dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jian Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
47EEJian Yu, Quan Z. Sheng, Paolo Falcarin, Maurizio Morisio: Weaving Business Processes and Rules: A Petri Net Approach. UNISCON 2009: 121-126
46EEQuan Z. Sheng, Zakaria Maamar, Jian Yu, Anne H. H. Ngu: Robust Web Services Provisioning through On-Demand Replication. UNISCON 2009: 4-16
2008
45 Jun Ma, Yilong Yin, Jian Yu, Shuigeng Zhou: Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2008, 18-20 October 2008, Jinan, Shandong, China, Proceedings, Volume 1 IEEE Computer Society 2008
44 Jun Ma, Yilong Yin, Jian Yu, Shuigeng Zhou: Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2008, 18-20 October 2008, Jinan, Shandong, China, Proceedings, Volume 2 IEEE Computer Society 2008
43 Jun Ma, Yilong Yin, Jian Yu, Shuigeng Zhou: Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2008, 18-20 October 2008, Jinan, Shandong, China, Proceedings, Volume 3 IEEE Computer Society 2008
42 Jun Ma, Yilong Yin, Jian Yu, Shuigeng Zhou: Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2008, 18-20 October 2008, Jinan, Shandong, China, Proceedings, Volume 4 IEEE Computer Society 2008
41 Jun Ma, Yilong Yin, Jian Yu, Shuigeng Zhou: Fifth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2008, 18-20 October 2008, Jinan, Shandong, China, Proceedings, Volume 5 IEEE Computer Society 2008
40EEYan Zhu, Jian Yu: A Novel Method to Calculate Sample Weights for FCM Regression. FSKD (1) 2008: 151-156
39EEJianwu Wang, Jian Yu, Paolo Falcarin, Yanbo Han, Maurizio Morisio: An Approach to Domain-Specific Reuse in Service-Oriented Environments. ICSR 2008: 221-232
38EEYonghui Zhou, Jian Yu, Shuwen Xiang: A metric on the space of finite measures with an application to fixed point theory. Appl. Math. Lett. 21(5): 489-495 (2008)
37EEMiin-Shen Yang, Kuo-Lung Wu, June-Nan Hsieh, Jian Yu: Alpha-Cut Implemented Fuzzy Clustering Algorithms and Switching Regressions. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 38(3): 588-603 (2008)
2007
36 Jian Yu, Jun Han, Paolo Falcarin, Maurizio Morisio: Using Temporal Business Rules to Synthesize Service Composition Process Models. ACT4SOC 2007: 85-94
35EEZejin Jason Ding, Jian Yu, Yanqing Zhang: A New Improved K-Means Algorithm with Penalized Term. GrC 2007: 313-317
34EEJian Yu, Pengwei Hao: The Worse Clustering Performance Analysis. GrC 2007: 437-441
33EEJianwu Wang, Jian Yu: A Business-Level Service Model Supporting End-User Customization. ICSOC Workshops 2007: 295-303
32EEJun Han, Yan Jin, Zheng Li, Tan Phan, Jian Yu: Guiding the Service Composition Process with Temporal Business Rules. ICWS 2007: 735-742
31EEFengzhan Tian, Haisheng Li, Zhihai Wang, Jian Yu: Learning Bayesian Networks Based on a Mutual Information Scoring Function and EMI Method. ISNN (2) 2007: 414-423
30EEChen Zhao, Jian Yu, Bencheng Chai: A Study on Mobile Agent Based Resource Management in Grid. KES (2) 2007: 565-570
29EEYan Li, Jian Yu, Pengwei Hao, Zhulin Li: Clustering Ensembles Based on Normalized Edges. PAKDD 2007: 664-671
28EEFengzhan Tian, Feng Liu, Zhihai Wang, Jian Yu: Learning Bayesian Networks with Combination of MRMR Criterion and EMI Method. PAKDD 2007: 801-808
27EEJian Yu, Miin-Shen Yang: A Generalized Fuzzy Clustering Regularization Model With Optimality Tests and Model Complexity Analysis. IEEE T. Fuzzy Systems 15(5): 904-915 (2007)
2006
26EEJian Yu, Chen Zhao, Yunhe Pan: Grid Resource Management Based on Mobile Agent. CIMCA/IAWTIC 2006: 255
25EEJun Han, Yanbo Han, Yan Jin, Jianwu Wang, Jian Yu: Personalized Active Service Spaces for End-User Service Composition. IEEE SCC 2006: 198-205
24EEYi Sun, Peiping Zhu, Jian Yu, Ying Hou: Computerized tomography based on X-ray refraction information. ISBI 2006: 1220-1223
23EEJianhua Tao, Jian Yu, Yongguo Kang: Nonlinear Emotional Prosody Generation and Annotation. ISCSLP 2006: 189-199
22EESebastian Stüker, Chengqing Zong, Jürgen Reichert, Wenjie Cao, Muntsin Kolss, Guodong Xie, Kay Peterson, Peng Ding, Victoria Arranz, Jian Yu, Alex Waibel: Speech-to-Speech Translation Services for the Olympic Games 2008. MLMI 2006: 297-308
21EECui-Xia Li, Jian Yu: A Novel Fuzzy C-Means Clustering Algorithm. RSKT 2006: 510-515
20EEJian Yu, Tan Phan Manh, Jun Han, Yan Jin, Yanbo Han, Jianwu Wang: Pattern Based Property Specification and Verification for Service Composition. WISE 2006: 156-168
19EEJian Yu, Cui-Xia Li: Novel Cluster Validity Index for FCM Algorithm. J. Comput. Sci. Technol. 21(1): 137-140 (2006)
2005
18EEFengzhan Tian, Shengfeng Tian, Jian Yu, Houkuan Huang: An Improved Bayesian Network Learning Algorithm Based on Dependency Analysis. CIS (1) 2005: 33-40
17EEFengzhan Tian, Zhihai Wang, Jian Yu, Houkuan Huang: Learning TAN from Incomplete Data. ICIC (1) 2005: 495-504
16 Jian Yu, Jun Fang, Yanbo Han, Jianwu Wang, Chen Zhang: An Approach to Abstracting and Transforming Web Services for End-user-doable Construction of Service-Oriented Applications. NODe/GSEM 2005: 248-258
15EEZhi Lin, Jian Yu: The existence of solutions for the system of generalized vector quasi-equilibrium problems. Appl. Math. Lett. 18(4): 415-422 (2005)
14EEJian Yu, Miin-Shen Yang: Optimality test for generalized FCM and its application to parameter selection. IEEE T. Fuzzy Systems 13(1): 164-176 (2005)
13EEJian Yu: General C-Means Clustering Model. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 27(8): 1197-1211 (2005)
12EEJian Yu, Miin-Shen Yang: A note on the ICS algorithm with corrections and theoretical analysis. IEEE Transactions on Image Processing 14(7): 973-978 (2005)
11EEKuo-Lung Wu, Jian Yu, Miin-Shen Yang: A novel fuzzy clustering algorithm based on a fuzzy scatter matrix with optimality tests. Pattern Recognition Letters 26(5): 639-652 (2005)
2004
10EEYing Chen, Pengwei Hao, Jian Yu: Shear-resize factorizations for fast multi-modal volume registration. ICIP 2004: 1085-1088
9EEJian Yu, Pengwei Hao: On Soft Learning Vector Quantization Based on Reformulation. ISNN (1) 2004: 168-173
8EEShengfeng Tian, Jian Yu, Chuanhuan Yin: Anomaly Detection Using Support Vector Machines. ISNN (1) 2004: 592-597
7EEJian Yu, Houkuan Huang, Shengfeng Tian: Cluster Validity and Stability of Clustering Algorithms. SSPR/SPR 2004: 957-965
2003
6EEJian Yu: General c-Means Clustering Model and Its Application. CVPR (2) 2003: 122-127
5EEJian Yu, Miin-Shen Yang: A Study on a Generalized FCM. RSFDGrC 2003: 390-393
4EEKai Li, Houkuan Huang, Jian Yu: Fuzzy Multiple Synapses Neural Network and Fuzzy Clustering. RSFDGrC 2003: 394-397
2002
3EEJian Yu, Shengyuan Wang, Chongyi Yuan: Solving Inheritance Anomaly with OMNets. J. Comput. Sci. Technol. 17(1): 101-105 (2002)
2001
2EEShengyuan Wang, Jian Yu, Chongyi Yuan: A Net-Based Multi-tier Behavior Inheritance Modelling Method. Ershov Memorial Conference 2001: 279-286
1EEShengyuan Wang, Jian Yu, Chongyi Yuan: A Pragmatic Behavior Subtyping Relation Based on Both States and Actions. J. Comput. Sci. Technol. 16(5): 418-425 (2001)

Coauthor Index

1Victoria Arranz [22]
2Wenjie Cao [22]
3Bencheng Chai [30]
4Ying Chen [10]
5Peng Ding [22]
6Zejin Jason Ding [35]
7Paolo Falcarin [36] [39] [47]
8Jun Fang [16]
9Jun Han [20] [25] [32] [36]
10Yanbo Han [16] [20] [25] [39]
11Pengwei Hao [9] [10] [29] [34]
12Ying Hou [24]
13June-Nan Hsieh [37]
14Houkuan Huang [4] [7] [17] [18]
15Yan Jin [20] [25] [32]
16Yongguo Kang [23]
17Muntsin Kolss [22]
18Cui-Xia Li [19] [21]
19Haisheng Li [31]
20Kai Li [4]
21Yan Li [29]
22Zheng Li [32]
23Zhulin Li [29]
24Zhi Lin [15]
25Feng Liu [28]
26Jun Ma [41] [42] [43] [44] [45]
27Zakaria Maamar [46]
28Tan Phan Manh [20]
29Maurizio Morisio [36] [39] [47]
30Anne H. H. Ngu (Anne Hee Hiong Ngu) [46]
31Yunhe Pan [26]
32Kay Peterson [22]
33Tan Phan [32]
34Jürgen Reichert [22]
35Quan Z. Sheng (Michael Sheng) [46] [47]
36Sebastian Stüker [22]
37Yi Sun [24]
38Jianhua Tao [23]
39Fengzhan Tian [17] [18] [28] [31]
40Shengfeng Tian [7] [8] [18]
41Alex Waibel [22]
42Jianwu Wang [16] [20] [25] [33] [39]
43Shengyuan Wang [1] [2] [3]
44Zhihai Wang [17] [28] [31]
45Kuo-Lung Wu [11] [37]
46Shuwen Xiang [38]
47Guodong Xie [22]
48Miin-Shen Yang [5] [11] [12] [14] [27] [37]
49Chuanhuan Yin [8]
50Yilong Yin [41] [42] [43] [44] [45]
51Chongyi Yuan [1] [2] [3]
52Chen Zhang [16]
53Yanqing Zhang (Yan-Qing Zhang) [35]
54Chen Zhao [26] [30]
55Shuigeng Zhou [41] [42] [43] [44] [45]
56Yonghui Zhou [38]
57Peiping Zhu [24]
58Yan Zhu [40]
59Chengqing Zong [22]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)