dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qinghua Hu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
27EEQinghua Hu, Jinfu Liu, Daren Yu: Stability Analysis on Rough Set Based Feature Evaluation. RSKT 2008: 88-96
26EEQinghua Hu, Daren Yu, Zongxia Xie: Neighborhood classifiers. Expert Syst. Appl. 34(2): 866-876 (2008)
25EEQinghua Hu, Zongxia Xie, Daren Yu: Comments on "Fuzzy Probabilistic Approximation Spaces and Their Information Measures". IEEE T. Fuzzy Systems 16(2): 549-551 (2008)
24EEChangzhong Wang, Congxin Wu, Degang Chen, Qinghua Hu, Cong Wu: Communicating between information systems. Inf. Sci. 178(16): 3228-3239 (2008)
23EEQinghua Hu, Daren Yu, Jinfu Liu, Congxin Wu: Neighborhood rough set based heterogeneous feature subset selection. Inf. Sci. 178(18): 3577-3594 (2008)
22EEJinfu Liu, Qinghua Hu, Daren Yu: A weighted rough set based method developed for class imbalance learning. Inf. Sci. 178(4): 1235-1256 (2008)
21EEQinghua Hu, Jinfu Liu, Daren Yu: Mixed feature selection based on granulation and approximation. Knowl.-Based Syst. 21(4): 294-304 (2008)
20EEJinfu Liu, Qinghua Hu, Daren Yu: A comparative study on rough set based class imbalance learning. Knowl.-Based Syst. 21(8): 753-763 (2008)
19EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
18EEJinfu Liu, Qinghua Hu, Daren Yu: Weighted Rough Set Learning: Towards a Subjective Approach. PAKDD 2007: 696-703
17EEQinghua Hu, Hui Zhao, Zongxia Xie, Daren Yu: Consistency Based Attribute Reduction. PAKDD 2007: 96-107
16EEXueshen Sui, Qinghua Hu, Daren Yu, Zongxia Xie, Zhongying Qi: A Hybrid Method for Forecasting Stock Market Trend Using Soft-Thresholding De-noise Model and SVM. RSFDGrC 2007: 387-394
15EEQinghua Hu, Daren Yu, Zongxia Xie: Selecting Samples and Features for SVM Based on Neighborhood Model. RSFDGrC 2007: 508-517
14EEDaren Yu, Qinghua Hu, Congxin Wu: Uncertainty measures for fuzzy relations and their applications. Appl. Soft Comput. 7(3): 1135-1143 (2007)
13EEDegang Chen, Changzhong Wang, Qinghua Hu: A new approach to attribute reduction of consistent and inconsistent covering decision systems with covering rough sets. Inf. Sci. 177(17): 3500-3518 (2007)
12EEQinghua Hu, Zongxia Xie, Daren Yu: Hybrid attribute reduction based on a novel fuzzy-rough model and information granulation. Pattern Recognition 40(12): 3509-3521 (2007)
11EEQinghua Hu, Daren Yu, Zongxia Xie, Xiaodong Li: EROS: Ensemble rough subspaces. Pattern Recognition 40(12): 3728-3739 (2007)
2006
10EEZongxia Xie, Qinghua Hu, Daren Yu: Improved Feature Selection Algorithm Based on SVM and Correlation. ISNN (1) 2006: 1373-1380
9EEQinghua Hu, Xiaodong Li, Daren Yu: Analysis on Classification Performance of Rough Set Based Reducts. PRICAI 2006: 423-433
8EEQinghua Hu, Daren Yu, Zongxia Xie, Jinfu Liu: Fuzzy Probabilistic Approximation Spaces and Their Information Measures. IEEE T. Fuzzy Systems 14(2): 191-201 (2006)
7EEQinghua Hu, Daren Yu, Zongxia Xie: Information-preserving hybrid data reduction based on fuzzy-rough techniques. Pattern Recognition Letters 27(5): 414-423 (2006)
2005
6EEQinghua Hu, Daren Yu: Diversity Measure for Multiple Classifier Systems. FSKD (1) 2005: 1261-1265
5EEQinghua Hu, Daren Yu: An Improved Clustering Algorithm for Information Granulation. FSKD (1) 2005: 494-504
4EEZongxia Xie, Qinghua Hu, Daren Yu: Fuzzy Output Support Vector Machines for Classification. ICNC (3) 2005: 1190-1197
3EEQinghua Hu, Daren Yu, Ming-Yang Wang: Constructing Rough Decision Forests. RSFDGrC (2) 2005: 147-156
2 Qinghua Hu: Hybrid Data Reduction with Fuzzy Rough Set Theory for Classification. SDM 2005
2004
1EEQinghua Hu, Daren Yu: Entropies Of Fuzzy Indiscernibility Relation And Its Operations. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems 12(5): 575-589 (2004)

Coauthor Index

1Liping An [19]
2Degang Chen [13] [24]
3Shanben Chen [19]
4Jianhua Dai [19]
5Xuegang Hu [19]
6Houkuan Huang [19]
7Xiaodong Li [9] [11]
8Yongli Li [19]
9Jiye Liang [19]
10Jinfu Liu [8] [18] [20] [21] [22] [23] [27]
11Duoqian Miao [19]
12Fan Min [19]
13Zhongying Qi [16]
14Keyun Qin [19]
15Ying Sai [19]
16Lin Shang [19]
17Zhongzhi Shi [19]
18Xueshen Sui [16]
19Changzhong Wang [13] [24]
20Guoyin Wang [19]
21Ming-Yang Wang [3]
22Cong Wu [24]
23Congxin Wu [14] [23] [24]
24Weizhi Wu [19]
25Zhaocong Wu [19]
26Keming Xie [19]
27Zongxia Xie [4] [7] [8] [10] [11] [12] [15] [16] [17] [25] [26]
28Dongyi Ye [19]
29Daren Yu [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17] [18] [20] [21] [22] [23] [25] [26] [27]
30Huanglin Zeng [19]
31Qinghua Zhang [19]
32Hui Zhao [17]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)