dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chen Zhao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
20EEYunzhi Xue, Chen Zhao: Automated Phase-Ordering of Loop Optimizations Based on Polyhedron Model. HPCC 2008: 672-677
19EEJian Cui, Peng Li, Guang Li, Feng Xu, Chen Zhao, Yuhua Li, Zhongnan Yang, Guang Wang, Qingbo Yu, Yi-Xue Li, Tieliu Shi: AtPID: Arabidopsis thaliana protein interactome database - an integrative platform for plant systems biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 999-1008 (2008)
2007
18EEShaoke Zhang, Chen Zhao, Qiang Zhang, Hui Su, Haiyan Guo, Jie Cui, Yingxin Pan, Paul Moody: Managing collaborative activities in project management. CHIMIT 2007: 3
17EEDing-Long Huang, Pei-Luen Patrick Rau, Hui Su, Nan Tu, Chen Zhao: Effects of Time Orientation on Design of Notification Systems. HCI (1) 2007: 835-843
16EEXingrong Xiao, Chen Zhao, Shaoke Zhang: Do We Talk Differently: Cross Culture Study on Conference Call. HCI (10) 2007: 637-645
15EEShaoke Zhang, Chen Zhao, Paul Moody, Qinying Liao, Qiang Zhang: Lightweight Collaborative Activity Patterns in Project Management. HCI (13) 2007: 465-473
14EEQicheng Li, Chen Zhao, Qiang Zhang, Weining Yue, Guoping Wang: Region-Based Artificial Terrain Texture Generation. HCI (14) 2007: 97-103
13EEYingxin Pan, Chen Zhao: Group Efficacy in Asynchronous vs. Multi-synchronous Virtual Teams: An Empirical Study. INTERACT (1) 2007: 45-58
12EEChen Zhao, Jian Yu, Bencheng Chai: A Study on Mobile Agent Based Resource Management in Grid. KES (2) 2007: 565-570
2006
11EEJian Yu, Chen Zhao, Yunhe Pan: Grid Resource Management Based on Mobile Agent. CIMCA/IAWTIC 2006: 255
10EEChen Zhao, Yueting Zhuang, Honghua Gan: A New Reconstruction Algorithm in Spline Signal Spaces. International Conference on Computational Science (1) 2006: 204-209
9EENuerMaimaiti Heilili, Yang Chen, Chen Zhao, Zhenxing Luo, Zuoquan Lin: An OWL-Based Approach for RBAC with Negative Authorization. KSEM 2006: 164-175
8EEZhenxing Luo, NuerMaimaiti Heilili, Dawei Xu, Chen Zhao, Zuoquan Lin: Web Application Security Gateway with Java Non-blocking IO. NGITS 2006: 96-105
7EEChen Zhao: IBM research in China. Interactions 13(2): 20-21 (2006)
2005
6EEMichael J. Muller, Olga Kuchinskaya, Suzanne O. Minassian, John C. Tang, Catalina Danis, Chen Zhao, Beverly L. Harrison, Thomas P. Moran: Shared landmarks in complex coordination environments. CHI Extended Abstracts 2005: 1681-1684
5EEChen Zhao, NuerMaimaiti Heilili, Shengping Liu, Zuoquan Lin: Using Description Logic to Formalize Role-Based Access Control Model. Description Logics 2005
4EEChen Zhao, NuerMaimaiti Heilili, Shengping Liu, Zuoquan Lin: Representation and Reasoning on RBAC: A Description Logic Approach. ICTAC 2005: 381-393
3EEWei Chen, Qun Ying, Yunzhi Xue, Chen Zhao: Software Testing Process Automation Based on UTP - A Case Study. ISPW 2005: 222-234
2EEChen Zhao, Yang Chen, Dawei Xu, NuerMaimaiti Heilili, Zuoquan Lin: Integrative Security Management for Web-Based Enterprise Applications. WAIM 2005: 618-625
2004
1 Xinyu Zhao, Cen Wu, Runjie Zhang, Chen Zhao, Zuoquan Lin: A Multi-Agent System for E-Business Processes Monitoring in a Web-Based Environment. ICEB 2004: 470-475

Coauthor Index

1Bencheng Chai [12]
2Wei Chen [3]
3Yang Chen [2] [9]
4Jian Cui [19]
5Jie Cui [18]
6Catalina Danis [6]
7Honghua Gan [10]
8Haiyan Guo [18]
9Beverly L. Harrison [6]
10NuerMaimaiti Heilili [2] [4] [5] [8] [9]
11Ding-Long Huang [17]
12Olga Kuchinskaya [6]
13Guang Li [19]
14Peng Li [19]
15Qicheng Li [14]
16Yi-Xue Li [19]
17Yuhua Li [19]
18Qinying Liao [15]
19Zuoquan Lin [1] [2] [4] [5] [8] [9]
20Shengping Liu [4] [5]
21Zhenxing Luo [8] [9]
22Suzanne O. Minassian [6]
23Paul Moody [15] [18]
24Thomas P. Moran [6]
25Michael J. Muller [6]
26Yingxin Pan [13] [18]
27Yunhe Pan [11]
28Pei-Luen Patrick Rau [17]
29Tieliu Shi [19]
30Hui Su [17] [18]
31John C. Tang [6]
32Nan Tu [17]
33Guang Wang [19]
34Guoping Wang [14]
35Cen Wu [1]
36Xingrong Xiao [16]
37Dawei Xu [2] [8]
38Feng Xu [19]
39Yunzhi Xue [3] [20]
40Zhongnan Yang [19]
41Qun Ying [3]
42Jian Yu [11] [12]
43Qingbo Yu [19]
44Weining Yue [14]
45Qiang Zhang [14] [15] [18]
46Runjie Zhang [1]
47Shaoke Zhang [15] [16] [18]
48Xinyu Zhao [1]
49Yueting Zhuang [10]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)