dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xi Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
34EERyan LaFortune, Christopher D. Carothers, William D. Smith, Joe Czechowski, Xi Wang: Simulating Large-Scale P2P Assisted Video Streaming. HICSS 2009: 1-10
2008
33 Jiayu Zhou, Youfang Lin, Xi Wang: Visualization of Large-Scale Weighted Clustered Graph: A Genetic Approach. AAAI 2008: 1838-1839
32EEYannick Haudry, Chuang Kee Ong, Laurence Ettwiller, Hugo Berube, Ivica Letunic, Misha Kapushesky, Paul-Daniel Weeber, Xi Wang, Julien Gagneur, Charles Girardot, Detlev Arendt, Peer Bork, Alvis Brazma, Eileen E. M. Furlong, Joachim Wittbrodt, Thorsten Henrich: Comparing and Analysing Gene Expression Patterns Across Animal Species Using 4DXpress. APBC 2008: 373-382
31 Xi Wang, D. W. Kim, Kil To Chong: Evaluation Of The Deformity Of Cleft Nose Based On Statistical And Neural Network. BIOCOMP 2008: 389-395
30EEXi Wang, Liang Guo, Huaikou Miao: An Approach to Transforming UML Model to FSM Model for Automatic Testing. CSSE (2) 2008: 251-254
29EEXi Wang, Zhenyu Guo, Xuezheng Liu, Zhilei Xu, Haoxiang Lin, Xiaoge Wang, Zheng Zhang: Hang analysis: fighting responsiveness bugs. EuroSys 2008: 177-190
28EEHaohui Mai, Chongnan Gao, Xuezheng Liu, Xi Wang, Geoffrey M. Voelker: Towards Automatic Inference of Task Hierarchies in Complex Systems. HotDep 2008
27EEXi Wang, Chunyu Yang, Jie Zhou: Spectral aggregation for clustering ensemble. ICPR 2008: 1-4
26EEXuezheng Liu, Zhenyu Guo, Xi Wang, Feibo Chen, Xiaochen Lian, Jian Tang, Ming Wu, M. Frans Kaashoek, Zheng Zhang: D3S: Debugging Deployed Distributed Systems. NSDI 2008: 423-437
25EEZhenyu Guo, Xi Wang, Jian Tang, Xuezheng Liu, Zhilei Xu, Ming Wu, M. Frans Kaashoek, Zheng Zhang: R2: An Application-Level Kernel for Record and Replay. OSDI 2008: 193-208
24EEXi Wang, Zhilei Xu, Xuezheng Liu, Zhenyu Guo, Xiaoge Wang, Zheng Zhang: Conditional correlation analysis for safe region-based memory management. PLDI 2008: 45-55
2007
23EEXi Wang, Sung Kwan Kang, Phill-Kyu Rhee: Two-level Classifier Scheme for Efficient Eye Location. FBIT 2007: 740-748
22EEXi Wang, Phill-Kyu Rhee: Adaptive Classifier Selection System Using Context-driven Genetic Algorithm. FBIT 2007: 790-794
21EELvdi Wang, Xi Wang, Peter-Pike J. Sloan, Li-Yi Wei, Xin Tong, Baining Guo: Rendering from compressed high dynamic range textures on programmable graphics hardware. SI3D 2007: 17-24
2006
20EEEric He, Xi Wang, Jason Leigh: A Flexible Advance Reservation Model for Multi-Domain WDM Optical Networks. BROADNETS 2006
19EEXi Wang, Venkatram Vishwanath, Byungil Jeong, Ratko Jagodic, Eric He, Luc Renambot, Andrew E. Johnson, Jason Leigh: LambdaBridge: A Scalable Architecture for Future Generation Terabit Applications. BROADNETS 2006
18EEEric He, Xi Wang, Venkatram Vishwanath, Jason Leigh: AR-PIN/PDC: Flexible Advance Reservation of Intradomain and Interdomain Lightpaths. GLOBECOM 2006
17EEKun Zhou, Xin Huang, Xi Wang, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Mesh quilting for geometric texture synthesis. ACM Trans. Graph. 25(3): 690-697 (2006)
16EEXiao-Hua Cai, Yun-Tao Jia, Xi Wang, Shi-Min Hu, Ralph R. Martin: Rendering Soft Shadows using Multilayered Shadow Fins. Comput. Graph. Forum 25(1): 15-28 (2006)
15EETakashi Shimizu, Daisuke Shirai, Hirokazu Takahashi, Takahiro Murooka, Kazuaki Obana, Yoshihide Tonomura, Takeru Inoue, Takahiro Yamaguchi, Tetsuro Fujii, Naohisa Ohta, Sadayasu Ono, Tomonori Aoyama, Laurin Herr, Natalie van Osdol, Xi Wang, Maxine D. Brown, Thomas A. DeFanti, Rollin Feld, Jacob Balser, Steve Morris, Trevor Henthorn, Gregory Dawe, Peter Otto, Larry Smarr: International real-time streaming of 4K digital cinema. Future Generation Comp. Syst. 22(8): 929-939 (2006)
14EEJason Leigh, Luc Renambot, Andrew E. Johnson, Byungil Jeong, Ratko Jagodic, Nicholas Schwarz, Dmitry Svistula, Rajvikram Singh, Julieta Aguilera, Xi Wang, Venkatram Vishwanath, Brenda Lopez, Daniel J. Sandin, Tom Peterka, Javier Girado, Robert Kooima, Jinghua Ge, Lance Long, Alan Verlo, Thomas A. DeFanti, Maxine D. Brown, Donna Cox, Robert Patterson, Patrick Dorn, Paul Wefel, Stuart Levy, Jonas Talandis, Joe Reitzer, Tom Prudhomme, Tom Coffin, Brian Davis, Paul Wielinga, Bram Stolk, Gee Bum Koo, Jaeyoun Kim, Sangwoo Han, JongWon Kim, Brian Corrie II, Todd Zimmerman, Pierre Boulanger, Manuel Garcia: The global lambda visualization facility: An international ultra-high-definition wide-area visualization collaboratory. Future Generation Comp. Syst. 22(8): 964-971 (2006)
2005
13EEGuo-Kai Zeng, Yinlong Xu, Ya-feng Wu, Xi Wang: Weighted Flow Contention Graph and Its Applications in Wireless Ad Hoc Networks. ICN (2) 2005: 377-383
12EEChengying Mao, Yansheng Lu, Xi Wang: A Study on the Distribution and Cost Prediction of Requirements Changes in the Software Life-Cycle. ISPW 2005: 136-150
11EEKun Zhou, Xi Wang, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: TextureMontage. ACM Trans. Graph. 24(3): 1148-1155 (2005)
10EEYongmei Sun, Tomohiro Hashiguchi, Vu Quang Minh, Xi Wang, Hiroyuki Morikawa, Tomonori Aoyama: A Burst-Switched Photonic Network Testbed: Its Architecture, Protocols and Experiments. IEICE Transactions 88-B(10): 3864-3873 (2005)
2004
9EEXi Wang, Xu Liu, Xiaoge Wang, Yu Chen: A Middleware Based Mobile Scientific Computing System - MobileLab. GCC 2004: 1013-1016
8 Xi Wang, Xin Tong, Stephen Lin, Shi-Min Hu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Generalized Displacement Maps. Rendering Techniques 2004: 227-234
7EEXi Wang, Fabio Silva, John S. Heidemann: Follow-me application: active visitor guidance system. SenSys 2004: 316
6EEXi Wang, Fabio Silva, John S. Heidemann: Infrastructureless Location Aware Configuration for Sensor Networks. WMCSA 2004: 174-183
2003
5 Xi Wang, Junkang Feng, Fugen Song: The Development of a Prototype of an Enterprise Marketing Decision Support System. ICEIS (2) 2003: 379-386
4EEXi Wang, Lifeng Wang, Ligang Liu, Shi-Min Hu, Baining Guo: Interactive Modeling of Tree Bark. Pacific Conference on Computer Graphics and Applications 2003: 83-
3EELifeng Wang, Xi Wang, Xin Tong, Stephen Lin, Shi-Min Hu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: View-dependent displacement mapping. ACM Trans. Graph. 22(3): 334-339 (2003)
2002
2EEXin Tong, Jingdan Zhang, Ligang Liu, Xi Wang, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Synthesis of bidirectional texture functions on arbitrary surfaces. SIGGRAPH 2002: 665-672
1EEXin Tong, Jingdan Zhang, Ligang Liu, Xi Wang, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Synthesis of bidirectional texture functions on arbitrary surfaces. ACM Trans. Graph. 21(3): 665-672 (2002)

Coauthor Index

1Julieta Aguilera [14]
2Tomonori Aoyama [10] [15]
3Detlev Arendt [32]
4Jacob Balser [15]
5Hugo Berube [32]
6Peer Bork [32]
7Pierre Boulanger [14]
8Alvis Brazma [32]
9Maxine D. Brown [14] [15]
10Xiao-Hua Cai [16]
11Christopher D. Carothers [34]
12Feibo Chen [26]
13Yu Chen [9]
14Kil To Chong [31]
15Tom Coffin [14]
16Brian Corrie II [14]
17Donna Cox [14]
18Joe Czechowski [34]
19Brian Davis [14]
20Gregory Dawe [15]
21Thomas A. DeFanti [14] [15]
22Mathieu Desbrun [11] [17]
23Patrick Dorn [14]
24Laurence Ettwiller [32]
25Rollin Feld [15]
26Junkang Feng [5]
27Tetsuro Fujii [15]
28Eileen E. M. Furlong [32]
29Julien Gagneur [32]
30Chongnan Gao [28]
31Manuel Garcia [14]
32Jinghua Ge [14]
33Javier Girado [14]
34Charles Girardot [32]
35Baining Guo [1] [2] [3] [4] [8] [11] [17] [21]
36Liang Guo [30]
37Zhenyu Guo [24] [25] [26] [29]
38Sangwoo Han [14]
39Tomohiro Hashiguchi [10]
40Yannick Haudry [32]
41Eric He [18] [19] [20]
42John S. Heidemann [6] [7]
43Thorsten Henrich [32]
44Trevor Henthorn [15]
45Laurin Herr [15]
46Shi-Min Hu [3] [4] [8] [16]
47Xin Huang [17]
48Takeru Inoue [15]
49Ratko Jagodic [14] [19]
50Byungil Jeong [14] [19]
51Yun-Tao Jia [16]
52Andrew E. Johnson [14] [19]
53M. Frans Kaashoek [25] [26]
54Sung Kwan Kang [23]
55Misha Kapushesky [32]
56D. W. Kim [31]
57Jaeyoun Kim [14]
58JongWon Kim (Jongwon Kim) [14]
59Gee Bum Koo [14]
60Robert Kooima [14]
61Ryan LaFortune [34]
62Jason Leigh [14] [18] [19] [20]
63Ivica Letunic [32]
64Stuart Levy [14]
65Xiaochen Lian [26]
66Haoxiang Lin [29]
67Stephen Lin [3] [8]
68Youfang Lin [33]
69Ligang Liu [1] [2] [4]
70Xu Liu [9]
71Xuezheng Liu [24] [25] [26] [28] [29]
72Lance Long [14]
73Brenda Lopez [14]
74Yansheng Lu [12]
75Haohui Mai [28]
76Chengying Mao [12]
77Ralph R. Martin (Ralph Martin) [16]
78Huaikou Miao [30]
79Vu Quang Minh [10]
80Hiroyuki Morikawa [10]
81Steve Morris [15]
82Takahiro Murooka [15]
83Kazuaki Obana [15]
84Naohisa Ohta [15]
85Chuang Kee Ong [32]
86Sadayasu Ono [15]
87Natalie van Osdol [15]
88Peter Otto [15]
89Robert Patterson [14]
90Tom Peterka [14]
91Tom Prudhomme [14]
92Joe Reitzer [14]
93Luc Renambot [14] [19]
94Phill-Kyu Rhee [22] [23]
95Daniel J. Sandin [14]
96Nicholas Schwarz [14]
97Takashi Shimizu [15]
98Daisuke Shirai [15]
99Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [1] [2] [3] [8] [11] [17]
100Fabio Silva [6] [7]
101Rajvikram Singh [14]
102Peter-Pike J. Sloan [21]
103Larry Smarr [15]
104William D. Smith [34]
105Fugen Song [5]
106Bram Stolk [14]
107Yongmei Sun [10]
108Dmitry Svistula [14]
109Hirokazu Takahashi [15]
110Jonas Talandis [14]
111Jian Tang [25] [26]
112Xin Tong [1] [2] [3] [8] [21]
113Yiying Tong [11] [17]
114Yoshihide Tonomura [15]
115Alan Verlo [14]
116Venkatram Vishwanath [14] [18] [19]
117Geoffrey M. Voelker [28]
118Lifeng Wang [3] [4]
119Lvdi Wang [21]
120Xiaoge Wang [9] [24] [29]
121Paul-Daniel Weeber [32]
122Paul Wefel [14]
123Li-Yi Wei [21]
124Paul Wielinga [14]
125Joachim Wittbrodt [32]
126Ming Wu [25] [26]
127Ya-feng Wu [13]
128Yinlong Xu [13]
129Zhilei Xu [24] [25] [29]
130Takahiro Yamaguchi [15]
131Chunyu Yang [27]
132Guo-Kai Zeng [13]
133Jingdan Zhang [1] [2]
134Zheng Zhang [24] [25] [26] [29]
135Jiayu Zhou [33]
136Jie Zhou [27]
137Kun Zhou [11] [17]
138Todd Zimmerman [14]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)