dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhuo Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
26EEShaochun Zhong, Jinan Li, Zhuo Zhang, Yongjiang Zhong, Jianxin Shang: Methods on Educational Resource Development and Application. Edutainment 2008: 290-301
25EEDongdai Zhou, Zhuo Zhang, Shaochun Zhong, Pan Xie: The Design of Software Architecture for E-Learning Platforms. Edutainment 2008: 32-40
24EEZhuo Zhang, Lu Zhang, Shaochun Zhong, Jiwen Guan: A New Algorithm for Mining Sequential Patterns. FSKD (2) 2008: 625-629
23EETianxia Gong, Chew Lim Tan, Tze-Yun Leong, Cheng Kiang Lee, Boon Chuan Pang, C. C. Tchoyoson Lim, Qi Tian, Suisheng Tang, Zhuo Zhang: Text Mining in Radiology Reports. ICDM 2008: 815-820
22EERuizhe Liu, Chew Lim Tan, Tze-Yun Leong, Cheng Kiang Lee, Boon Chuan Pang, C. C. Tchoyoson Lim, Qi Tian, Suisheng Tang, Zhuo Zhang: Hemorrhage slices detection in brain CT images. ICPR 2008: 1-4
21EEDengkui Mo, Hui Lin, Jiping Li, Hua Sun, Zhuo Zhang, Yujiu Xiong: A SVM-Based Change Detection Method from Bi-Temporal Remote Sensing Images in Forest Area. WKDD 2008: 209-212
2007
20EEZhuo Zhang, Sudhakar M. Reddy, Irith Pomeranz: Warning: Launch off Shift Tests for Delay Faults May Contribute to Test Escapes. ASP-DAC 2007: 817-822
19EETianxia Gong, Ruizhe Liu, Chew Lim Tan, Neda Farzad, Cheng Kiang Lee, Boon Chuan Pang, Qi Tian, Suisheng Tang, Zhuo Zhang: Classification of CT Brain Images of Head Trauma. PRIB 2007: 401-408
18EEZhuo Zhang, Qunhui Luo: A grey measurement of product complexity. SMC 2007: 2176-2180
17EEChungong Yu, Yu Lin, Shiwei Sun, Jinjin Cai, Jingfen Zhang, Dongbo Bu, Zhuo Zhang, Runsheng Chen: An Iterative Algorithm to Quantify Factors Influencing peptide Fragmentation during Tandem Mass Spectrometry. J. Bioinformatics and Computational Biology 5(2a): 297-311 (2007)
16EESuisheng Tang, Zhuo Zhang, Sin Lam Tan, Man-Hung Eric Tang, Arun Prashanth Kumar, Suresh Kumar Ramadoss, Vladimir B. Bajic: KBERG: KnowledgeBase for Estrogen Responsive Genes. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 732-736 (2007)
2006
15EEZhuo Zhang, Sudhakar M. Reddy, Irith Pomeranz, Janusz Rajski, Bashir M. Al-Hashimi: Enhancing Delay Fault Coverage through Low Power Segmented Scan. European Test Symposium 2006: 21-28
14EEZhuo Zhang, Merlin Veronika, See-Kiong Ng, Vladimir B. Bajic: Intelligent Extraction Versus Advanced Query: Recognize Transcription Factors from Databases. PRIB 2006: 133-139
13EEZhuo Zhang, Sudhakar M. Reddy, Irith Pomeranz, Xijiang Lin, Janusz Rajski: Scan Tests with Multiple Fault Activation Cycles for Delay Faults. VTS 2006: 343-348
12EEZhuo Zhang, Shiwei Sun, Xiaopeng Zhu, Suhua Chang, Xiaofei Liu, Chungong Yu, Dongbo Bu, Runsheng Chen: A novel scoring schema for peptide identification by searching protein sequence databases using tandem mass spectrometry data. BMC Bioinformatics 7: 222 (2006)
11EEJung-jae Kim, Zhuo Zhang, Jong C. Park, See-Kiong Ng: BioContrasts: extracting and exploiting protein-protein contrastive relations from biomedical literature. Bioinformatics 22(5): 597-605 (2006)
2005
10EEZhuo Zhang, Suisheng Tang, See-Kiong Ng: Toward discovering disease-specific gene networks from online literature. APBC 2005: 161-169
9EEZhuo Zhang, Sudhakar M. Reddy, Irith Pomeranz: On Generating Pseudo-Functional Delay Fault Tests for Scan Designs. DFT 2005: 398-405
2004
8EELei Zhang, Yong Yu, Jing Lu, Chenxi Lin, Kewei Tu, MingChuan Guo, Zhuo Zhang, Guo Tong Xie, Zhong Su, Yue Pan: ORIENT: Integrate Ontology Engineering into Industry Tooling Environment. International Semantic Web Conference 2004: 823-838
7 Shao-Wu Meng, Zhuo Zhang, Jinyan Li: Twelve C2H2 zinc-finger genes on human chromosome 19 can be each translated into the same type of protein after frameshifts. Bioinformatics 20(1): 1-4 (2004)
6 Hong Pan, Li Zuo, Vidhu Choudhary, Zhuo Zhang, Shoi Houi Leow, Fui Teen Chong, Yingliang Huang, Victor Wui Siong Ong, Bijayalaxmi Mohanty, Sin Lam Tan, S. P. T. Krishnan, Vladimir B. Bajic: Dragon TF Association Miner: a system for exploring transcription factor associations through text-mining. Nucleic Acids Research 32(Web-Server-Issue): 230-234 (2004)
5 Soon-Heng Tan, Zhuo Zhang, See-Kiong Ng: ADVICE: Automated Detection and Validation of Interaction by Co-Evolution. Nucleic Acids Research 32(Web-Server-Issue): 69-72 (2004)
4 Zhuo Zhang, See-Kiong Ng: InterWeaver: interaction reports for discovering potential protein interaction partners with online evidence. Nucleic Acids Research 32(Web-Server-Issue): 73-75 (2004)
2003
3 See-Kiong Ng, Zhuo Zhang, Soon-Heng Tan: Integrative Approach for Computationally Inferring Protein Domain Interactions. SAC 2003: 115-121
2 See-Kiong Ng, Zhuo Zhang, Soon-Heng Tan: Integrative Approach for Computationally Inferring Protein Domain Interactions. Bioinformatics 19(8): 923-929 (2003)
1 See-Kiong Ng, Zhuo Zhang, Soon-Heng Tan, Kui Lin: InterDom: a database of putative interacting protein domains for validating predicted protein interactions and complexes. Nucleic Acids Research 31(1): 251-254 (2003)

Coauthor Index

1Bashir M. Al-Hashimi [15]
2Vladimir B. Bajic [6] [14] [16]
3Dongbo Bu [12] [17]
4Jinjin Cai [17]
5Suhua Chang [12]
6Runsheng Chen [12] [17]
7Fui Teen Chong [6]
8Vidhu Choudhary [6]
9Neda Farzad [19]
10Tianxia Gong [19] [23]
11Jiwen Guan [24]
12MingChuan Guo [8]
13Yingliang Huang [6]
14Jung-jae Kim [11]
15S. P. T. Krishnan [6]
16Arun Prashanth Kumar [16]
17Cheng Kiang Lee [19] [22] [23]
18Tze-Yun Leong [22] [23]
19Shoi Houi Leow [6]
20Jinan Li [26]
21Jinyan Li [7]
22Jiping Li [21]
23C. C. Tchoyoson Lim [22] [23]
24Chenxi Lin [8]
25Kui Lin [1]
26Xijiang Lin [13]
27Yu Lin [17]
28Hui Lin [21]
29Ruizhe Liu [19] [22]
30Xiaofei Liu [12]
31Jing Lu [8]
32Qunhui Luo [18]
33Shao-Wu Meng [7]
34Dengkui Mo [21]
35Bijayalaxmi Mohanty [6]
36See-Kiong Ng [1] [2] [3] [4] [5] [10] [11] [14]
37Victor Wui Siong Ong [6]
38Hong Pan [6]
39Yue Pan [8]
40Boon Chuan Pang [19] [22] [23]
41Jong C. Park [11]
42Irith Pomeranz [9] [13] [15] [20]
43Janusz Rajski [13] [15]
44Suresh Kumar Ramadoss [16]
45Sudhakar M. Reddy [9] [13] [15] [20]
46Jianxin Shang [26]
47Zhong Su [8]
48Hua Sun [21]
49Shiwei Sun [12] [17]
50Chew Lim Tan [19] [22] [23]
51Sin Lam Tan [6] [16]
52Soon-Heng Tan [1] [2] [3] [5]
53Man-Hung Eric Tang [16]
54Suisheng Tang [10] [16] [19] [22] [23]
55Qi Tian [19] [22] [23]
56Kewei Tu [8]
57Merlin Veronika [14]
58Guo Tong Xie [8]
59Pan Xie [25]
60Yujiu Xiong [21]
61Chungong Yu [12] [17]
62Yong Yu [8]
63Jingfen Zhang [17]
64Lei Zhang [8]
65Lu Zhang [24]
66Shaochun Zhong [24] [25] [26]
67Yongjiang Zhong [26]
68Dongdai Zhou [25]
69Xiaopeng Zhu [12]
70Li Zuo [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)