dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dongdai Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEDongdai Zhou, Zhuo Zhang, Shaochun Zhong, Pan Xie: The Design of Software Architecture for E-Learning Platforms. Edutainment 2008: 32-40
2005
2EEXiaochun Cheng, Xin He, Xiaoqi Ma, Dongdai Zhou, Peijun Duan, Shaochun Zhong: An Agent Based Education Resource Purvey System. CIS (1) 2005: 381-386
2003
1EEKun Yang, Xin Guo, Shaochun Zhong, Dongdai Zhou, Wenyong Wang: Data Securing through Rule-Driven Mobile Agents and IPsec. WAIM 2003: 327-334

Coauthor Index

1Xiaochun Cheng [2]
2Peijun Duan [2]
3Xin Guo [1]
4Xin He [2]
5Xiaoqi Ma [2]
6Wenyong Wang [1]
7Pan Xie [3]
8Kun Yang [1]
9Zhuo Zhang [3]
10Shaochun Zhong [1] [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)