dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yutaro Fukase

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
3EEHirohisa Hirukawa, Fumio Kanehiro, Kenji Kaneko, Shuuji Kajita, Kiyoshi Fujiwara, Yoshihiro Kawai, Fumiaki Tomita, Shigeoki Hirai, Kazuo Tanie, Takakatsu Isozumi, Kazuhiko Akachi, Toshikazu Kawasaki, Shigehiko Ota, Kazuhiko Yokoyama, Hiroyuki Handa, Yutaro Fukase, Jun-ichiro Maeda, Yoshihiko Nakamura, Susumu Tachi, Hirochika Inoue: Humanoid robotics platforms developed in HRP. Robotics and Autonomous Systems 48(4): 165-175 (2004)
2003
2 Kazuhiko Yokoyama, Hiroyuki Handa, Takakatsu Isozumi, Yutaro Fukase, Kenji Kaneko, Fumio Kanehiro, Yoshihiro Kawai, Fumiaki Tomita, Hirohisa Hirukawa: Cooperative works by a human and a humanoid robot. ICRA 2003: 2985-2991
2002
1EEYoshihiro Kawai, Yutaro Fukase, Yutaka Ishiyama, Ryohei Ikeno, Fumiaki Tomita: Development of the Vision System for the HRP-2P Humanoid Robot. MVA 2002: 257-260

Coauthor Index

1Kazuhiko Akachi [3]
2Kiyoshi Fujiwara [3]
3Hiroyuki Handa [2] [3]
4Shigeoki Hirai [3]
5Hirohisa Hirukawa [2] [3]
6Ryohei Ikeno [1]
7Hirochika Inoue [3]
8Yutaka Ishiyama [1]
9Takakatsu Isozumi [2] [3]
10Shuuji Kajita [3]
11Fumio Kanehiro [2] [3]
12Kenji Kaneko [2] [3]
13Yoshihiro Kawai [1] [2] [3]
14Toshikazu Kawasaki [3]
15Jun-ichiro Maeda [3]
16Yoshihiko Nakamura [3]
17Shigehiko Ota [3]
18Susumu Tachi [3]
19Kazuo Tanie [3]
20Fumiaki Tomita [1] [2] [3]
21Kazuhiko Yokoyama [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)