dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Li-Ming Denq

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
3EEKuo-Liang Cheng, Jing-Reng Huang, Chih-Wea Wang, Chih-Yen Lo, Li-Ming Denq, Chih-Tsun Huang, Shin-Wei Hung, Jye-Yuan Lee: An SOC Test Integration Platform and Its Industrial Realization. ITC 2004: 1213-1222
2EELi-Ming Denq, Rei-Fu Huang, Cheng-Wen Wu, Yeong-Jar Chang, Wen Ching Wu: A Parallel Built-in Diagnostic Scheme for Multiple Embedded Memories. MTDT 2004: 65-69
2003
1EERei-Fu Huang, Li-Ming Denq, Cheng-Wen Wu, Jin-Fu Li: A Testability-Driven Optimizer and Wrapper Generator for Embedded Memories. MTDT 2003: 53-

Coauthor Index

1Yeong-Jar Chang [2]
2Kuo-Liang Cheng [3]
3Chih-Tsun Huang [3]
4Jing-Reng Huang [3]
5Rei-Fu Huang [1] [2]
6Shin-Wei Hung [3]
7Jye-Yuan Lee [3]
8Jin-Fu Li [1]
9Chih-Yen Lo [3]
10Chih-Wea Wang [3]
11Cheng-Wen Wu [1] [2]
12Wen Ching Wu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)