dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guang Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEJian Cui, Peng Li, Guang Li, Feng Xu, Chen Zhao, Yuhua Li, Zhongnan Yang, Guang Wang, Qingbo Yu, Yi-Xue Li, Tieliu Shi: AtPID: Arabidopsis thaliana protein interactome database - an integrative platform for plant systems biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 999-1008 (2008)
2006
2EEGreg Butler, Guang Wang, Yue Wang, Liqian Zou: Query Optimization for a Graph Database with Visual Queries. DASFAA 2006: 602-616
2005
1EEGreg Butler, Guang Wang, Yue Wang, Liqian Zou: A graph database with visual queries for genomics. APBC 2005: 31-40

Coauthor Index

1Gregory Butler (Greg Butler) [1] [2]
2Jian Cui [3]
3Guang Li [3]
4Peng Li [3]
5Yi-Xue Li [3]
6Yuhua Li [3]
7Tieliu Shi [3]
8Yue Wang [1] [2]
9Feng Xu [3]
10Zhongnan Yang [3]
11Qingbo Yu [3]
12Chen Zhao [3]
13Liqian Zou [1] [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)