dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Toshikazu Kawasaki

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
3EEKenji Kaneko, Fumio Kanehiro, Shuuji Kajita, Hirohisa Hirukawa, Toshikazu Kawasaki, Masaru Hirata, Kazuhiko Akachi, Takakatsu Isozumi: Humanoid Robot HRP-2. ICRA 2004: 1083-1090
2EEHirohisa Hirukawa, Fumio Kanehiro, Kenji Kaneko, Shuuji Kajita, Kiyoshi Fujiwara, Yoshihiro Kawai, Fumiaki Tomita, Shigeoki Hirai, Kazuo Tanie, Takakatsu Isozumi, Kazuhiko Akachi, Toshikazu Kawasaki, Shigehiko Ota, Kazuhiko Yokoyama, Hiroyuki Handa, Yutaro Fukase, Jun-ichiro Maeda, Yoshihiko Nakamura, Susumu Tachi, Hirochika Inoue: Humanoid robotics platforms developed in HRP. Robotics and Autonomous Systems 48(4): 165-175 (2004)
2002
1 Kenji Kaneko, Shuuji Kajita, Fumio Kanehiro, Kazuhito Yokoi, Kiyoshi Fujiwara, Hirohisa Hirukawa, Toshikazu Kawasaki, Masaru Hirata, Takakatsu Isozumi: Design of Advanced Leg Module for Humanoid Robotics Project of METI. ICRA 2002: 38-45

Coauthor Index

1Kazuhiko Akachi [2] [3]
2Kiyoshi Fujiwara [1] [2]
3Yutaro Fukase [2]
4Hiroyuki Handa [2]
5Shigeoki Hirai [2]
6Masaru Hirata [1] [3]
7Hirohisa Hirukawa [1] [2] [3]
8Hirochika Inoue [2]
9Takakatsu Isozumi [1] [2] [3]
10Shuuji Kajita [1] [2] [3]
11Fumio Kanehiro [1] [2] [3]
12Kenji Kaneko [1] [2] [3]
13Yoshihiro Kawai [2]
14Jun-ichiro Maeda [2]
15Yoshihiko Nakamura [2]
16Shigehiko Ota [2]
17Susumu Tachi [2]
18Kazuo Tanie [2]
19Fumiaki Tomita [2]
20Kazuhito Yokoi [1]
21Kazuhiko Yokoyama [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)