dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tieliu Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEJian Cui, Peng Li, Guang Li, Feng Xu, Chen Zhao, Yuhua Li, Zhongnan Yang, Guang Wang, Qingbo Yu, Yi-Xue Li, Tieliu Shi: AtPID: Arabidopsis thaliana protein interactome database - an integrative platform for plant systems biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 999-1008 (2008)
2005
1EEJingchun Sun, Jinlin Xu, Zhen Liu, Qi Liu, Aimin Zhao, Tieliu Shi, Yi-Xue Li: Refined phylogenetic profiles method for predicting protein-protein interactions. Bioinformatics 21(16): 3409-3415 (2005)

Coauthor Index

1Jian Cui [2]
2Guang Li [2]
3Peng Li [2]
4Yi-Xue Li [1] [2]
5Yuhua Li [2]
6Qi Liu [1]
7Zhen Liu [1]
8Jingchun Sun [1]
9Guang Wang [2]
10Feng Xu [2]
11Jinlin Xu [1]
12Zhongnan Yang [2]
13Qingbo Yu [2]
14Aimin Zhao [1]
15Chen Zhao [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)