dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lei Zhao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
39EELei Zhao, Hui Xu, Naomi Seki, Saito Yoshiki, Yohei Hasegawa, Kimiyoshi Usami, Hideharu Amano: Cache Controller Design on Ultra Low Leakage Embedded Processors. ARCS 2009: 171-182
2008
38EEShiping Chen, Yuan Li, Kaihua Rao, Lei Zhao, Tao Li, Shigang Chen: Building a Scalable P2P Network with Small Routing Delay. APWeb 2008: 456-467
37 Lei Zhao, TianMing Wang, Duanqing Xu: A Real-time Seamless Car Display Platform Based on PC Cluster. CGVR 2008: 29-34
36 Lei Zhao, Wang Tianming, Duanqing Xu: Real-Time Modeling and Rendering of Smoke Based on GPU. CGVR 2008: 77-82
35EEXin Yang, Duanqing Xu, Lei Zhao: Ray Tracing Dynamic Scenes using fast KD-tree Base on Multi-Core Architectures. CSSE (2) 2008: 1120-1123
34EEFengying Wang, Lei Zhao, Caihong Li, Zhen Cheng, Qufei Zhang: Usage Control Resource Dissemination Model Based on Fuzzy Logic. FSKD (3) 2008: 454-458
33EELei Zhao, Guosheng Cheng: The Object Enlargement of Fuzzy Concept Lattices. FSKD (3) 2008: 59-62
32EEHong Zhang, Xiao-nan Sun, Lei Zhao, Lei Liu: Image Fusion Algorithm Using RBF Neural Networks. HAIS 2008: 417-424
31EENaomi Seki, Lei Zhao, Jo Kei, Daisuke Ikebuchi, Yu Kojima, Yohei Hasegawa, Hideharu Amano, Toshihiro Kashima, Seidai Takeda, Toshiaki Shirai, Mitsutaka Nakata, Kimiyoshi Usami, Tetsuya Sunata, Jun Kanai, Mitaro Namiki, Masaaki Kondo, Hiroshi Nakamura: A fine-grain dynamic sleep control scheme in MIPS R3000. ICCD 2008: 612-617
30EEW. Eric Wong, Tingting Wei, Yu Qi, Lei Zhao: A Crosstab-based Statistical Method for Effective Fault Localization. ICST 2008: 42-51
29EEChi Guo, Lei Zhao, Lina Wang, Zhejun Fang: A Secure Network Admission and Routing Model Based on Trust Theory. ICYCS 2008: 2216-2221
28EEJinjing Huang, Lei Zhao, Jiwen Yang: SRDFA: A Kind of Session Reconstruction DFA. NPC 2008: 50-60
27EEYun-Fei Jia, Xiu-E Chen, Lei Zhao, Kai-Yuan Cai: On the Relationship between Software Aging and Related Parameters (Short Paper). QSIC 2008: 241-246
26EENan Xie, Ping Chen, Lei Zhao, Bin Xia: Delay-Dependent Robust Reliable Guaranteed Cost Control for Nonlinear Systems with Time-Varying State Delays. RAM 2008: 724-729
25EEKai-Yuan Cai, Tsong Yueh Chen, Yong-Chao Li, Yuen-Tak Yu, Lei Zhao: On the Online Parameter Estimation Problem in Adaptive Software Testing. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 18(3): 357-381 (2008)
2007
24EEW. Eric Wong, Yu Qi, Lei Zhao, Kai-Yuan Cai: Effective Fault Localization using Code Coverage. COMPSAC (1) 2007: 449-456
23 W. Eric Wong, Lei Zhao, Yu Qi, Kai-Yuan Cai, Jing Dong: Effective Fault Localization using BP Neural Networks. SEKE 2007: 374-379
22EELei Zhao, Yinqiu Gao: Voice Conversion Adopting SOLAFS. SNPD (1) 2007: 543-548
21EELei Zhao, Stephen A. Jarvis: Predictive performance modelling of parallel component compositions. Cluster Computing 10(2): 155-166 (2007)
20EEZhongzhi Shi, Youping Huang, Qing He, Li Da Xu, Shaohui Liu, Liangxi Qin, Ziyan Jia, Jiayou Li, Huijing Huang, Lei Zhao: MSMiner - a developing platform for OLAP. Decision Support Systems 42(4): 2016-2028 (2007)
19EELei Zhao, Wei Mo, Yao Ma, Zhengdao Wang: Diversity and Multiplexing Tradeoff in General Fading Channels. IEEE Transactions on Information Theory 53(4): 1549-1557 (2007)
2006
18EEKai-Yuan Cai, Lei Zhao, Feng Wang: A Dynamic Partitioning Approach for GUI Testing. COMPSAC (2) 2006: 223-228
17EEJun Bi, Miao Zhang, Lei Zhao: Security Enhancement by Detecting Network Address Translation Based on Instant Messaging. EUC Workshops 2006: 962-971
16EEYao Ma, Jinghua Jin, Lei Zhao: Channel Capacity and Fairness of SNR-Ranking-Based Parallel Multiuser Scheduling. GLOBECOM 2006
15EEYimin Yu, Duanqing Xu, Chun Chen, Yijun Yu, Lei Zhao: A Surface Errors Locator System for Ancient Culture Preservation. ICADL 2006: 360-369
14EELei Zhao, Duanqing Xu, Yi Li, Yimin Yu: Modeling and Immersive Display of Cultural Heritage. ICAT 2006: 1035-1044
13EELei Zhao, Duanqing Xu, Yi Li, Yimin Yu: A Novel Pre-Process Method of Raw Point Data for Real-Time Complex Scenes Rendering. ICAT Workshops 2006: 464-469
12EEYi Li, Weidong Chen, Dongming Lu, Lei Zhao: Applying Natural Neighbor Coordinates for Electromagnetic Tracker Calibration. ISCIS 2006: 353-362
11EEYao Ma, Lei Zhao: Accurate performance analysis of UWB acquisition over multipath channels. IWCMC 2006: 899-904
10EEJun Bi, Lei Zhao, Miao Zhang: Application Presence Fingerprinting for NAT-Aware Router. KES (2) 2006: 678-685
9EEYimin Yu, Duanqing Xu, Chun Chen, Lei Zhao: Graph Based Energy for Active Object Removal. VSMM 2006: 184-193
8EELei Zhao, Suvrajeet Sen: A comparison of sample-path-based simulation-optimization and stochastic decomposition for multi-location transshipment problems. Winter Simulation Conference 2006: 238-245
2005
7EELei Zhao, Stephen A. Jarvis, Daniel P. Spooner, Graham R. Nudd: Predictive Performance Modelling of Parallel Component Composition. IPDPS 2005
6EEKai-Yuan Cai, Lei Zhao, Hai Hu, Chang-Hai Jiang: On the Test Case Definition for GUI Testing. QSIC 2005: 19-28
2003
5EEStephen A. Jarvis, Daniel P. Spooner, Helene N. Lim Choi Keung, Justin R. D. Dyson, Lei Zhao, Graham R. Nudd: Performance-based Middleware Services for Grid Computin. Active Middleware Services 2003: 151-159
2002
4EEJimmy Ho-Man Lee, Lei Zhao: A Real-Time Agent Architecture: Design, Implementation and Evaluation. PRIMA 2002: 18-32
2001
3 Lei Zhao, Wee Keong Ng, Ee-Peng Lim: Cooperative Multi-Attribute Bilateral Online Negotiation for E-Commerce. DEXA Workshop 2001: 703-707
2000
2 Alan M. Frieze, Lei Zhao: Optimal Construction Of Edge-Disjoint Paths In Random Regular Graphs. Combinatorics, Probability & Computing 9(3): (2000)
1999
1EEAlan M. Frieze, Lei Zhao: Optimal Construction of Edge-Disjoint Paths in Random Regular Graphs. SODA 1999: 346-355

Coauthor Index

1Hideharu Amano [31] [39]
2Jun Bi [10] [17]
3Kai-Yuan Cai [6] [18] [23] [24] [25] [27]
4Chun Chen [9] [15]
5Ping Chen [26]
6Shigang Chen [38]
7Shiping Chen [38]
8Tsong Yueh Chen [25]
9Weidong Chen [12]
10Xiu-E Chen [27]
11Guosheng Cheng [33]
12Zhen Cheng [34]
13Jing Dong [23]
14Justin R. D. Dyson [5]
15Zhejun Fang [29]
16Alan M. Frieze [1] [2]
17Yinqiu Gao [22]
18Chi Guo [29]
19Yohei Hasegawa [31] [39]
20Qing He [20]
21Hai Hu [6]
22Huijing Huang [20]
23Jinjing Huang [28]
24Youping Huang [20]
25Daisuke Ikebuchi [31]
26Stephen A. Jarvis [5] [7] [21]
27Yun-Fei Jia [27]
28Ziyan Jia [20]
29Chang-Hai Jiang [6]
30Jinghua Jin [16]
31Jun Kanai [31]
32Toshihiro Kashima [31]
33Jo Kei [31]
34Helene N. Lim Choi Keung [5]
35Yu Kojima [31]
36Masaaki Kondo [31]
37Jimmy Ho-Man Lee (J. H. M. Lee) [4]
38Caihong Li [34]
39Jiayou Li [20]
40Tao Li [38]
41Yi Li [12] [13] [14]
42Yong-Chao Li [25]
43Yuan Li [38]
44Ee-Peng Lim [3]
45Lei Liu [32]
46Shaohui Liu [20]
47Dongming Lu [12]
48Yao Ma [11] [16] [19]
49Wei Mo [19]
50Hiroshi Nakamura [31]
51Mitsutaka Nakata [31]
52Mitaro Namiki [31]
53Wee Keong Ng [3]
54Graham R. Nudd [5] [7]
55Yu Qi [23] [24] [30]
56Liangxi Qin [20]
57Kaihua Rao [38]
58Naomi Seki [31] [39]
59Suvrajeet Sen [8]
60Zhongzhi Shi [20]
61Toshiaki Shirai [31]
62Daniel P. Spooner [5] [7]
63Xiao-nan Sun [32]
64Tetsuya Sunata [31]
65Seidai Takeda [31]
66Wang Tianming [36]
67Kimiyoshi Usami [31] [39]
68Feng Wang [18]
69Fengying Wang [34]
70Lina Wang [29]
71TianMing Wang [37]
72Zhengdao Wang [19]
73Tingting Wei [30]
74W. Eric Wong [23] [24] [30]
75Bin Xia [26]
76Nan Xie [26]
77Duanqing Xu [9] [13] [14] [15] [35] [36] [37]
78Hui Xu [39]
79Li Da Xu [20]
80Jiwen Yang [28]
81Xin Yang [35]
82Saito Yoshiki [39]
83Yijun Yu [15]
84Yimin Yu [9] [13] [14] [15]
85Yuen-Tak Yu [25]
86Hong Zhang [32]
87Miao Zhang [10] [17]
88Qufei Zhang [34]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)