dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

3. WAA 2003: Chongqing, China

Jian Ping Li, Jing Zhao, M. Victor Wickerhauser, Yuan Yan Tang, John Daugman, Lizhong Peng (Eds.): Wavelet Analysis and Its Applications, Third International Conference on WAA, Chongqing, P. R. China 29-31 May 2003, Proceedings. World Scientific 2003, ISBN 981-238-342-5 BibTeX
@proceedings{DBLP:conf/waa/2003,
 editor  = {Jian Ping Li and
        Jing Zhao and
        M. Victor Wickerhauser and
        Yuan Yan Tang and
        John Daugman and
        Lizhong Peng},
 title   = {Wavelet Analysis and Its Applications, Third International Conference
        on WAA, Chongqing, P. R. China 29-31 May 2003, Proceedings},
 booktitle = {WAA},
 publisher = {World Scientific},
 year   = {2003},
 isbn   = {981-238-342-5},
 bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de}
}

Volume 1


Keynote Presentations

Image Compression and Coding

Video Coding and Processing

Theory

Image Processing

Signal Processing

Systems and Application


Volume 2


Keynote Presentations

Image Compression and Coding

Video Coding and Processing

Theory

Image Processing

Signal Processing

Systems and Application

Copyright © Sat May 16 23:47:06 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)