dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qinghua Yang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
7EEShaoming Qian, Libin Zhang, Qinghua Yang, Guanjun Bao, Zhiheng Wang, Liyong Qi: Research on output force of flexible pneumatic bending joint. ICARCV 2008: 144-148
6EEJia Yan, Jun Du, Chongsheng Xue, Qinghua Yang: A GIS-Based Evaluation on Sensitivity of Soil Erosion in Yishusi River Watershed. ISICA 2008: 591-598
2007
5EELibin Zhang, Zhiheng Wang, Qinghua Yang, Tiefeng Shao, Guanjun Bao: Kinematics Model and Simulation of 5-DOF Finger Based on Flexible Pneumatic Actuator. CCTA 2007: 777-790
2006
4EELibin Zhang, Guanjun Bao, Qinghua Yang, Jian Ruan, Liyong Qi: Static Model of Flexible Pneumatic Bending Joint. ICARCV 2006: 1-5
2005
3EEZhuang Fu, Yanzheng Zhao, Qinghua Yang, Qixin Cao, Mingbo Chen, Jun Zhang, Zeqi Tang: Auto-bonding robot for space solar cells. Robotica 23(5): 561-565 (2005)
2004
2EEGuanjun Bao, Libin Zhang, Qinghua Yang, Jian Ruan: Development of flexible pneumatic spherical joint. RAM 2004: 381-384
1EEQinghua Yang, Libin Zhang, Guanjun Bao, Sheng Xu, Jian Ruan: Research on novel flexible pneumatic actuator FPA. RAM 2004: 385-389

Coauthor Index

1Guanjun Bao [1] [2] [4] [5] [7]
2Qixin Cao [3]
3Mingbo Chen [3]
4Jun Du [6]
5Zhuang Fu [3]
6Liyong Qi [4] [7]
7Shaoming Qian [7]
8Jian Ruan [1] [2] [4]
9Tiefeng Shao [5]
10Zeqi Tang [3]
11Zhiheng Wang [5] [7]
12Sheng Xu [1]
13Chongsheng Xue [6]
14Jia Yan [6]
15Jun Zhang [3]
16Libin Zhang [1] [2] [4] [5] [7]
17Yanzheng Zhao [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)