EELiangdong Shi, Yang Gao, Lei Wu, Lin Shang: Clustering with XCS on Complex Structure Dataset. Australasian Conference on Artificial Intelligence 2008: 489-499
8EEYangsheng Ji, Lin Shang, Xinyu Dai, Ruoce Ma: Apply a Rough Set-Based Classifier to Dependency Parsing. RSKT 2008: 97-105
7EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
6EELin Shang, Shaoyue Yu, Xiuyi Jia, Yangsheng Ji: ROGAND: A Discretization Model. FSKD (1) 2007: 655-659
5EEYangsheng Ji, Lin Shang: RoughTree A Classifier with Naive-Bayes and Rough Sets Hybrid in Decision Tree Representation. GrC 2007: 221-226
4EEXiuyi Jia, Lin Shang, Yangsheng Ji, Weiwei Li: An Incremental Updating Algorithm for Core Computing in Dominance-Based Rough Set Model. RSFDGrC 2007: 403-410
2006
3EEXuri Yin, Xiuyi Jia, Lin Shang: A New Extension Model of Rough Sets Under Incomplete Information. RSKT 2006: 141-146
2005
2EELin Shang, Qiong Wan, Zhi-Hong Zhao, Shi-Fu Chen: Evolutionary Computation and Rough Set-Based Hybrid Approach to Rule Generation. ICNC (3) 2005: 855-862
2003
1 Lin Shang: Image vectorization in digital image watermarking. VCIP 2003: 872-879

Coauthor Index

1Liping An [7]
2Shanben Chen [7]
3Shi-Fu Chen [2]
4Jianhua Dai [7]
5Xinyu Dai [8]
6Yang Gao [9]
7Qinghua Hu [7]
8Xuegang Hu [7]
9Houkuan Huang [7]
10Yangsheng Ji [4] [5] [6] [8]
11Xiuyi Jia [3] [4] [6]
12Weiwei Li [4]
13Yongli Li [7]
14Jiye Liang [7]
15Ruoce Ma [8]
16Duoqian Miao [7]
17Fan Min [7]
18Keyun Qin [7]
19Ying Sai [7]
20Liangdong Shi [9]
21Zhongzhi Shi [7]
22Qiong Wan [2]
23Guoyin Wang [7]
24Lei Wu [9]
25Weizhi Wu [7]
26Zhaocong Wu [7]
27Keming Xie [7]
28Dongyi Ye [7]
29Xuri Yin [3]
30Shaoyue Yu [6]
31Huanglin Zeng [7]
32Qinghua Zhang [7]
33Zhi-Hong Zhao [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)