dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kazuhiko Akachi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEKenji Kaneko, Kensuke Harada, Fumio Kanehiro, Gou Miyamori, Kazuhiko Akachi: Humanoid robot HRP-3. IROS 2008: 2471-2478
2006
3EEFumio Kanehiro, Yoichi Ishiwata, Hajime Saito, Kazuhiko Akachi, Gou Miyamori, Takakatsu Isozumi, Kenji Kaneko, Hirohisa Hirukawa: Distributed Control System of Humanoid Robots based on Real-time Ethernet. IROS 2006: 2471-2477
2004
2EEKenji Kaneko, Fumio Kanehiro, Shuuji Kajita, Hirohisa Hirukawa, Toshikazu Kawasaki, Masaru Hirata, Kazuhiko Akachi, Takakatsu Isozumi: Humanoid Robot HRP-2. ICRA 2004: 1083-1090
1EEHirohisa Hirukawa, Fumio Kanehiro, Kenji Kaneko, Shuuji Kajita, Kiyoshi Fujiwara, Yoshihiro Kawai, Fumiaki Tomita, Shigeoki Hirai, Kazuo Tanie, Takakatsu Isozumi, Kazuhiko Akachi, Toshikazu Kawasaki, Shigehiko Ota, Kazuhiko Yokoyama, Hiroyuki Handa, Yutaro Fukase, Jun-ichiro Maeda, Yoshihiko Nakamura, Susumu Tachi, Hirochika Inoue: Humanoid robotics platforms developed in HRP. Robotics and Autonomous Systems 48(4): 165-175 (2004)

Coauthor Index

1Kiyoshi Fujiwara [1]
2Yutaro Fukase [1]
3Hiroyuki Handa [1]
4Kensuke Harada [4]
5Shigeoki Hirai [1]
6Masaru Hirata [2]
7Hirohisa Hirukawa [1] [2] [3]
8Hirochika Inoue [1]
9Yoichi Ishiwata [3]
10Takakatsu Isozumi [1] [2] [3]
11Shuuji Kajita [1] [2]
12Fumio Kanehiro [1] [2] [3] [4]
13Kenji Kaneko [1] [2] [3] [4]
14Yoshihiro Kawai [1]
15Toshikazu Kawasaki [1] [2]
16Jun-ichiro Maeda [1]
17Gou Miyamori [3] [4]
18Yoshihiko Nakamura [1]
19Shigehiko Ota [1]
20Hajime Saito [3]
21Susumu Tachi [1]
22Kazuo Tanie [1]
23Fumiaki Tomita [1]
24Kazuhiko Yokoyama [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)