dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Liyong Qi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEShaoming Qian, Libin Zhang, Qinghua Yang, Guanjun Bao, Zhiheng Wang, Liyong Qi: Research on output force of flexible pneumatic bending joint. ICARCV 2008: 144-148
2006
1EELibin Zhang, Guanjun Bao, Qinghua Yang, Jian Ruan, Liyong Qi: Static Model of Flexible Pneumatic Bending Joint. ICARCV 2006: 1-5

Coauthor Index

1Guanjun Bao [1] [2]
2Shaoming Qian [2]
3Jian Ruan [1]
4Zhiheng Wang [2]
5Qinghua Yang [1] [2]
6Libin Zhang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)