dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Libin Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12EELibin Zhang, Weimin Shi, Fang Xu, Hongwu Zhan: Design and Implement of Franking Machine Control System Based on ARM. CSSE (4) 2008: 41-44
11EELibin Zhang, Wei Wang: Learning to Rank with Bayesian Evidence Framework. CSSE (4) 2008: 713-716
10EEShaoming Qian, Libin Zhang, Qinghua Yang, Guanjun Bao, Zhiheng Wang, Liyong Qi: Research on output force of flexible pneumatic bending joint. ICARCV 2008: 144-148
2007
9EELibin Zhang, Zhiheng Wang, Qinghua Yang, Tiefeng Shao, Guanjun Bao: Kinematics Model and Simulation of 5-DOF Finger Based on Flexible Pneumatic Actuator. CCTA 2007: 777-790
8EEYuqing Zhang, Qun Wang, Jianfeng Zou, Xuezhi Tao, Libin Zhang: Research on User Applying Mode for Video Conference System. SNPD (1) 2007: 537-542
2006
7EELibin Zhang, Guanjun Bao, Qinghua Yang, Jian Ruan, Liyong Qi: Static Model of Flexible Pneumatic Bending Joint. ICARCV 2006: 1-5
6EEFang Xu, Jiaoliao Chen, Libin Zhang, Hongwu Zhan: Self-tuning Fuzzy Logic Control of Greenhouse Temperature using Real-coded Genetic Algorithm. ICARCV 2006: 1-6
5EEFang Xu, Jiaoliao Chen, Libin Zhang, Tinghua Gu: Fuzzy reasoning for modeling and simulation of the plant growth. ISDA (1) 2006: 234-249
4EEJiandong Jiang, Fang Xu, Xinrong Zhen, Xian Zhang, Yangyu Wang, Libin Zhang: Axiomatic Design Using Ontology Modeling for Interoperability in Small Agriculture Machinery Product Development. PROLAMAT 2006: 184-191
3EEXuejun Sun, Jiandong Jiang, Fang Xu, Libin Zhang: The Reuse Study of Small Agricultural Machinery's Product Information Model. PROLAMAT 2006: 664-672
2004
2EEGuanjun Bao, Libin Zhang, Qinghua Yang, Jian Ruan: Development of flexible pneumatic spherical joint. RAM 2004: 381-384
1EEQinghua Yang, Libin Zhang, Guanjun Bao, Sheng Xu, Jian Ruan: Research on novel flexible pneumatic actuator FPA. RAM 2004: 385-389

Coauthor Index

1Guanjun Bao [1] [2] [7] [9] [10]
2Jiaoliao Chen [5] [6]
3Tinghua Gu [5]
4Jiandong Jiang [3] [4]
5Liyong Qi [7] [10]
6Shaoming Qian [10]
7Jian Ruan [1] [2] [7]
8Tiefeng Shao [9]
9Weimin Shi [12]
10Xuejun Sun [3]
11Xuezhi Tao [8]
12Qun Wang [8]
13Wei Wang [11]
14Yangyu Wang [4]
15Zhiheng Wang [9] [10]
16Fang Xu [3] [4] [5] [6] [12]
17Sheng Xu [1]
18Qinghua Yang [1] [2] [7] [9] [10]
19Hongwu Zhan [6] [12]
20Xian Zhang [4]
21Yuqing Zhang [8]
22Xinrong Zhen [4]
23Jianfeng Zou [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)