dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kazuhiko Yokoyama

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
3EEHirohisa Hirukawa, Fumio Kanehiro, Kenji Kaneko, Shuuji Kajita, Kiyoshi Fujiwara, Yoshihiro Kawai, Fumiaki Tomita, Shigeoki Hirai, Kazuo Tanie, Takakatsu Isozumi, Kazuhiko Akachi, Toshikazu Kawasaki, Shigehiko Ota, Kazuhiko Yokoyama, Hiroyuki Handa, Yutaro Fukase, Jun-ichiro Maeda, Yoshihiko Nakamura, Susumu Tachi, Hirochika Inoue: Humanoid robotics platforms developed in HRP. Robotics and Autonomous Systems 48(4): 165-175 (2004)
2003
2 Fusaomi Nagata, Keigo Watanabe, Yukihiro Kusumoto, Kunihiro Tsuda, Kiminori Yasuda, Kazuhiko Yokoyama, Naoki Mori: New finishing system for metallic molds using a hybrid motion/force control. ICRA 2003: 2171-2175
1 Kazuhiko Yokoyama, Hiroyuki Handa, Takakatsu Isozumi, Yutaro Fukase, Kenji Kaneko, Fumio Kanehiro, Yoshihiro Kawai, Fumiaki Tomita, Hirohisa Hirukawa: Cooperative works by a human and a humanoid robot. ICRA 2003: 2985-2991

Coauthor Index

1Kazuhiko Akachi [3]
2Kiyoshi Fujiwara [3]
3Yutaro Fukase [1] [3]
4Hiroyuki Handa [1] [3]
5Shigeoki Hirai [3]
6Hirohisa Hirukawa [1] [3]
7Hirochika Inoue [3]
8Takakatsu Isozumi [1] [3]
9Shuuji Kajita [3]
10Fumio Kanehiro [1] [3]
11Kenji Kaneko [1] [3]
12Yoshihiro Kawai [1] [3]
13Toshikazu Kawasaki [3]
14Yukihiro Kusumoto [2]
15Jun-ichiro Maeda [3]
16Naoki Mori [2]
17Fusaomi Nagata [2]
18Yoshihiko Nakamura [3]
19Shigehiko Ota [3]
20Susumu Tachi [3]
21Kazuo Tanie [3]
22Fumiaki Tomita [1] [3]
23Kunihiro Tsuda [2]
24Keigo Watanabe [2]
25Kiminori Yasuda [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)