dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qingbo Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEJian Cui, Peng Li, Guang Li, Feng Xu, Chen Zhao, Yuhua Li, Zhongnan Yang, Guang Wang, Qingbo Yu, Yi-Xue Li, Tieliu Shi: AtPID: Arabidopsis thaliana protein interactome database - an integrative platform for plant systems biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 999-1008 (2008)

Coauthor Index

1Jian Cui [1]
2Guang Li [1]
3Peng Li [1]
4Yi-Xue Li [1]
5Yuhua Li [1]
6Tieliu Shi [1]
7Guang Wang [1]
8Feng Xu [1]
9Zhongnan Yang [1]
10Chen Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)