dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guanjun Bao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEShaoming Qian, Libin Zhang, Qinghua Yang, Guanjun Bao, Zhiheng Wang, Liyong Qi: Research on output force of flexible pneumatic bending joint. ICARCV 2008: 144-148
2007
5EELibin Zhang, Zhiheng Wang, Qinghua Yang, Tiefeng Shao, Guanjun Bao: Kinematics Model and Simulation of 5-DOF Finger Based on Flexible Pneumatic Actuator. CCTA 2007: 777-790
2006
4EELibin Zhang, Guanjun Bao, Qinghua Yang, Jian Ruan, Liyong Qi: Static Model of Flexible Pneumatic Bending Joint. ICARCV 2006: 1-5
2005
3EELi Zhang, Shiming Ji, Yi Xie, Qiaoling Yuan, Yuehua Wan, Guanjun Bao: Principle of Image Encrypting Algorithm Based on Magic Cube Transformation. CIS (2) 2005: 977-982
2004
2EEGuanjun Bao, Libin Zhang, Qinghua Yang, Jian Ruan: Development of flexible pneumatic spherical joint. RAM 2004: 381-384
1EEQinghua Yang, Libin Zhang, Guanjun Bao, Sheng Xu, Jian Ruan: Research on novel flexible pneumatic actuator FPA. RAM 2004: 385-389

Coauthor Index

1Shiming Ji [3]
2Liyong Qi [4] [6]
3Shaoming Qian [6]
4Jian Ruan [1] [2] [4]
5Tiefeng Shao [5]
6Yuehua Wan [3]
7Zhiheng Wang [5] [6]
8Yi Xie [3]
9Sheng Xu [1]
10Qinghua Yang [1] [2] [4] [5] [6]
11Qiaoling Yuan [3]
12Li Zhang [3]
13Libin Zhang [1] [2] [4] [5] [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)