dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

EUC Workshops 2006: Seoul, Korea

Xiaobo Zhou, Oleg Sokolsky, Lu Yan, Eun-Sun Jung, Zili Shao, Yi Mu, Dong Chun Lee, Daeyoung Kim, Young-Sik Jeong, Cheng-Zhong Xu (Eds.): Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2006 Workshops: NCUS, SecUbiq, USN, TRUST, ESO, and MSA, Seoul, Korea, August 1-4, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4097 Springer 2006, ISBN 3-540-36850-7 BibTeX

NCUS 2006 Symposium

SecUbiq 2006 Workshop

USN 2006 Workshop

TRUST 2006 Workshop

ESO 2006 Workshop

MSA 2006 Workshop

Copyright © Sat May 16 23:11:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)