dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jun-ichiro Maeda

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEHirohisa Hirukawa, Fumio Kanehiro, Kenji Kaneko, Shuuji Kajita, Kiyoshi Fujiwara, Yoshihiro Kawai, Fumiaki Tomita, Shigeoki Hirai, Kazuo Tanie, Takakatsu Isozumi, Kazuhiko Akachi, Toshikazu Kawasaki, Shigehiko Ota, Kazuhiko Yokoyama, Hiroyuki Handa, Yutaro Fukase, Jun-ichiro Maeda, Yoshihiko Nakamura, Susumu Tachi, Hirochika Inoue: Humanoid robotics platforms developed in HRP. Robotics and Autonomous Systems 48(4): 165-175 (2004)

Coauthor Index

1Kazuhiko Akachi [1]
2Kiyoshi Fujiwara [1]
3Yutaro Fukase [1]
4Hiroyuki Handa [1]
5Shigeoki Hirai [1]
6Hirohisa Hirukawa [1]
7Hirochika Inoue [1]
8Takakatsu Isozumi [1]
9Shuuji Kajita [1]
10Fumio Kanehiro [1]
11Kenji Kaneko [1]
12Yoshihiro Kawai [1]
13Toshikazu Kawasaki [1]
14Yoshihiko Nakamura [1]
15Shigehiko Ota [1]
16Susumu Tachi [1]
17Kazuo Tanie [1]
18Fumiaki Tomita [1]
19Kazuhiko Yokoyama [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)