dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shaoming Qian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEShaoming Qian, Libin Zhang, Qinghua Yang, Guanjun Bao, Zhiheng Wang, Liyong Qi: Research on output force of flexible pneumatic bending joint. ICARCV 2008: 144-148

Coauthor Index

1Guanjun Bao [1]
2Liyong Qi [1]
3Zhiheng Wang [1]
4Qinghua Yang [1]
5Libin Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)