dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhuoyuan Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
7EEYuchun Ma, Zhuoyuan Li, Jason Cong, Xianlong Hong, Glenn Reinman, Sheqin Dong, Qiang Zhou: Micro-architecture Pipelining Optimization with Throughput-Aware Floorplanning. ASP-DAC 2007: 920-925
6EEPingqiang Zhou, Yuchun Ma, Zhuoyuan Li, Robert P. Dick, Li Shang, Hai Zhou, Xianlong Hong, Qiang Zhou: 3D-STAF: scalable temperature and leakage aware floorplanning for three-dimensional integrated circuits. ICCAD 2007: 590-597
5EEHaixia Yan, Zhuoyuan Li, Xianlong Hong, Qiang Zhou: Unified Quadratic Programming Approach For 3-D Mixed Mode Placement. ISCAS 2007: 3411-3414
4EEZhuoyuan Li, Xianlong Hong, Qiang Zhou, Shan Zeng, Jinian Bian, Wenjian Yu, Hannah Honghua Yang, Vijay Pitchumani, Chung-Kuan Cheng: Efficient Thermal via Planning Approach and Its Application in 3-D Floorplanning. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 26(4): 645-658 (2007)
2006
3EEZhuoyuan Li, Xianlong Hong, Qiang Zhou, Shan Zeng, Jinian Bian, Hannah Honghua Yang, Vijay Pitchumani, Chung-Kuan Cheng: Integrating dynamic thermal via planning with 3D floorplanning algorithm. ISPD 2006: 178-185
2EEZhuoyuan Li, Xianlong Hong, Qiang Zhou, Jinian Bian, Hannah Honghua Yang, Vijay Pitchumani: Efficient thermal-oriented 3D floorplanning and thermal via planning for two-stacked-die integration. ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst. 11(2): 325-345 (2006)
2005
1EEZhuoyuan Li, Xianlong Hong, Qiang Zhou, Yici Cai, Jinian Bian, Hannal Yang, Prashant Saxena, Vijay Pitchumani: A divide-and-conquer 2.5-D floorplanning algorithm based on statistical wirelength estimation. ISCAS (6) 2005: 6230-6233

Coauthor Index

1Jinian Bian [1] [2] [3] [4]
2Yici Cai [1]
3Chung-Kuan Cheng [3] [4]
4Jason Cong [7]
5Robert P. Dick [6]
6Sheqin Dong [7]
7Xianlong Hong [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
8Yuchun Ma [6] [7]
9Vijay Pitchumani [1] [2] [3] [4]
10Glenn Reinman [7]
11Prashant Saxena [1]
12Li Shang [6]
13Haixia Yan [5]
14Hannah Honghua Yang (Honghua Yang) [2] [3] [4]
15Hannal Yang [1]
16Wenjian Yu [4]
17Shan Zeng [3] [4]
18Hai Zhou [6]
19Pingqiang Zhou [6]
20Qiang Zhou [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)