dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hui Su

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
18EEHong Cai, Jen-Yao Chung, Hui Su: Relooking at services science and services innovation. Service Oriented Computing and Applications 2(1): 1-14 (2008)
2007
17EEShaoke Zhang, Chen Zhao, Qiang Zhang, Hui Su, Haiyan Guo, Jie Cui, Yingxin Pan, Paul Moody: Managing collaborative activities in project management. CHIMIT 2007: 3
16EELian Yu, Wenping Xiao, Chang Yan Chi, Lin Ma, Hui Su: Test Case Generation for Collaborative Real-time Editing Tools. COMPSAC (1) 2007: 509-516
15EEDing-Long Huang, Pei-Luen Patrick Rau, Hui Su, Nan Tu, Chen Zhao: Effects of Time Orientation on Design of Notification Systems. HCI (1) 2007: 835-843
14EEHong Cai, Jen-Yao Chung, Hui Su: Relooking at Services Science and Services Innovation. ICEBE 2007: 427-432
13EEFan Jing Meng, Ying Huang, Shun Xiang Yang, Hui Su: A Framework for Extensible Collaborative Asset-based Service Engagement. ICEBE 2007: 477-484
12EEHong Cai, James Yeh, Hui Su: From Web Services to Virtual Services - The Architecture and Patterns for 3D Services. IEEE SCC 2007: 690-693
11EELian Yu, Lifeng Xu, Guanzhu Wang, Chang Yan Chi, Wenping Xiao, Hui Su: Testability and Test Framework for Collaborative Real-Time Editing Tools. QSIC 2007: 322-327
2006
10EEShixia Liu, Nan Cao, Hao Lv, Hui Su: The visual funding navigator: analysis of the NSF funding information. CIKM 2006: 882-883
9EEWei Zhao, Ying Liu, Jun Zhu, Hui Su: Towards Facilitating Development of SOA Application with Design Metrics. ICSOC 2006: 569-580
2004
8EELeah Reeves, Jennifer C. Lai, James A. Larson, Sharon L. Oviatt, T. S. Balaji, Stéphanie Buisine, Penny Collings, Philip R. Cohen, Ben Kraal, Jean-Claude Martin, Michael F. McTear, T. V. Raman, Kay M. Stanney, Hui Su, Qian Ying Wang: Guidelines for multimodal user interface design. Commun. ACM 47(1): 57-59 (2004)
7EERong Yao (Frank) Fu, Hui Su, James C. Fletcher, Wei Li, Xiao Xi Liu, Shi Wan Zhao, Chang Yan Chi: A framework for device capability on demand and virtual device user experience. IBM Journal of Research and Development 48(5-6): 635-648 (2004)
2003
6 Xiaochuan Ma, Paul P. Maglio, Hui Su: Multimodal Menu Interface for Mobile Web Browsing. INTERACT 2003
2001
5EEJingtao Wang, Shumin Zhai, Hui Su: Chinese input with keyboard and eye-tracking: an anatomical study. CHI 2001: 349-356
2000
4 WenPing Liu, Hui Su, Chang Y. Chi: Automatic text extraction from color image. VCIP 2000: 1544-1550
1997
3EEBin Zhao, Hui Su, Shaowei Xia: A New Method for Segmenting Unconstrained Handwritten Numeral String. ICDAR 1997: 524-527
2 Hui Su, Bin Zhao, Feng Ma, Song Wang, Shaowei Xia: A Fault-Tolerant Chinese Check Recognition System. IJPRAI 11(4): 571-593 (1997)
1995
1EEHui Su, Wei Wang, Xinyou Li, Shaowei Xia: Hierarchical neural network for recognizing hand-written characters in engineering drawings. ICDAR 1995: 46-

Coauthor Index

1T. S. Balaji [8]
2Stéphanie Buisine [8]
3Hong Cai [12] [14] [18]
4Nan Cao [10]
5Chang Y. Chi [4]
6Chang Yan Chi [7] [11] [16]
7Jen-Yao Chung [14] [18]
8Philip R. Cohen [8]
9Penny Collings [8]
10Jie Cui [17]
11James C. Fletcher [7]
12Rong Yao (Frank) Fu [7]
13Haiyan Guo [17]
14Ding-Long Huang [15]
15Ying Huang [13]
16Ben Kraal [8]
17Jennifer C. Lai [8]
18James A. Larson [8]
19Wei Li [7]
20Xinyou Li [1]
21Shixia Liu [10]
22WenPing Liu [4]
23Xiao Xi Liu [7]
24Ying Liu [9]
25Hao Lv [10]
26Feng Ma [2]
27Lin Ma [16]
28Xiaochuan Ma [6]
29Paul P. Maglio [6]
30Jean-Claude Martin [8]
31Michael F. McTear [8]
32Fan Jing Meng [13]
33Paul Moody [17]
34Sharon L. Oviatt [8]
35Yingxin Pan [17]
36T. V. Raman [8]
37Pei-Luen Patrick Rau [15]
38Leah Reeves [8]
39Kay M. Stanney [8]
40Nan Tu [15]
41Guanzhu Wang [11]
42Jingtao Wang [5]
43Qian Ying Wang [8]
44Song Wang [2]
45Wei Wang [1]
46Shaowei Xia [1] [2] [3]
47Wenping Xiao [11] [16]
48Lifeng Xu [11]
49Shun Xiang Yang [13]
50James Yeh [12]
51Lian Yu [11] [16]
52Shumin Zhai [5]
53Qiang Zhang [17]
54Shaoke Zhang [17]
55Bin Zhao [2] [3]
56Chen Zhao [15] [17]
57Shi Wan Zhao [7]
58Wei Zhao [9]
59Jun Zhu [9]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)